Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 451

protokols Nr. 15, 16. punkts

Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Alternatīvās skolas
darbinieku ēdināšanai

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikuma Nr.25 “Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums” 64.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 10.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-22/11), lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas Alternatīvās skolas darbiniekiem un pedagogiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku un pedagogu maksu par ēdināšanas pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Alternatīvās skolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmums Nr.282 “Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku ēdināšanai”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 24.septembra lēmumam Nr.451

(protokols Nr.15, 16.punkts)

Jūrmalas Alternatīvās skolas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Pakalpojuma

cena ar PVN

(EUR)

1.

Ēdināšanas pakalpojumi skolas darbinieku un pedagogu ēdināšanai, t.sk.

1 personai

3,15

1.1.

brokastis

1 personai

1,06

1.2.

pusdienas

1 personai

2,09

2.

Ēdināšanas pakalpojumi pirmsskolas darbinieku un pedagogu ēdināšanai, t.sk.

1 personai

3,41

2.1.

brokastis

1 personai

1,27

2.2.

pusdienas

1 personai

1,78

2.3.

launags

1 personai

0,36


Lejupielāde: DOC un PDF