Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 447

protokols Nr. 15, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148
”Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un
Jasmīnas kora koncertu” un ilgtermiņa
saistību uzņemšanos

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 8.septembrī ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIC CHOIR ASSOCIATION" (turpmāk - SIA) iesniegumu (Domē reģistrēta 2020.gada 8.septembrī ar Nr.1.1-37/20S-14702) par izmaiņām 2020.gada rudenī plānotajā konkursā “5.Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss” (turpmāk – Konkurss) saistībā ar Covid-19 izplatību un noteiktajiem ceļošanas un pulcēšanās ierobežojumiem Latvijā un pasaulē.

Saskaņā ar SIA 2020.gada 1.aprīļa iesniegumu (Domē reģistrēts 2020.gada 1.aprīlī ar Nr.1.1-37/20S-5499) un starp Domi un SIA 2020.gada 8.aprīlī noslēgto Līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 1.2-16.5.5/20-486 (turpmāk – Līgums), SIA plānoja īstenot Konkursu no 2020.gada 20.novembra līdz 2020.gada 22.novembrim Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Kopējā līdzfinansējuma summa sastāda 50 000,00 EUR. Saskaņā ar Līguma 2.2.1.apakšpunktu SIA ir saņēmis priekšapmaksu 25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi).

Ņemot vērā, ka ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir noteikti publisku pasākumu rīkošanas ierobežojumi, SIA nolēma pārcelt Konkursa īstenošanu uz 2021.gadu. Konkursa ietvaros plānotās aktivitātes notiks no 2021.gada 24.septembra līdz 2021.gada 26.septembrim Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 ”Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus “2020.gada 25. līdz 27.septembrim” ar skaitļiem un vārdiem “2021.gada 24. līdz 26.septembrim”.

1.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Uzdot SIA „Dzintaru koncertzāle” nodrošināt Konkursa koncertu norisi Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē trīs dienas, laika periodā no 2021.gada 24. līdz 26.septembrim, sedzot zāles pašizmaksu no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansējuma 10 641,00 euro (desmit tūkstoši sešsimt četrdesmit viens euro) apmērā”.

1.3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Uzdot SIA „Dzintaru koncertzāle” nodrošināt Jasmīnas kora koncertu Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē 2021.gada maijā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējumu, sedzot Dzintaru koncertzāles Mazās zāles pašizmaksu, 3 547,00 euro (trīs tūkstoši piecsimt četrdesmit septiņi euro)”.

2. Uzņemties 2021.gadā ilgtermiņa saistības 39 188,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi euro, 00 centi) pasākuma “5.Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss” daļējai apmaksai.

3. Paredzēt ar ilgtermiņa saistību uzņemšanos saistīto izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.

4. Uzdot un pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos, ievērojot lēmuma 1.1. apakšpunktā minēto, pie Līguma ar SIA par precizējumiem Pasākuma īstenošanā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF