Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 465

protokols Nr. 15, 32. punkts

Par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 31.augustā saņemts nekustamā īpašuma Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, īpašnieka iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/3718, turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 015 2732 001), Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5114, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, būves arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2020.gada 3.septembra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/08), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 015 2732 001), Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 015 2732 001), Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF