Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 468

protokols Nr. 15, 35. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.700
“Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A,
kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2012.gada 20.decembrī pieņēma lēmumu Nr.700 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001” (turpmāk – Lēmums). Lēmuma lemjošājā daļā Dome nolēma klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A esošo ēku: vasarnīcu ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2808 001 (turpmāk – Ēka), kā vidi degradējošu būvi un noteikt būvei piekritīgo zemes platību 889 kv.m (visa zemesgabala platība) saskaņā ar grafisko pielikumu. Saistībā ar piešķirto statusu Ēkai tika noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme.

Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktā noteikts, ka šo saistošo noteikumu 3.punktā noteikto nodokļa likmi par būvi pārtrauc piemērot, ja atcelts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu - ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas.

Domē 2020.gada 18.augustā iesniegts iesniegums (reģistrācijas Nr.1.1-37/20S-13531), kam pievienots 2020.gada 17.augusta SIA “Būve LKP”, reģistrācijas Nr.45403028018, būvkomersanta reģistrācijas Nr.8583-R tehniskās apsekošanas atzinums (turpmāk – Atzinums). Atzinuma secinājumos norādīts, ka apsekojamās Ēkas pamati ir kvalitatīvi, pēc vietām iztrūkstošā siltinājuma kārtas atjaunošanas un remonta, izmantojami paredzētajiem/plānotajiem divstāvu dzīvojamās mājas būvniecības darbiem.

Domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2020.gada 28.augustā sagatavoja atzinumu Nr.BIS-BV-15.1-2020-618 par būves ekspluatācijas pārbaudi. Būvinspektors 2020.gada 27.augustā veicot Ēkas pārbaudi, konstatēja, ka no Ēkas ir palikusi tikai pamatu konstrukcija. Monolītie lentveida dzelzsbetona pamati ir siltināti un no virspuses nosegti. Tā kā ir veikta pamatu konservācija, šobrīd nepastāv tie apstākļi, uz kā pamata Ēka tika klasificēta kā vidi degradējoša, ir pamats Lēmumu atzīt par spēku zaudējušu.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu, Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt vasarnīcai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2808 001 Edinburgas prospektā 41A, Jūrmalā vidi degradējošas ēkas statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.700 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001”.

3. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 41A, Jūrmalā nodokļa pārrēķinu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF