Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 445

protokols Nr. 15, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas
Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana”
īstenošanu”

2020.gada 24.augustā Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests (turpmāk –VUGD) būvobjektam “Ķemeru pamatskolas ēkas Tukuma ielā 10, Jūrmalā” izsniedza negatīvu atzinumu Nr.22/8-3.9.1/147 (turpmāk – atzinums) piemērojot būvobjekta neatbilstības ugunsdrošības prasībām. Lai būvobjektā novērstu VUGD atzinumā minētās neatbilstības nepieciešams būvobjektā ierīkot 7 (septiņas) ugunsdrošas koka durvis, vienām esošajām durvīm nepieciešams mainīt vēršanos virzienu un telpā Nr.215 esošās evakuācijas durvis ir jānomaina uz platākām durvīm, lai vērtņu brīvais platums ir vismaz 900 mm, papildus visā objektā jāierīko evakuācijas un evakuācijas virziena gaismekļi.

Būvniecības laikā atbilstoši būvprojektā iekļautajiem risinājumiem bēniņu stāvā nepieciešams izvākt esošos izdedžus, kas kalpo kā siltumizolācijas slānis, un tā vietā ierīkot 300 mm biezumā beramo minerālvati. Pēc esošā siltumizolācijas slāņa demontāžas, apsekojot pārsegumu pirms darbu veikšanas tika konstatēts, ka esošais pārsegums ir koka konstrukcija un hermētisks un pastāv liels risks, ka minerālā vate tiks 2.stāvā caur konstrukcijas spraugām. Nepieciešams ir ieklāt tvaika plēvi Pefoil 200, kas novērsīs kondensāta rašanos siltumizolācijas slānī.

Saskaņā ar būvprojekta risinājumiem labiekārtošanas darbu laikā, veicot esošās grunts demontāžu, tika konstatēts, ka esošajā gruntī ir melnzemes slānis (aptuveni 100mm). Melnzeme konstatēta gan zonās, kur paredzēts bruģakmens, gan zonās, kur paredzēts asfaltbetons. Esošā, melnzemi saturošā grunts nav derīga, lai uz tās tehnoloģiski pareizi izbūvēt ceļa/celiņa segumus. Nepieciešams nederīgo grunts kārtu izrakt un tās vietā iestrādājot drenējošo, salizturīgo smilts kārtu, kas būs tehnoloģiski pareiza sagatavošanas kārta zem ceļa segumiem. Kā arī būvniecības laikā ierīkot ārējo ūdensvadu tika mainīts trasējums ūdens vadam, jo atbilstoši būvprojektā iekļautajiem risinājumiem nevarēja izbūvēt, tādēļ papildus bija nepieciešams nodemontēt asfalta segumu, kuru pēc ārējo inženiertīklu ierīkošanas bija nepieciešams atjaunot.

Papildus nepieciešams veikt ekspertīzi būvprojekta izmaiņu rasējumos, kas skar arhitektūru un ugunsdrošību, lai novērstu VUGD atzinumā minētās neatbilstības, atbilstoši būvniecības normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, pamatojoties uz 2020.gada 11.septembrī iesūtītā cenu piedāvājuma no SIA “Arhitekts Muižzemnieks” par papildus ekspertīzes pakalpojumiem un 2020.gada 15.septembrī saņemtajām Būvniecības koptāmēm par papildu būvdarbiem Būvdarbu līguma Nr.1.2-16.4.2/1266 ietvaros, saskaņā ar būvdarbu laikā konstatētām nepilnībām un veiktajiem izmaiņu risinājumiem, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 683 240.82 EUR (viens miljons seši simti astoņdesmit trīs tūkstoši divi simti četrdesmit euro un 82 centi):

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 769 785.68 EUR (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro un 68 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 19.57% jeb 150 611.80 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši seši simti vienpadsmit euro un 80 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 80.43% jeb 619 173.88 EUR (seši simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro un 88 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (12.06% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 92 870.79 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 79 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (68.37% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 526 303.09 EUR (pieci simti divdesmit seši tūkstoši trīs simti trīs euro un 09 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 913 455.14 EUR (deviņi simti trīspadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un 14 centi).”.

2. Izteikt Lēmuma 6.3.punktu šādā redakcijā:

“6.3. Finansējums, lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai ir 913 455.14 EUR (deviņi simti trīspadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un 14 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir paredzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta.”.

3. Izteikt Lēmuma pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF