Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 428.lēmumu

2020.gada 24.septembrīNr. 449

protokols Nr. 15, 12. punkts

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas
likmju noteikšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un direktoru zemāko mēneša darba algas likmi saskaņā ar pielikumu.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmums Nr.468 ”Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

3. Lēmums ir piemērojams ar 2020.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 24.septembra lēmumam Nr.449

(protokols Nr.15, 12.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un direktoru zemākā mēneša darba algas likme (euro)

Nr. p. k.

Izglītības iestāde

Mēneša darba algas likme

Valsts budžeta mērķdotācija*

Pašvaldības līdzekļi

Noteiktā darba algas likme kopā

Dotācija

Maksas pakalpojumi

Vispārējās izglītības iestādes

1.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Podziņa”

1250

1250

2.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”

1250

1250

3.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Katrīna”

1250

1250

4.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Austras koks”

1250

1250

5.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”

1250

1250

6.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

1350

1350

7.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte”

1500

1500

8.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis”

1500

1500

9.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Madara”

1500

1500

10.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

1500

1500

11.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”

1500

1500

12. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 552.lēmumu

Sākumskola “Ābelīte”

1167

333

1500

13.

Jūrmalas pilsētas pamatskola

1107

243

1350

14.

Ķemeru pamatskola

1107

243

1350

15.

Vaivaru pamatskola

1167

333

1500

16. Svītrots ar domes 2021.gada 25.februāra 66.lēmumu

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola

1107

243

1350

17. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 66.lēmumu

Jūrmalas Alternatīvā skola

1224

376

1600

18.

Slokas pamatskola

1167

333

1500

19.

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

1224

376

1600

20.

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

1292

408

1700

21.

Majoru vidusskola

1224

376

1600

22.

Pumpuru vidusskola

1332

468

1800

23.

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

1292

408

1700

24.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

1273

627

1900

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes***

25. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 552.lēmumu

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs****

1500

1500

26. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 552.lēmumu

Jūrmalas Sporta skola****

1800

1800

27. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 552.lēmumu

Jūrmalas Mūzikas vidusskola****

1529

171

1700

28. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 552.lēmumu

Jūrmalas Mākslas skola****

1615

85

1700

29. Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 552.lēmumu

* Mēneša darba algas likmi drīkst palielināt gadījumā, ja izglītības iestādes mērķdotācijas apjoms to pieļauj, ievērojot nosacījumu, ka tiek finansēts no mērķdotācijas noteiktais minimālais izglītības iestādes vadītāja un direktora vietnieku amatu vienību skaits. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 552.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 66.lēmumu

** Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumi Nr.401 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.tabula. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 552.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 66.lēmumu

***  Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs izglītojamo skaits norādīts 2019.gada 1.septembrī. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 552.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 66.lēmumu

**** Pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu un ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē, tai skaitā interešu izglītības programmās ar koeficientu 0,5 atbilstoši MK noteikumu 1.pielikuma 3.tabulas Piezīmes. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 552.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 66.lēmumu

***** Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 552.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 66.lēmumu

****** Papildināts ar domes 2021.gada 25.februāra 66.lēmumu

Zemākās mēneša darba likmes noteikšana attiecībā pret izglītojamo skaitu iestādē.

Nr.

p.k.

Izglītojamo skaits iestādē

Mēneša darba algas likme (EUR)

1.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

1900

2.

no 801

1800

3.

no 501 līdz 800

1700

4.

no 301 līdz 500

1600

5.

no 151 līdz 300

1500

6.

no 101 līdz 150

1350

7.

līdz 100

1250