Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 432.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 24.septembra 447.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2020.gada 27.martāNr. 148

protokols Nr. 5, 4. punkts

Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu
un Jasmīnas kora koncertu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” 13.punktu, Domes Budžeta nodaļa 2020.gadā atver budžeta asignējumus, nepārsniedzot atsevišķā Domes lēmumā par kultūras pasākumu īstenošanu noteiktās izmaksas, saistošo noteikumu 3.7.7.1.apakšpunktā apstiprinātās programmas ietvaros organizētajiem pasākumiem. Starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” (turpmāk – SIA “Dzintaru koncertzāle”) 2020.gada 21.februārī noslēgtās vienošanos Nr.1.2-16.11/20-232 pie 2014.gada 30.septembra Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 2.pielikuma II daļā “Sabiedrības nodrošināto kultūras pasākumu izpildē sasniedzamie minimālie rādītāji” norādīti sasniedzamie minimālie rādītāji plānotajos kultūras pasākumos un to finansējums – 5.starptautiskajam Baltijas jūras koru konkursam (turpmāk – Konkurss) un Jasmīnas kora koncertam”, kas tiek organizēti pēc attiecīga Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par kultūras pasākumu īstenošanu, un to finansējumu.

Kopš 2016.gada sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Choir Association” (reģ.Nr. 40103966297) (turpmāk – SIA ““Baltic Choir Association”) ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu organizē Baltijas jūras koru konkursu. Konkurss ir attīstījies par ikgadēju starptautisku koru mūzikas pasākumu Jūrmalā, kurā piedalās pasaules labākie amatieru kori. Četros gados Konkursā ir piedalījies jau 41 koris no 14 valstīm. Par konkursa starptautisko atpazīstamību un kvalitāti liecina gan Konkursa starptautiskā žūrija, koru atlase Konkursam, gan Eiropas koru Grand Prix (European Grand Prix for Choral Singing) organizācijas inspektoru vairāk kārtējs konkursa apmeklējums un augstais novērtējums. Konkurss ir nozīmīgs Jūrmalas kā koru mūzikas pilsētas tēla popularizētājs Latvijā un ārvalstīs, kā arī nodrošina koru mūzikas pieejamību Jūrmalas iedzīvotājiem. Papildus Konkurss nodrošina Jūrmalas koncertsezonas norisi rudenī, sekmējot tūrisma sezonas pagarinājumu pilsētā.

2019.gadā Jūrmalas pilsētas dome piešķīra īpašo balvu (turpmāk – Balvu) vienam no Konkursa koriem ar iespēju rīkot koncertu Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē bez nomas maksas. Balvu saņēma Jasmīnas koris no Latvijas.

Saskaņā ar iesniegto Konkursa organizēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu, Konkursa kopējās izmaksas ir 97 216,38 euro (deviņdesmit septiņi tūkstoši divi simti sešpadsmit euro 38 centi), no kuriem Jūrmalas pilsētas domes ieguldījums sastāda 60 641 euro (sešdesmit tūkstoši seši simti četrdesmit viens euro), t.sk. Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums naudas izteiksmē ir 50 000 euro (piecdesmit tūkstoši euro) un pašvaldības mantiskais ieguldījums, sedzot Dzintaru koncertzāles Mazās zāles pašizmaksu, 10 641 euro (desmit tūkstoši seši simti četrdesmit viens euro). Konkursa pasākumi, kā arī Jasmīnas kora koncerts, ir bezmaksas pasākumi un biļešu ieņēmumi no Konkursa pasākumiem netiek plānoti.

Ņemot vērā minēto un to, ka Konkurss sekmē augstvērtīgas un daudzveidīgas kora mūzikas pieejamību Jūrmalas iedzīvotājiem un Jūrmalas kā mūzikas pilsētas tēla veidošanu, 2014.gada 30.septembrī starp Domi un SIA „Dzintaru koncertzāle” noslēgto Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.1.2-16/1252, kā arī atbilstoši Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014. – 2020. gadam Rīcības virziena R.3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitātēm: Nr. 191. “Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā” un Nr.193. “Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitātes un konkurētspējas nostiprināšana“ un Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam 2.rīcības virziena “Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība Jūrmalā: kvalitatīva un sistemātiska kultūras piedāvājuma veidošana dažādām mērķauditorijas grupām vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā” uzdevuma U2.2. “Nostiprināt Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitāti un konkurētspēju” pasākumam P2.1.3. “Jūrmalu kā kūrortpilsētu pozicionējošu ikgadēju profesionālās mākslas festivālu un pasākumu rīkošana vai līdzfinansēšana”, un uzdevuma U2.3. “Attīstīt starptautisko sadarbību, popularizējot Jūrmalu kā Baltijas lielāko kūrortpilsētu ar kvalitatīvu kultūras piedāvājumu” pasākumam P2.3.1. “Kultūras sadarbības attīstīšana ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām un citiem starptautiskiem partneriem” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Konkursa organizēšanu Dzintaru koncertzālē laika periodā no 2022.gada 23. līdz 25.septembrim un noslēgt līgumu ar Konkursa organizētāju SIA “Baltic Choir Association” (reģ.Nr.40103966297) par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu 50 000 euro (piecdesmit tūkstoši euro) apmērā, sedzot daļu Konkursa organizācijas un rīkošanas izmaksu, un pašvaldības mantisko ieguldījumu, sedzot Dzintaru koncertzāles Mazās zāles pašizmaksu, 11 121,00 euro (vienpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit viens euro) saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto ieņēmumu – izdevumu tāmi (“5.Baltijas jūras koru konkursa ieņēmumu – izdevumu tāme”). Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 432.lēmumu

2. Piešķirt līdzfinansējumu Konkursa organizēšanai kā de minimis atbalstu SIA “Baltic Choir Association” saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 3.daļas “a” apakšpunkta un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 3., 4. un 5.panta nosacījumiem, Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu un Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715 „Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”

3. Uzdot SIA „Dzintaru koncertzāle” nodrošināt Konkursa koncertu norisi Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē trīs dienas, laika periodā no 2022.gada 23. līdz 25.septembrim, sedzot zāles pašizmaksu no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansējuma 11 121,00 euro (vienpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit viens euro) apmērā. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 432.lēmumu

4. Uzdot SIA „Dzintaru koncertzāle” nodrošināt Jasmīnas kora koncertu Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē 2021.gada maijā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējumu, sedzot Dzintaru koncertzāles Mazās zāles pašizmaksu, 3 547,00 euro (trīs tūkstoši piecsimt četrdesmit septiņi euro). Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 447.lēmumu

5. Noteikt Konkursa mērķi – rīkot starptautisku Baltijas jūras koru konkursu ar starptautiskas žūrijas atlasītas pasaules labāko amatierkoru dalību, nodrošinot kvalitatīvas koru mūzikas pieejamību Jūrmalas iedzīvotājiem un popularizējot Jūrmalu kā koru mūzikas pilsētu.

6. Noteikt Konkursa sasniedzamos rezultātus:

6.1. nodrošināta augstas kvalitātes koru mūzikas pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem un interesentiem.

6.2. popularizēta Jūrmala kā koru mūzikas pilsēta.

6.3. izveidots augsta mākslinieciskā līmeņa starptautiski atzīts koru Konkurss ar potenciālu kļūt par vienu no Eiropas koru Grand Prix posmiem.

6.4. sekmēta latviešu koru mūzikas un komponistu atpazīstamība Latvijā un starptautiskā mērogā, Konkursa programmā iekļaujot mūsdienu latviešu komponistu skaņdarbus.

7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Domes Kultūras nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 432.lēmumu

Pielikums Nr.2 PDF