Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 27.augustāNr. 395

protokols Nr. 13, 21. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas
Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana”
īstenošanu”

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 51.¹punktu vienošanās nosacījumos paredzēto projekta īstenošanas termiņu var pagarināt kopumā uz laiku līdz sešiem mēnešiem, saglabājot Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu un valsts budžeta līdzfinansējumu.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz SIA “RERE Meistari” 2020.gada 19.augusta vēstulē Nr.1-03/124 “Par Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņa pagarināšanu” norādīto, 2019.gada 23.jūlijā starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/065, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” šādu grozījumu:

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.decembra līdz 2021.gada 22.martam (39 (trīsdesmit deviņi) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.decembra līdz 2019.gada 22.jūlijam (19 (deviņpadsmit) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 23.jūlija līdz 2021.gada 22.martam (20 (divdesmit) mēneši).”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF