Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 452

protokols Nr. 15, 18. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas
maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.11 “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums” 54.5.apakšpunktu, lai nodrošinātu iespēju skolas telpās īstenot izglītojamo pieprasītas interešu izglītības programmas, kuras neparedz skolas izglītības programmas, kā arī dotu iespēju tās apmeklēt interesentiem, kas nav skolas izglītojamie, un racionāli izmantotu skolas telpas no mācību procesa brīvajā laikā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. No lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra lēmums Nr.66 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 24.septembra lēmumam Nr.452

(protokols Nr.15, 18.punkts)

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (EUR)

Telpu noma Lielupes 21:

1.

Sporta zāle (422 m2 )

1 stunda

23,70

2.

Aktu zāle (253 m2 )

1 stunda

13,46

3.

Klase (vid.50 m2)

1 stunda

2,39

4.

Klase vasaras nometnei (vid.50 m2)

diennaktī

56,06

5.

Datorklase (53 m2)

1 stunda

2,54

6.

Ēdamzāle (131 m2)

1 stunda

6,26


Lejupielāde: DOC un PDF