Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 427.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 27.maija 229.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 553.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 24.septembra 450.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 26.septembra 469.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 20.oktobrīNr. 472

protokols Nr. 15, 4. punkts

Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku
minimālo mēneša darba algas likmju
noteikšanu un finansēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, lai nodrošinātu turpmāku kvalitatīvu un mērķtiecīgu metodiskā un audzināšanas darba attīstību un uzraudzību Jūrmalas pašvaldības dibinātajās vispārējas izglītības iestādēs, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmi saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītāja vietnieku minimālā mēneša darba alga tiek finansēta no piešķirtās valsts mērķdotācijas. Ja piešķirtās valsts mērķdotācijas apmērs ir nepietiekams, pašvaldība piešķir papildus finansējumu no pašvaldības budžeta pamatojoties uz Izglītības pārvaldes iesniegto informāciju.

3. Lēmums piemērojams ar 2016.gada 1.septembri.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 20.oktobra lēmumam Nr.472

(protokols Nr.15, 4.punkts)
Grozīts ar domes 2019.gada 26.septembra 469.lēmumu
Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 450.lēmumu
Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 553.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 427.lēmumu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
vadītāju vietnieku minimālā mēneša darba algas likme

Nr.p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

Direktora vietnieka minimālā algas likme EUR

Minimālais vadītāja vietnieka amata vienību skaits

Nepieciešamais finansējums minimālā vietnieka amata vienību skaitam EUR

1

Slokas pamatskola

840

1.5

1260

2

Jūrmalas Alternatīvā skola

800

1

800

3

Vaivaru pamatskola

800

1

800

4 Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 229.lēmumu

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

840

1.5

1260

5

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola

800

1

800

6

Sākumskola "Taurenītis"

800

1

800

7 Svītrots ar domes 2021.gada 27.maija 229.lēmumu

Jūrmalas vakara vidusskola

800

1

800

8

Ķemeru pamatskola

760

0.75

570

9

Sākumskola "Ābelīte"

800

1

800

10

Majoru vidusskola

840

1.5

1260

11

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

880

1.5

1320

12

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

880

3

2640

13

Pumpuru vidusskola

880

3

2640

14

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

840

1.5

1260

15

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

840

1.5

1260


Lejupielāde: DOC un PDF