Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 27.jūlija 342.lēmumu
Grozījumi ar domes 2023.gada 25.maija 205.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 24.novembra 527.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 30.jūnija 264.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.novembra 536.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 24.septembra 444.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 280.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2019.gada 21.februārīNr. 68

protokols Nr. 2, 26. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās
izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.97 “Par dalību Darbības programmas 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas (turpmāk – Vērtēšanas komisija) 2019.gada 18.janvāra lēmumu Nr.1.1.2-3/2 “Lēmums par projekta iesnieguma “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” (Nr.8.1.2.0/18/I/006) nosacījumu izpildi”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.1.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība”, rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.165 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.16 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pārbūve” un aktivitāti Nr.18 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas atjaunošana”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” projektu Nr.16 “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” (ITI SAM 8.1.2.)”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektu “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide”, Nr.8.1.2.0/18/I/006 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – attīstīt Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūru, veicot ieguldījumus Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēku telpu atjaunošanā un pārbūvē, tai skaitā veicinot ergonomiskas mācību vides izveidi, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanu un attīstot reģionālā metodiskā centra darbību pilsētā, tādejādi sekmējot kompetenču pieejā balstītas vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. palielināta izglītības pakalpojumu sniegšanas veiktspēja;

3.2. uzlabota izglītības infrastruktūra Jūrmalas pilsētā (atjaunoti un modernizēti Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas 3 stāvi, izveidojot ergonomisku mācību vidi, tai skaitā atjaunota sporta zāle, modernizēti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi un iegādāts nepieciešamais aprīkojums un pilnībā modernizēta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēka, tai skaitā izveidota ergonomiska mācību vide, modernizēti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, izveidots reģionālais metodiskais centrs un iegādāts nepieciešamais aprīkojums);

3.3. sasniegti projekta rezultatīvie rādītāji:

3.3.1. pilnībā modernizēta viena izglītības iestāde;

3.3.2. modernizēti vienas izglītības iestādes ēkas 3 stāvi.

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 30.jūnijam (49 (četrdesmit deviņi) mēneši), tai skaitā: Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 444.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 536.lēmumu

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 28.februārim (21 (divdesmit viens) mēnesis);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 1.marta līdz 2021.gada 30.jūnijam (28 (divdesmit astoņi) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 8 031 157.22 EUR (astoņi miljoni trīsdesmit viens tūkstotis simts piecdesmit septiņi euro un 22 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 264.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 25.maija 205.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 342.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 7 613 710.59 EUR (septiņi miljoni seši simti trīspadsmit tūkstoši septiņi simti desmit euro un 59 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 80.15663230% jeb 6 102 894.00 EUR (seši miljoni simtu divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro); Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 444.lēmumu

5.1.2. Cits publiskais finansējums snieguma rezerves finansēšanai ir 4.8433677% jeb 368 760.00 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro); Svītrots ar domes 2020.gada 24.septembra 444.lēmumu

5.1.3. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15.00 % jeb 1 142 056.59 EUR (viens miljons simts četrdesmit divi tūkstoši piecdesmit seši euro un 59 centi), no tā:

5.1.3.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (2.25% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 171 308.49 EUR (viens simts septiņdesmit viens tūkstotis trīs simti astoņi euro un 49 centi);

5.1.3.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (12.75% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 970 748.10 EUR (deviņi simti septiņdesmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro un 10 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 417 446.63 EUR (četri simti septiņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro un 63 centi). Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 264.lēmumu

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamā būvprojekta izstrādei un būvprojekta ekspertīzei un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem ir 71 468.65 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit astoņi euro un 65 centi), atbilstoši lēmuma 5.1. un 5.2.punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 8 870.07 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 07 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 55 764.32 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro un 32 cents); Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 444.lēmumu

6.1.3. Cita publiskā finansējuma daļa ir 3 369.49 EUR (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro un 49 centi); Svītrots ar domes 2020.gada 24.septembra 444.lēmumu

6.1.4. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 1 565.31 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit pieci euro un 31 cents);

6.1.5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības neattiecināmo izmaksu daļa ir 1 899.46 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 46 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.3.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, ir 961 878.03 EUR (deviņi simti sešdesmit viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit astoņi euro un 03 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. – 2021.gada budžeta; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 264.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 527.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 25.maija 205.lēmumu

6.3. līdzfinansējum s lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā 6.1.5.apakšpunktā minēto, ir 415 547.17 EUR (četri simti piecpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro un 17 centi), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada budžeta; Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 264.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 527.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 25.maija 205.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 342.lēmumu

6.4. priekšfinansējums 10% apmērā no lēmuma 5.1.1., 5.1.2.apakšpunktā un 5.1.3.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.2., 6.1.3. un 6.1.4.apakšpunktā minēto līdzfinansējumu, jeb 603 597.13 EUR (seši simti trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi euro un 13 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. – 2021.gada budžeta; Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 444.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 264.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 527.lēmumu

6.5. noteikt, ka šī lēmuma 6.2., 6.3. un 6.4. punktā minētās izmaksas Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai, kas nepieciešamas projektā ietverto būvdarbu, būvuzraudzības, autoruzraudzības un mēbeļu un aprīkojuma iegādei, tiek segtas, piesaistot aizņēmumu. Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 280.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 264.lēmumu

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam. Projekta izmaksu sadārdzinājuma gadījumā, ja tiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms līdz 1% no projekta kopsummas, izmaiņas tiek precizētas veicot budžeta grozījumus.

8. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumā noteikto , uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2019.gada 28.februārim.

9. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā ar Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļu, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktori un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktori.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS
Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 444.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 536.lēmumu
Grozīts ar domes 2022.gada 30.jūnija 264.lēmumu
Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 527.lēmumu
Grozīts ar domes 2023.gada 25.maija 205.lēmumu
Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 342.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF