Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 459

protokols Nr. 15, 26. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 15.septembra lēmuma Nr.467 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” 4.punktu, Domes Attīstības pārvaldei kopīgi ar Labklājības pārvaldi tika uzdots organizēt izvērtējumu par pašvaldībā esošajiem un plānotajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, infrastruktūras objektiem, ar mērķi noskaidrot sociālo pakalpojumu klāstu un to pieejamību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem.

Šī uzdevuma veikšanai ar Domes 2017.gada 6.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/323 “Par darba grupas izveidošanu” tika izveidota darba grupa (turpmāk – Darba grupa), kura Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdē sniedza ziņojumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību (turpmāk - Ziņojums), kas tika izskatīts un atbalstīts 2019.gada 12.decembrī Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.1.2-25/16). Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteja uzdeva Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram izveidot komisiju rīcības plāna izpildei un jaunās iestādes struktūras izveidei.

Saskaņā ar Domes 2020.gada 6.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/20-53 “Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizācijas komisijas izveidi”, tika izveidota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizācijas komisija (turpmāk – Komisija), kura sniedza priekšlikumus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā iesaistīto institūciju reorganizācijas plānam (turpmāk – Plāns), optimizējot Domes Labklājības pārvaldes (turpmāk – Labklājības pārvalde), Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” (turpmāk – JVVSPC), pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” (turpmāk – PSIA Sloka) un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” (turpmāk – iestāde SPRĪDĪTIS) esošo funkciju un uzdevumu turpmāku īstenošanu.

Ievērojot Ziņojumā ietvertajā rīcības plānā norādītos secinājumus un ieteikumus, kā arī iesaistot pakalpojuma sniedzēju pārstāvjus, Komisija secināja, ka sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanu un institūciju optimizāciju jāīsteno divos posmos.

Optimizācijas 1.posmā: reorganizēt iestādi SPRĪDĪTIS, iestādi JVVSPC, Labklājības pārvaldi. Reorganizācijas procesā iestādē SPRĪDĪTIS apvienot visus Jūrmalas pilsētā esošos sociālos pakalpojumus bērniem – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un Krīzes centra “Paspārne” pakalpojumu, kurus pašreiz sniedz iestāde SPRĪDĪTIS, Labklājības pārvaldes sniegtos pakalpojumus - Dienas centra bērniem pakalpojumu un Dienas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī Dienas centra pensionāriem un invalīdiem pakalpojumu, veselību veicinošu pakalpojumu nodrošināšanu, kurus pašreiz sniedz JVVSPC.

Iestādei SPRĪDĪTIS sociālo pakalpojumu sniegšana kļūs saimnieciski efektīvāka. Iestādei SPRĪDĪTIS paredzēta vienota administrācija, ar atrašanās vietu Skolas ielā 11, Jūrmalā, tādējādi nodrošinot plašākas telpas bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai, ēkās Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, kur pašreiz atrodas arī iestādes SPRĪDĪTIS administrācija.

Dienas centra bērniem un krīzes centra “Paspārne” darbība vienotā struktūrā sekmēs sociālā darba speciālistu ciešu sadarbību bērnu, kuri ir pakļauti sociālā riska situācijām. Dienas centra bērniem un Dienas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem darbība vienotā struktūrā sekmēs sociālā darba speciālistu iesaistes iespējas situācijās, kad funkcionāli traucējumi ir bērniem no sociālajam riskam pakļautām ģimenēm. Abu pakalpojumu sadarbība būs ciešāka, ja to īstenošana notiks vienotā administratīvā struktūrā, informācijas apmaiņa un lēmumu pieņemšana vienas iestādes ietvaros būs ātrāka. Savukārt, Dienas centra pensionāriem un invalīdiem, Dienas centru bērniem un Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem darbība vienotā struktūrā radīs iespējas pasākumu plānošanai un realizācijai, kas vērsti pret sociālo atstumtību.

Optimizācijas 2.posmā: paredzēts izveidot vienu pašvaldības institūciju, kas sniedz ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumus pilngadīgām personām, paredzot noteikt atbildību par šī veida pakalpojumu apjomu.

Šobrīd ilgstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām nodrošina divas Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas JVVSPC un PSIA Sloka, kurām Dome ir deleģējusi pārvaldes uzdevumu, kas izriet no pašvaldības funkcijas atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktam. Lai gan abi minētie ir vienas pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēji, tomēr saimnieciskās darbības netiek veiktas centralizēti, ko nosaka abu institūciju atšķirīgais juridiskais statuss un normatīvais regulējums.

Pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēji pašreiz atbilst normatīvo aktu prasībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu, tomēr minēto pakalpojumu pieejamība ir jānodrošina ilgtermiņā, kā rezultātā pastiprināta uzmanība ir jāpievērš esošai infrastruktūrai, kurai jābūt piemērotai sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.

No ēku atbilstības vērtējuma secināms, ka lielākajai daļai ēku, kas šobrīd tiek izmantotas pakalpojumu sniegšanai, ir nepieciešama pārbūve, lai telpas tiktu pielāgotas kvalitatīvākai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.

Infrastruktūrai (Dūņu ceļš 2 (divām ēkām) un Strēlnieku prospekts 38, Dzirnavu iela 36/38, Sēravotu iela 9, Nometņu iela 2A) ir nepieciešami ieguldījumi, lai tā tiktu pielāgota klientu atbilstošai aprūpei un rehabilitācijai.

Ēka Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, kurā tiek sniegti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, nav renovēta un pielāgota ērtai pakalpojumu sniegšanai, piemēram, gaiteņi ir par šauru, lai vienlaicīgi pārvietotos divas personas riteņkrēslos. Ēkas energoefektivitāte neatbilst mūsdienu prasībām un rada patstāvīgas uzturēšanas izmaksas. Salīdzinot 2019.gada plānotās komunālās izmaksas pret faktiskajām izmaksām 2018.gadā, ir konstatējams 15 pieaugums. Atbilstoši Jūrmalā 2018.gadā veiktajiem ceļu transporta intensitātes mērījumiem ēka Strēlnieku prospektā 38 atrodas augstas transporta intensitātes teritorijā salīdzinājumā ar sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vietām Dūņu ceļā vai Dzirnavu ielā.

Ņemot vērā inženierkomunikāciju nolietojuma pakāpi, spēkā esošo normatīvo aktu prasības un PSIA Sloka darbības specifiku, ilgtermiņā finansiāli izdevīgi ir izbūvēt jaunas inženierkomunikācijas, turpmāk neveicot īstermiņa ieguldījumus – remontdarbus. Izvērtējot PSIA Sloka veiktos ēku un infrastruktūras uzlabošanas darbus, var secināt, ka nav veikti būtiski ieguldījumi, lai modernizētu ēkas un infrastruktūru, padarot tās funkcionālākas.

Tādejādi PSIA Sloka būtu nepieciešamas veikt materiāltehniskā aprīkojuma nomaiņu, lai veicinātu klientu labsajūtu un nodrošinātu tiem piemērotu vidi, sniedzot kvalitatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus.

Ilgtermiņa redzējumā nepieciešams koncentrēt pieejamos resursus un uzsākt viena kvalitatīva ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja institūcijas veidošanu, kas nodrošinās pakalpojumu kvalitatīvu pieejamību savas administratīvās teritorijas iedzīvotājiem. Pašvaldības finanšu resursi netiks izlietoti īstermiņa risinājumiem. Kā piemērotāko un prioritāti attīstāmo vietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai Domes Darba grupa saskata Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā, kur PSIA Sloka veic savu darbību. PSIA Sloka ēkas ir pielāgojamas moderna sociālās aprūpes centra izveidei.

PSIA Sloka teritorija ir labi piemērota šāda profila institūcijas darbībai, jo tajā ir pietiekami daudz zaļās zonas, un tā atrodas estētiskā vietā Lielupes krastā, tādējādi esošā apkārtējā vide potenciāli veicina kvalitatīvu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu 2009.- 2022.gadam, PSIA Sloka teritorija ir zonēta kā sabiedriskās apbūves teritorija. Būtisks aspekts ir arī tas, ka PSIA Sloka atrodas tuvu visapdzīvotākajai Jūrmalas pilsētas daļai – Kauguriem, tādējādi tā ir viegli pieejama vairumam Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju.

Ilgtermiņā viena veida un vienas grupas sociālos pakalpojumus sniegs viena institūcija, tā nodrošinot vienotu pieeju un kvalitāti pakalpojumiem. Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamais personāls un speciālisti tiks līdzvērtīgi atalgoti, tādejādi mazinot kadru mainību starp pakalpojumu sniegšanas vietām, kuras pakalpojumus sniedz par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pakalpojumu administrēšanas centralizācijai tiktu panākti šādi pozitīvi rādītāji pašvaldībā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā:

1. centralizēta funkcijas īstenošana atbilstoši pakalpojuma specifikai un klientu vajadzībām, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti, personālu, materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru;

2. centralizēta infrastruktūras ilgtermiņa attīstības plānošana un īstenošana, novēršot infrastruktūras neatbilstošas noslodzes;

3. centralizēti iepirkumi par saimnieciski izdevīgāku cenu līdzīgu pakalpojumu nodrošināšanai;

4. sistemātiska vajadzību un attīstības plānošana ilgtermiņā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 3.punktu, 30.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu ārkārtas komitejas 2020.gada 18.septembra atzinumu (protokola Nr.1.2-25/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizēšanas plānu (pielikumā).

2. Reorganizēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi, reģistrācijas numurs 90000594245, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, reģistrācijas numurs 90010991438, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Sprīdītis”, reģistrācijas numurs 90001868844;

3. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” sniegto dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centra bērniem pakalpojumu, dienas aprūpes centra pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem, kā arī veselības veicināšanas pakalpojumu sniegšanu pārņem Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis”.

4. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis” daļēji ir Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” tiesību, lietvedības, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju pārņēmēja, cik tālu tas saistīts ar lēmuma 3.punktā noteiktu funkciju pārņemšanu.

5. Šī lēmuma 2.punktā noteikto iestāžu vadītājiem izstrādāt un uz 2020.gada novembra Domes sēdi virzīt apstiprināšanai grozījumus iestāžu nolikumos, atbilstoši šajā lēmumā noteiktajam.

6. Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļai izstrādāt un virzīt uz 2020.gada novembra Domes sēdi izskatīšanai aktualizētus Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstus 1.punktā noteiktajām iestādēm.

7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” nosaukumu mainīt uz nosaukumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālo pakalpojumu centrs”, kas iekļaujams Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” nolikuma grozījumos.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram trīs darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā izveidot Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizēšanas plāna ieviešanas komisiju (turpmāk – komisija) piecu cilvēku sastāvā, iekļaujot šī lēmuma 2.punktā minēto iestāžu vadītājus.

9. Lēmuma 8.punktā izveidotajai komisijai līdz 2020.gada 30.decembrim nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” sniegto dienas aprūpes centra pakalpojuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centra bērniem pakalpojuma, dienas aprūpes centra pakalpojuma pensijas vecuma personām un invalīdiem, kā arī veselības veicināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu un bilancē esošas mantas un saistību nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālo pakalpojumu centrs”.

10. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei iekļaut sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” infrastruktūras un sniegto pakalpojumu attīstībai paredzētās investīcijas pašvaldības investīciju plāna projektā.

11. Šī lēmumā 2.punktā norādīto sociālo pakalpojumu sniedzējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos nodrošināt aktualizētās informācijas reģistrēšanu sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

12. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājam un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītājam trīs darba dienu laikā no lēmuma 6.punktā noteikto Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu aktualizēšanas organizēt un nodrošināt iestādes darbinieku, kuri nodrošina lēmuma 3.punktā noteikto sociālo pakalpojumu sniegšanu, informēšanu par reorganizācijas norisi un darba tiesisko attiecību turpināšanas iespējām Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālo pakalpojumu centrs”.

13. Noteikt, ka ar iestāžu reorganizāciju saistītie izdevumi sedzami no attiecīgu iestāžu finanšu līdzekļiem.

14. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 24.septembra lēmumam Nr.459

(protokols Nr.15, 26.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizēšanas plāns

Jūrmalā, 2020.gada 14.augustā

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 6.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/20-53 “Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizācijas komisijas izveidi”, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizācijas komisija (turpmāk – Komisija) sniedz priekšlikumus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā iesaistīto institūciju reorganizācijas plānam (turpmāk – Plāns), optimizējot Domes Labklājības pārvaldes (turpmāk – Labklājības pārvalde), Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” (turpmāk – JVVSPC), pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” (turpmāk – PSIA Sloka) un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” (turpmāk – SPRĪDĪTIS) esošo funkciju un uzdevumu turpmāku īstenošanu.

Ievērojot Domes darba grupas, kas izveidota ar Domes 2017.gada 6.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/323 “Par darba grupas izveidošanu”, 2019.gada 19.decembra Ziņojumā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību (turpmāk – Ziņojums) ietvertajā rīcības plānā norādītos secinājumus un ieteikumus, kā arī iesaistot pakalpojuma sniedzēju pārstāvjus, tika secināts , ka sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizāciju jāīsteno divos posmos:

1. optimizācijas posmā ir paredzēts apvienot vienotā administratīvā struktūrā sabiedrībā balstītus un īslaicīgus sociālos pakalpojumus, kas ir institucionālai aprūpei alternatīvi - sociālos pakalpojumus dzīvesvietā dažādām mērķa grupām un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

2. optimizācijas posmā noteikt sociālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar ilgstošu un īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā pieaugušām personām, un arī sociālo pakalpojumu kopumu personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – personām ar GRT ) – grupu dzīvokļa pakalpojumu, dienas centra personām ar GRT un specializētās darbnīcas pakalpojumu ilgtermiņa attīstības redzējumu.

Optimizācijas 1.posmā: reorganizēt pašvaldības iestādi SPRĪDĪTIS, uz kuras bāzes izveido iestādi - Sociālo pakalpojumu centrs, kurai tiek nodoti arī atsevišķi pašvaldības iestādei JVVSPC un Labklājības pārvaldes uzdevumi. Reorganizācijas procesā iestāde Sociālo pakalpojumu centrs apvienotu visus Jūrmalas pilsētā esošos sociālos pakalpojumus bērniem – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un Krīzes centra “Paspārne” pakalpojumu, kurus pašreiz sniedz iestāde SPRĪDĪTIS, Labklājības pārvaldes sniegtos pakalpojumus - Dienas centra bērniem pakalpojumu, kas sniedz atbalstu, drošu vidi un palīdzību mājas darbu sagatavošanā un Dienas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem , kā arī Dienas centra pensionāriem un invalīdiem pakalpojumu, veselību veicinošu pakalpojumu nodrošināšanu, kurus pašreiz sniedz JVVSPC.

Izvēlētais reorganizācijas veids neprasa amata vienību skaita palielināšanu. Sociālajos pakalpojumos nodarbinātajiem tiks piedāvāts līdzvērtīgs amats optimizētajā pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijā. Iestādei SPRĪDĪTIS sociālo pakalpojumu sniegšana kļūs saimnieciski efektīvāka. Sociālo pakalpojumu centram paredzēta vienota administrācija, ar atrašanās vietu Skolas ielā, 11, Jūrmalā, tādējādi nodrošinot plašākas telpas bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai, ēkās Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, kur pašreiz atrodas arī iestādes SPRĪDĪTIS administrācija. Telpas Skolas ielā 11-601, Jūrmalā (1 stāvs) šobrīd ir brīvs pašvaldībai piederošs dzīvoklis 92,4m2 platībā, kuru agrāk izmantoja Domes Labklājības pārvalde.

Komisija piedāvā sekojošu optimizētās iestādes - Sociālo pakalpojumu centra struktūru (pielikums). Pievienotajai Sociālo pakalpojumu centra struktūrai un amata vienību skaitam ir informatīvs raksturs un tas var tikt precizēts, izskatot iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs” nolikumu un darba organizāciju.

Savukārt, lai ilgtermiņā infrastruktūras izmaksas bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ārpus ģimenes aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā varētu samazināt un vienlaicīgi neradītu būtisku ietekmi uz vienas dienas izmaksām bāreņu uzturēšanai, būtu jārod risinājums par pašvaldības ēku sakārtošanu un to funkcionālo uzlabošanu pakalpojumu sniegšanai.

Pamatojoties uz 2019.gada 6.decembrī ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Balti Construction", reģ. Nr. 40103810894, noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.1.2-16.4.3/1814 “Ēku, būvju un to daļu tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana” un 2020.gada 19.maija cenu aptaujas rezultātiem, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) lūdza sagatavot bērnu nama ēkas (kadastra apzīmējums 1300 026 5701 001) un ēdnīcas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 026 5701 002) Sēravotu ielā 9, Jūrmalā, tehniskās apsekošanas atzinumu ar vizuālu apskati, tehnisko izpēti, konstrukciju atsegšanu un foto fiksāciju, iekļaujot priekšlikumus par tehniskās izpētes rezultātā konstatēto problēmu situāciju novēršanai veicamajiem darbiem un šo darbu kontroltāmi (iekļaujot projekta dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas izmaksas), ar mērķi, lai veikto pasākumu rezultātā tiktu nodrošināta ēkas atbilstība normatīvo aktu prasībām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Balti Construction" izpildītājs: būvspeciālists Imants Kristovskis sertifikāta Nr. 20-7144 Sertif.Nr.4-02564 veica minēto uzdevumu, secinot, ka izmaksu aplēses kopsavilkums ir 521 635,5 EUR. Bērnu nama ēkas (kadastra apzīmējums 1300 026 5701 001) un ēdnīcas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 026 5701 002) Sēravotu ielā 9, Jūrmalā renovācijas iespējas tiks izvērtētas turpmākajā darba procesā.

JVVSPC sniegtie nakts patversmes un “zupas virtuves“ pakalpojumi ir terminēti īslaicīgi pakalpojumi, kuriem ir nepieciešams rast īstenošanas vietu, kas būtu sasniedzama mērķa grupai un vienlaicīgi netraucētu sociālo vidi, kā arī neradītu papildu riskus apkārtesošajiem iedzīvotājiem. Ēka Raiņa ielā 62, Jūrmalā ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī nakts patversmes atrašanās gājēju ielā, pa kuru virzās iedzīvotāju plūsma no dzelzceļa uz Kauguru dzīvojamo rajonu (kas ir visblīvāk apdzīvots), divu izglītības iestāžu tuvums, veido apstākļu kopumu citas pakalpojumu sniegšanas vietas risinājumam. Nakts patversmes pakalpojuma administrēšana jānodrošina JVVSPC, līdz brīdim, kamēr tiks rasts risinājumus piemērotai pakalpojumu sniegšanas vietai un tiks noteikta ģeogrāfiski tuvākā institūcija efektīvākai pakalpojuma administrēšanai.

Dienas centra bērniem un krīzes centra “Paspārne” darbība vienotā struktūrā sekmēs sociālā darba speciālistu ciešu sadarbību bērnu, kuri ir pakļauti sociālā riska situācijām. Dienas centra bērniem un Dienas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem darbība vienotā struktūrā sekmēs sociālā darba speciālistu iesaistes iespējas situācijās, kad funkcionāli traucējumi ir bērniem no sociālajam riskam pakļautām ģimenēm. Abu pakalpojumu sadarbība būs ciešāka, ja to īstenošanas atradīsies vienā administratīvā struktūrā, informācijas apmaiņa un lēmumu pieņemšana vienas iestādes ietvaros būs ātrāka. Savukārt, Dienas centra pensionāriem un invalīdiem un Dienas centru bērniem un Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem darbība vienotā struktūrā rada iespējas pasākumu plānošanai un realizācijai, kas vērsti pret sociālo atstumtību.

1. optimizācijas posma rīcības plāns

Nr.

p.k.

Uzdevums

Pasākums

Rīcība

Termiņš

1.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 3.punktu ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšana un administrācijas optimizācija

1. SPRĪDĪTIM sniegt nepilngadīgām personām šobrīd tā kompetencē esošos pakalpojumus;

1.1.ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

1.2.krīzes centra bērniem “Paspārne” pakalpojumus.

2. papildu sniegt šādus pakalpojumus:

2.1.dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojumu;

2.2.Dienas centra bērniem pakalpojumu.

2.3.Dienas aprūpes centra pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem;

2.4.veselības veicināšanas pakalpojumus.

1. Dome pieņem lēmumu par sociālo pakalpojumu iestāžu optimizācijas uzsākšanu un pabeigšanas termiņu (reorganizācija), ar kuru nosaka SPRĪDĪTIM deleģēto pārvaldes uzdevuma apjomu un uzdevumus dokumentu izstrādē (t.sk., nosaukuma maiņa uz Sociālo pakalpojumu centrs ).

2. Iestādes nolikuma un darbinieku skaita (amata vienību) apstiprināšana Domē vienlaicīgi ar grozījumiem Labklājības pārvaldes un JVVSPC nolikumos un darbinieku skaita sarakstos.

3. Reorganizācijas ietvaros JVVSPC un Labklājības pārvaldes esošajiem darbiniekiem tiek piedāvāts turpināt darba tiesiskās attiecības Sociālo pakalpojumu centrā.

4.Daļa JVVSPC un Labklājības pārvaldes uzdevumu (struktūrvienības) tiek nodoti Sociālo pakalpojumu centram Sociālo pakalpojumu centra struktūru — rezultātā sadalāmās iestādes (JVVSPC un Labklājības pārvalde) turpina pastāvēt.

1. 2020.g. septembris - novembris

2. 2020.g. novembris – decembris.

3. 2021.g.– janvāris.


2.posms

Optimizācijas 2. posmā: paredzēts izveidot vienu pašvaldības institūciju, kas sniedz ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumus pilngadīgām personām, paredzot noteikt atbildību par šī veida pakalpojumu apjomu.

Uz šī plāna sagatavošanas dienu, ilgstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām nodrošina divas Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas JVVSPC un PSIA Sloka, kurām Dome ir deleģējusi pārvaldes uzdevumu, kas izriet no pašvaldības funkcijas atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļa 7.punktam. Lai gan abas minētas institūcijas ir vienas pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēji, tomēr saimnieciskā darbība tiek veikta atšķirīgi, ko nosaka abu institūciju juridiskais status un normatīvais regulējums.

Šie pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēji pašreiz atbilst normatīvo aktu prasībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu, tomēr minēto pakalpojumu pieejamība ir jānodrošina ilgtermiņā, kā rezultātā pastiprināta uzmanība ir jāpievērš esošai infrastruktūrai, kurai jābūt piemērotai sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai. Tādēļ Ziņojuma [1] tapšanas gaitā tika izvērtēts esošais ēku tehniskais stāvoklis un materiāltehniskā bāze ar pieņēmumu, ka to ekspluatācijas termiņš ir vismaz 10 gadi, lai nodrošinātu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību vismaz esošajam klientu skaitam.

No minētā ēku atbilstības vērtējuma secināms, ka lielākajai daļai ēku, kas šobrīd tiek izmantotas pakalpojumu sniegšanai, ir nepieciešama pārbūve, lai telpas tiktu pielāgotas kvalitatīvākai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai. Līdz ar to ir nepieciešams vienots redzējums, lai finanšu ieguldījumi infrastruktūrā būtu lietderīgi un efektīvi.

Ilgtermiņa redzējumā nepieciešams koncentrēt pieejamos resursus un uzsākt viena kvalitatīva ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja institūcijas veidošanu, kas nodrošinās pakalpojumu kvalitatīvu pieejamību savas administratīvās teritorijas iedzīvotājiem. Pašvaldības finanšu resursi netiks izlietoti īstermiņa risinājumiem. Kā piemērotāko un prioritāti attīstāmo vietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai Domes Darba grupa [2], saskata Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā, kur PSIA Sloka veic savu darbību. PSIA Sloka teritorija kopumā aizņem 8411m2 lielu platību un ēku platība ir 2952m 2. Tajā ir izvietotas vairākas ēkas sociālās aprūpes un veselības pakalpojumu sniegšanai, kā arī dažas ēkas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. PSIA Sloka ēkas ir pielāgojamas moderna sociālās aprūpes centra izveidei.

PSIA Sloka teritorija ir labi piemērota šāda profila institūcijas darbībai, jo tajā ir pietiekami daudz zaļās zonas, un tā atrodas estētiskā vietā Lielupes krastā, tādējādi esošā apkārtējā vide potenciāli veicina kvalitatīvu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu 2009.- 2022.gadam, PSIA Sloka teritorija ir zonēta kā sabiedriskās apbūves teritorija. Būtisks aspekts ir arī tas, ka PSIA Sloka atrodas tuvu visapdzīvotākajai Jūrmalas pilsētas daļai – Kauguriem, tādējādi tā ir viegli pieejama vairumam Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju. Atbilstoši Jūrmalā 2018.gadā veiktajiem ceļu transporta intensitātes mērījumiem ēka Strēlnieku prospektā 38 atrodas augstas transporta intensitātes teritorijā salīdzinājumā ar sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vietām Dūņu ceļā vai Dzirnavu ielā.

Ilgtermiņā viena veida un vienas grupas sociālos pakalpojumus sniegs viena institūcija, tā nodrošinot vienotu pieeju un kvalitāti pakalpojumiem. P akalpojumu sniegšanai nepieciešamais personāls un speciālisti tiks līdzvērtīgi atalgoti, tādejādi mazinot kadru mainību starp pakalpojumu sniegšanas vietām, kuras pakalpojumus sniedz par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pakalpojumu administrēšanas centralizācijai tiktu panākti šādi pozitīvi efekti pašvaldībā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā:

1)  centralizēta funkcijas īstenošana atbilstoši pakalpojuma specifikai un klientu vajadzībām, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti, personālu, materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru;

2)  centralizēta infrastruktūras ilgtermiņa attīstības plānošana un īstenošana, novēršot infrastruktūras neatbilstošas noslodzes;

3)  centralizēti iepirkumi par saimnieciski izdevīgāku cenu līdzīgu pakalpojumu nodrošināšanai;

4) sistemātiska vajadzību un attīstības plānošana ilgtermiņā.

Komisija [3] ir izvērtējusi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju institūciju centralizēšanas iespējas. Kā iepriekš minēts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju juridiskās formas atšķiras – PSIA Sloka ir pašvaldības kapitālsabiedrība, bet JVVSPC pašvaldības iestāde.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL) 15.pants paredz tiešās pārvaldes iestādes izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtību. Minētā kārtība saskaņā ar VPIL 30.pantu (izņemot II nodaļas noteikumi) piemērojama attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi (kas ir JVVSPC), ciktāl citu likumu speciālajās tiesību normās nav noteikts citādi. Attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi.

Izvērtējot VPIL regulējumu, Komisija secina, ka šajā gadījumā būtu piemērojams VPIL 15.panta ceturtās daļas 2.punkts, kas noteic, ka deleģējot valsts pārvaldes uzdevumus kapitālsabiedrībai, kuras visas kapitāla daļas (akcijas) pieder vienai vai vairākām publiskām personām, — rezultātā iestāde beidz pastāvēt. Līdz ar to, lai veiktu JVVSPC sniegto pakalpojumu iekļaušanu PSIA Sloka sastāvā, jāpieņem lēmums par JVVSPC likvidāciju.

Saskaņā ar VPIL 15.panta piekto punktu, deleģējot valsts pārvaldes iestādes uzdevumus kapitālsabiedrībai, kuras visas kapitāla daļas (akcijas) pieder vienai vai vairākām publiskām personām, attiecīgā kapitālsabiedrība ir iestādes tiesību, saistību un mantas pārņēmēja (tai skaitā tiesību un pienākumu, kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām, ja vien lēmumā par reorganizāciju vai likvidāciju nav noteikts citādi).

Darba likums paredz vairākas iespējas, kādā veidā var tikt regulētas darba tiesiskās attiecības starp darba devēju un darbinieku.

Likvidācijas rezultātā JVVSPC nodarbinātajiem ir nepieciešams izmaksāt atlaišanas pabalstu un kompensāciju par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu. Pēc veiktajiem aprēķiniem, uz šī plāna sagatavošanas dienu, šim mērķim būtu nepieciešami 384497,61 EUR.

PSIA Sloka nākamā perioda 20201.-2025.gadam vidēja termiņa darbības stratēģijas priekšlikumos ir ietverti šādi rīcības virzieni atbilstošas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes izveidei:Rīcības plāns:

Summa, Eur

Gads

Esošo ēku kompleksa korpusu pārbūve:

- A korpusa pārbūve;

1 300 000

2020.-2022.

- B korpusa pārbūve

1 431 000

2021.-2023.

Pašvaldības zemes gabala Dzirnavu ielā 34, Jūrmala nodošana PSIA Sloka īpašumā

15 000

2021.

Jauna korpusa būvniecības projektēšana un izbūve

2 640 000

2022.-2025.

Kopējās Infrastruktūras uzlabošana

180 000

2021.-2025.

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un izveide:

- A korpusa

150 000

2021.-2022.

- B korpusa

180 000

2022.-2023.

- Jaunais korpuss

360 000

2023.-2025.

No minētā secināms, PSIA Sloka uz esošo ēku rekonstrukcijas laiku būs spiesta risināt jautājumu par pakalpojuma sniegšanu ierobežotam skaitam klientu, samazinot pat esošo 145 gultu skaitu un nevarēs nodrošināt jaunu klientu uzņemšanu. Tātad pakalpojumu pakāpeniska apvienošana starp institūcijām varētu tikt uzsākta 2022./2023. gadā pēc A un B korpusa rekonstrukcijas un aprīkošanas, pabeidzot to 2025.gadā līdz ar Jaunā korpusa izbūvi.

Līdz ar to Komisijas ieskatā patreiz minēto pakalpojumu sniedzēju administratīva apvienošana nav lietderīga, jo iespējamais centralizācijas ieguvums šajā brīdī nekompensēs ar JVVSPC likvidāciju saistītos izdevumus. Komisijas ieskatā primāri ir jāuzsāk viena ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja infrastruktūras atjaunošana, kvalitatīvas infrastruktūras radīšana prioritāri PSIA Sloka. Līdz tam JVVSPC jāturpina sociālo pakalpojumu sniegšana. Pakalpojumu sniegšanas gaitā, izvērtējot infrastruktūras noslodzi un tās rekonstrukcijai nepieciešamos līdzekļus, nākotnē jāplāno pakāpeniska viena infrastruktūras objekta atbrīvošana, līdz ar otra infrastruktūras objekta pārbūves (telpu pārplānošana, materiāltehniskās bāzes uzlabošana) uzsākšanu atbilstoši noteiktajam kvalitātes standartam.

Papildus minētajam, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 2022. gada jūlijā paredzēts pabeigt renovācijas darbus Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, izveidojot astoņus grupu dzīvokļus personām ar GRT. Komisijas ieskatā PSIA Sloka deleģējuma līgumā jāiekļauj iepriekš minēto pakalpojumu sniegšana, un jā nodod PSIA Sloka apsaimniekošanai - lietošanā/valdījumā objekts Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā. Minētais objekts atrodas ģeogrāfiski tuvu PSIA Sloka, Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā. No 2022.gada būtu nosakāms pienākums PSIA Sloka sniegt arī pārējos pakalpojumus personām ar GRT – grupu dzīvokļi, dienas centrs, specializētā darbnīca, kurus patreiz sniedz JVVSPC, sociālo pakalpojumu centrā Ķemeros, Dūņu ceļā 2, Jūrmalā, jo arī tie atrodas ģeogrāfiski tuvāk PSIA Sloka, Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā nekā JVVSPC Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, kas nodrošinās efektīvu pakalpojumu sniegšanu.

2. optimizācijas posma rīcības plāns

Nr.

p.k.

Uzdevums

Pasākums

Rīcība

Termiņš

1.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 2.punktu

ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšana un administrācijas optimizācija

1. PSIA “Sloka” veikt infrastruktūras renovāciju un jaunas infrastruktūras kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstībai izveidošanu.

 2. PSIA Sloka pakāpeniski pārņemt no JVVSPC sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un uzsākt sniegt pakalpojumus personām ar GRT

2.1. dienas aprūpes centra pakalpojumi;

2.2. grupu dzīvokļa pakalpojumi;

2.3. specializētās darbnīcas pakalpojumi;

2.4. atelpas brīža pakalpojumu;

2.5. speciālistu konsultācijas;

2.6. aprūpi mājās nodrošināt pakalpojumus.

3. Domes kompetentām struktūrvienībām izvērtēt objekta Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā tālāku izmantošanas veidu.

1.1. Dome pieņem lēmumu par PSIA “Sloka” infrastruktūras attīstības rīcības plāna aktivitāšu iekļaušanu pašvaldības investīciju plāna projektā.

1.2. JVVSPC turpina pastāvēt un sniegt nolikumā noteiktos pakalpojumus.

2. Domē pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijā ietilpstošu atsevišķu pārvaldes uzdevumu – sniegt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, deleģēšanu PSIA Sloka, iekļaujot arī sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar GRT.

2.2. Dome nodod PSIA Sloka apsaimniekošanai - lietošanā/valdījumā objektu Dūņu ceļā, 2, Jūrmalā.

2.3. Dome nodod PSIA Sloka apsaimniekošanai - lietošanā/valdījumā objektu Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā.

3. Pēc PSIA Sloka infrastruktūras objektu Dzirnavu ielā 36/38 atjaunošanas un būvniecības pilnas pabeigšanas, centralizēt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām PSIA Sloka, likvidējot JVVSPC.

1. 2020. gada novembris - decembris

2. 2022. janvāris - maijs

3. 2025. janvāris - jūnijs


Pielikums PDF


[1] Jūrmalas pilsētas domes darba grupas, kas izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 6.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/323 “Par darba grupas izveidošanu”, 2019.gada 19.decembra Ziņojums par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību

[2] Jūrmalas pilsētas domes darba grupas, kas izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 6.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/323 “Par darba grupas izveidošanu”

[3] Izveidota pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 6.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/20-53 “Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centralizēšanas un institūciju optimizācijas komisijas izveidi”


Lejupielāde: DOC un PDF