Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 463

protokols Nr. 15, 30. punkts

Par būves nojaukšanu Ķemeru kapi, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), izskatot jautājumu par Ķemeru kapu kapličas (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 6407), Ķemeru kapi, Jūrmalā (turpmāk – būve) nojaukšanu, ņem vērā šādus faktiskos apstākļus:

[1] Saskaņā ar 2020.gada 31.marta rīkojumu Nr.1.2-14/20-101 “Par nodošanu bilancē”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” nodeva un Dome pieņēma bilancē būvi.

[2] Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Balti Construction”, reģistrācijas Nr.40103810894, 2020.gada 18.augusta tehniskās apsekošanas atzinumā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – īpašnieks) īpašumā esošās būves tehnisko stāvokli (turpmāk – atzinums) konstatēts, ka būves tehniskais stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9.pantā noteiktajām būves būtiskajām prasībām.

[3] Saskaņā ar Būvniecības likuma 9.pantu būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; lietošanas drošība un vides pieejamība; akustika (aizsardzība pret trokšņiem); energoefektivitāte un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

[4] Dome, izskatot dokumentus: būves tehniskās inventarizācijas lietas, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000423752, būvju foto fiksācijas un izmantojot īpašnieka tiesības lemt par būves izmantošanu, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2020.gada 3.septembra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/02), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nojaukt Ķemeru kapu kapliču (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 6407), Ķemeru kapi, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai Ķemeru kapu kapličas (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 6407), Ķemeru kapi, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529, ”Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF