Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 470

protokols Nr. 15, 37. punkts

Par zemes vienību Meža prospektā 30, Jūrmalā, un Meža prospektā 1111,
Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 8.septembra iesniegumu Nr.25, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2020.gada 9.septembrī ar Nr.14-3/3875, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Meža prospektā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 4404 un Meža prospektā 1111, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 0110 (turpmāk – nekustamie īpašumi) apvienošanu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Meža prospektā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 4404, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1476, nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums Meža prospektā 30, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 6092 m2 platībā, uz kura atrodas divas dzīvojamās mājas.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Meža prospektā 1111, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 0110, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000596489, nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums Meža prospektā 1111, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 32 m2 platībā.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Saskaņā ar Domes 2019.gada 26.septembra lēmuma Nr.489 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Meža prospekts 3304, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu” 1.3.apakšpunktu un 5.punktu starpgabals ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0110 32 m2 platībā pievienojams zemes vienībai Meža prospekts 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 4404.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām. Par zemes vienību īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 9., 14., 30.punktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.punktu, Domes 2019.gada 26.septembra lēmuma Nr.489 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Meža prospekts 3304, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu” 1.3.apakšpunktu un 5.punktu un 2020.gada 16.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/10, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Meža prospektā 30, Jūrmalā, ar kopējo platību 6092 m2, kadastra apzīmējums 1300 007 4404, un Meža prospektā 1111, Jūrmalā, ar kopējo platību 32 m2, kadastra apzīmējums 1300 007 0110, apvienošanu saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Apvienotajai zemes vienībai ar platību 6124 m2 saglabāt adresi Meža prospekts 30, Jūrmala.

3. Noteikt zemes vienības Meža prospektā 30, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Meža prospektā 30, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Uzdot zemes vienības Meža prospektā 30, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes vienības teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Likvidēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0110 un zemes vienības nosaukumu Meža prospekts 1111, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF