Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 375

protokols Nr. 10, 54. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Jomas ielā 42, Jūrmalā

Valsts zemes dienests 2016.gada 20.jūlija vēstulē Nr.2-04.1/101 ir informējis Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) par zemes vienībām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķis neatbilst uz zemes vienības esošās ēkas galvenajam lietošanas veidam. Dome izvērtējot Valsts zemes dienesta vēstulē sniegto informāciju ir turpinājusi darbu un veikusi datu izvērtējumu, atlasot visas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās ēkas pēc ēku kadastra apzīmējumiem un to galvenajiem lietošanas veidiem un apbūvētās zemes vienības pēc kadastra numuriem un to nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem. Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 11.oktobra atzinumā (protokols Nr.1.2-30/5) noteikts pašvaldībai veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu sakārtošanu.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Jomas ielā 42, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4010, ar kopējo platību 2699 m2, (turpmāk – Zemes vienība), atrodas:

1. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4010 001, kuras galvenais lietošanas veids ir Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas (kods 1211);

2. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4010 002, kuras galvenais lietošanas veids ir Biroju ēkas (kods 1220);

3. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4010 003, kura galvenais lietošanas veids ir Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas (kods 1211);

4. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4010 004, kuras galvenais lietošanas veids ir Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas (kods 1211);

5. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4010 005, kura galvenais lietošanas veids ir Biroju ēkas (kods 1220),

(turpmāk – Ēkas).

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) 1432 m2; komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 463 m2 un pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) 804 m2.

Jūrmalas pilsētas domes būvvalde 2004.gada 25.martā ir izdevusi Būvatļauju Nr.11-j ēkas rekonstrukcijai, kafejnīcas izvietošanai Jomas ielā 42, lit.001, Jūrmalā, būvniecībai. Kafejnīca (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4010 001) Jomas ielā 42, Jūrmalā, pieņemta ekspluatācijā 2006.gada 4.aprīlī Akts (Kods 05 01644 1300).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.3.1.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496 26.1.apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemes vienība atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P29), kur vieni no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir: tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve - apbūve, ko veido kūrorta objekti, viesu izmitināšanas objekti; biroju ēku apbūve: apbūve, ko veido pārvaldes objekti, darījumu objekti, konferenču centri; tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve: apbūve, ko veido tirdzniecības objekti, sadzīves pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas objekti.

Zemes vienībai iepriekš noteiktie un NĪVKIS reģistrētie lietošanas mērķi: trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) 1432 m2; komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 463 m2 un pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) 804 m2, daļēji neatbilst NĪVKIS reģistrētajiem Ēku galvenajiem lietošanas veidiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.3.1.apakšpunktu, 18.punktu, 26.1.apakšpunktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokola Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Jomas ielā 42, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4010, ar kopējo platību 2699 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus no trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) ar platību 1432 m2; komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) ar platību 463 m2 un pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) ar platību 804 m2 uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) ar platību 2699 m2.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF