Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 462

protokols Nr. 15, 29. punkts

Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), izskatot jautājumu par dežūrdienesta ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 001), hlorētavas ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 002), sūkņu mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 003), garāžas ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 004), sūkņu mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 005), sūkņu mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 006) un kompresoru ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 007) Tūristu ielā 18, Jūrmalā (turpmāk – būves) nojaukšanu, ņem vērā šādus faktiskos apstākļus:

[1] Saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatā Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir būvju īpašniece.

[2] Saskaņā ar Būvniecības likuma 9.pantu būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; lietošanas drošība un vides pieejamība; akustika (aizsardzība pret trokšņiem); energoefektivitāte un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

[3] Dome, izskatot dokumentus: būvju tehniskās inventarizācijas lietas, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000190335, būvju foto fiksācijas un izmantojot īpašnieka tiesības lemt par būvju izmantošanu, atbalsta būvju nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2020.gada 3.septembra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/02), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nojaukt dežūrdienesta ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 001), hlorētavas ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 002), sūkņu māju (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 003), garāžas ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 004), sūkņu māju (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 005), sūkņu māju (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 006) un kompresoru ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 007) Tūristu ielā 18, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai dežūrdienesta ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 001), hlorētavas ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 002), sūkņu mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 003), garāžas ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 004), sūkņu mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 005), sūkņu mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 006) un kompresoru ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6102 007) Tūristu ielā 18, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF