Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 24.septembra 468.lēmumu

2012.gada 20.decembrīNr. 700

protokols Nr. 20, 67. punkts

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A,
kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, vasarnīca ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2808 001 (turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, kadastra Nr.1300 008 2808, sastāv no zemesgabala ar platību 889 kv.m un vasarnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2808 001, uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AMBER REAL”, adrese Noliktavas ielā 5, Rīga, (turpmāk – Īpašnieks) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7326.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2012.gada 2.aprīlī veica Ēkas apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka būves – (vasarnīcas) ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2808 001 pamati ir bojāti, laika gaitā tie var ietekmēt arī citas būves konstrukcijas. Fasādes apdare un krāsojums ir sliktā vizuālā stāvoklī. Ēka ar savu vizuālo izskatu bojā apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 2.aprīļa Atzinumā Nr.107 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, kura pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais, - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AMBER REAL” ir uzdots līdz 2012.gada 30.maijam sakārtot vai nojaukt, būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2808 001 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 2012.gada 27.aprīlī Īpašnieks ir uzaicināts ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 2.aprīļa Atzinums Nr.107 par būves pārbaudi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A ir nosūtīts Īpašniekiem 2012.gada 2.aprīlī.

Īpašnieks ir iesniedzis iesniegumu Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā (reģistrēts 07.05.2012. Nr.1.2.1/1502), paskaidrojot, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AMBER REAL” ir veikusi ēkas konservācijas darbus, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu ir aizdarītas ēkas ieejas, pagraba durvis un 1 stāva logi, ēkas apkārtnes teritorija regulāri tiek apsaimniekota un uzturēta tīra. Līdz šim brīdim Īpašnieks nav veicis turpmākās darbības, lai novērstu konstatētos pārkāpumus.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieks sakārtotu Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieku atkārtoti izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēkas sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājuši Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēka tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieku sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekam piederošā Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2808 001 ir klasificējama kā vidi degradējoša būve, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17,septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2, 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A esošo ēku: vasarnīca ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2808 001, kā vidi degradējošu būvi un noteikt būvei piekritīgo zemes platību 889 kv.m (visa zemesgabala platība) saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēkas klasificēšanu kā vidi degradējoša būve var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF