Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 444

protokols Nr. 15, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas
vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras
pilnveide” īstenošanu”

Projekta ietvaros, atbilstoši starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālās finanšu un līgumu aģentūru (reģistrācijas Nr.90000812928) 2019.gada 6.martā noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/18/I/006 nosacījumiem, projekta īstenošana ir veicama līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Starp Domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” (reģistrācijas Nr.42403019889) noslēgtā Pakalpojumu līguma Nr.1.2-16.4.3/1743 ietvaros noteiktā būvprojekta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā pārbūvei, izstrāde tika veikta būtiski pārkāpjot pakalpojumu līgumā noteikto būvprojekta izstrādes termiņu, nodošanas – pieņemšanas aktu par būvprojekta izstrādi Jūrmalas pilsētas domei kā pasūtītājam parakstot 2020.gada 19.maijā.

Pārbūves būvdarbu izpildes termiņš saskaņā ar iepirkuma konkursa ar ID Nr.JPD 2020/47 “Būvdarbi Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvei” nolikuma prasībām, ir noteikts 16 (sešpadsmit) mēnešu laikā no Domes kā pasūtītāja nosūtītā rakstiskā paziņojumā noteiktā būvdarbu uzsākšanas datuma.

2020.gada 11.septembrī Domes pastāvīgā Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PRO DEV” (reģistrācijas Nr.40003776456) un būvdarbu uzsākšana plānota orientējoši 2020.gada oktobra mēnesī.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.pantā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 30.maijam (60 (sešdesmit) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 5.martam (21 (divdesmit viens) mēnesis);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 6.marta līdz 2022.gada 30.maijam (39 (trīsdesmit deviņi) mēneši).”.

2. Izteikt Lēmuma 5.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

”5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 6 471 654.00 EUR (seši miljoni četri simti septiņdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit četri euro)”.

3. Svītrot Lēmuma 5.1.2.apakšpunktu.

4. Izteikt Lēmuma 6.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

”6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 59 133.81 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro, 81 cents)”.

5. Svītrot Lēmuma 6.1.3.apakšpunktu.

6. Izteikt Lēmuma 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.4. priekšfinansējums 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.3.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā lēmuma 6.1.2. un 6.1.4.apakšpunktā minēto līdzfinansējumu, jeb 603 597.13 EUR (seši simti trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi euro un 13 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.punktā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2022.gada budžeta”.

7. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF