Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 464

protokols Nr. 15, 31. punkts

Par būves nojaukšanu Konkordijas ielā 66, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), izskatot jautājumu par šķūņa (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7502 012) Konkordijas ielā 66, Jūrmalā (turpmāk – būve) nojaukšanu, ņem vērā šādus faktiskos apstākļus:

[1] Saskaņā ar ierakstu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000386927 Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir būves īpašniece.

[2] Saskaņā ar Būvniecības likuma 9.pantu būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; lietošanas drošība un vides pieejamība; akustika (aizsardzība pret trokšņiem); energoefektivitāte un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

[3] Būve atrodas vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums” tai noteikto kompetenci, 2020.gada 16.septembrī būvniecības informācijas sistēmā (lietas Nr.BIS-BL-33266-9907) norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

[4] Dome, izskatot dokumentus: būvju tehniskās inventarizācijas lietas, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000386927, 2012.gada 5.marta nomas līgumu Nr.11-16.3.1/187, pilnvaras, būves foto fiksācijas un izmantojot īpašnieka tiesības lemt par būves izmantošanu, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2020.gada 3.septembra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/02), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nojaukt šķūni (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7502 012) Konkordijas ielā 66, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai šķūņa (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7502 012) Konkordijas ielā 66, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF