Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 471

protokols Nr. 15, 38. punkts

Par zemes vienību sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 16, Jūrmalā,
Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, nosaukuma un adrešu piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 17.augusta iesniegumu Nr.24, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2020.gada 17.augustā ar Nr.14-3/3421, par zemes vienību Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0503 un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0502 (turpmāk – zemes vienības) sadales apstiprināšanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0503, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1226 nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 5317 m2 platībā, dzīvojamās ēkas un trim palīgēkām.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0502, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000088387 nostiprinātas divām personām. Nekustamais īpašums Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 10950 m2 platībā, dzīvojamās ēkas un divām palīgēkām.

Zemes vienību sadale iekļauta detālplānojuma “Par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā apstiprināšanu” sastāvā, apstiprināts saskaņā ar Domes 2020.gada 21.maija lēmumu Nr.226 (protokols Nr.7, 35.punkts) (turpmāk – detālplānojums). Detālplānojums paredz zemes vienību Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, sadalīt divās daļās, un zemes vienību Cīruļu ielā 18, Jūrmalā sadalīt trīs daļās, kā arī paredz veidot iebraucamo ceļu sarkanajās līnijās no abu minēto zemes vienību daļām, nodrošinot piekļūšanu plānotajām zemes vienībām. 2020.gada 15.jūlijā ar zemes vienību īpašniekiem ir noslēgts līgums Nr.1.2-16.5.3/20-879 par detālplānojuma īstenošanas kārtību.

Zemes vienības nav apgrūtinātas ar kredītsaistībām. Par zemes vienību īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība, zemesgrāmatā nav izdarīta aizlieguma atzīme un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 12., 14.punktu un 17.1.apakšpunktu, 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 185., 296.punktu un 2451.7.apakšpunktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešo daļu, Domes 2020.gada 21.maija lēmumā Nr.226 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu un 2020.gada 16.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, ar kopējo platību 5317 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 2700 m2 platībā un piešķirot adresi Cīruļu iela 16B, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 0102, atdalot zemes vienības daļu 304 m2 platībā un piešķirot nosaukumu Valteri 1106, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 0106, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Noteikt, ka zemes vienības Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2313 m2, kadastra apzīmējums 1300 015 0101, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Uzdot zemes vienības Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Izveidot zemes vienību Cīruļu iela 16B, Jūrmalā, ar kopējo platību 2700 m2, kadastra apzīmējums 1300 015 0102, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

7. Noteikt, ka zemes vienībai Cīruļu iela 16B, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

8. Zemes vienībai Cīruļu iela 16B, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

9. Uzdot zemes vienības Cīruļu iela 16B, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Apstiprināt zemes vienības Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, ar kopējo platību 10950 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 3386 m2 platībā un piešķirot adresi Cīruļu iela 18A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 0104, atdalot zemes vienības daļu 3649 m2 platībā un piešķirot adresi Cīruļu iela 18B, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 0105, atdalot zemes vienības daļu 481 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Valteri 1106, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 0106, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

11. Noteikt, ka zemes vienības Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 3434 m2, kadastra apzīmējums 1300 015 0103, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

12. Noteikt, ka zemes vienībai Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

13. Atcelt zemes vienībai Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000088387 III daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 015 0103 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

14. Uzdot zemes vienības Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

15. Izveidot zemes vienību Cīruļu iela 18A, Jūrmalā, ar kopējo platību 3386 m2, kadastra apzīmējums 1300 015 0104, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

16. Noteikt, ka zemes vienībai Cīruļu iela 18A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

17. Zemes vienībai Cīruļu iela 18A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

18. Uzdot zemes vienības Cīruļu iela 18A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

19. Izveidot zemes vienību Cīruļu iela 18B, Jūrmalā, ar kopējo platību 3649 m2, kadastra apzīmējums 1300 015 0105, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

20. Noteikt, ka zemes vienībai Cīruļu iela 18B, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

21. Zemes vienībai Cīruļu iela 18B, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

22. Uzdot zemes vienības Cīruļu iela 18B, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

23. Izveidot zemes vienību Valteri 1106, Jūrmalā, ar kopējo platību 785 m2, kuras sastāvā ietilpst no zemes vienības Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, atdalītā zemes vienības daļa 304 m2 platībā un no zemes vienības Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, atdalītā zemes vienības daļa 481 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 015 0106, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

24. Noteikt, ka zemes vienībai Valteri 1106, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods: 1101).

25. Zemes vienībai Valteri 1106, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

26. Nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes vienības Valteri 1106, Jūrmalā, teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF