Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 450

protokols Nr. 15, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472
“Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku
minimālo mēneša darba algas likmju
noteikšanu un finansēšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, lai nodrošinātu turpmāku kvalitatīvu un mērķtiecīgu metodiskā un audzināšanas darba attīstību un uzraudzību Jūrmalas pašvaldības dibinātajās vispārējas izglītības iestādēs, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 27.oktobra lēmuma Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu” pielikumu šādā redakcijā:

“Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.472

(protokols Nr.15, 4.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālā mēneša darba algas likme

Nr.p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

Direktora vietnieka minimālā algas likme EUR

Minimālais vadītāja vietnieka amata vienību skaits

Nepieciešamais finansējums minimālā vietnieka amata vienību skaitam EUR

1

Slokas pamatskola

934

1

934

2

Jūrmalas Alternatīvā skola

979

1,5

1469

3

Vaivaru pamatskola

934

1

934

4

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

979

1,5

1469

5

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola

890

0,75

668

6

Ķemeru pamatskola

890

0,75

668

7

Sākumskola "Ābelīte"

934

1

934

8

Majoru vidusskola

979

1,5

1469

9

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

1022

3

3066

10

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

1022

3

3066

11

Pumpuru vidusskola

1067

3

3201

12

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

1022

3

3066

”.

2. Lēmums piemērojams ar 2020.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF