Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 472

protokols Nr. 15, 39. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Lienes ielā 14, Jūrmalā, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GEOPOLS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003702141, (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 10.augusta iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/20S-13074, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienību Lienes ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 5303, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4124 (turpmāk – zemes vienības) robežu pārkārtošanai, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lienes ielā 14, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 5303, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4726 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 574 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 009 5303.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lienes iela 4124, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 4124 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000004276 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 6207 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 009 4124.

Sabiedrība 2020.gada 8.jūnijā ir saņēmusi Jūrmalas pilsētas pašvaldības Izpilddirektora iesniegumu Nr.1.1-3//20N-3102 ar lūgumu veikt zemes ierīcības projektu.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada 3.jūnija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/14 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 2020.gada 30.jūlijā sniegusi saskaņojumu zemes ierīcības projektam zemes vienībām Lienes ielā 14, Jūrmalā, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības Lienes ielā 14, Jūrmalā, un zemes vienības Lienes ielā 4124, Jūrmalā, robežu pārkārtošana, kā rezultātā zemes vienības Lienes ielā 14, Jūrmalā, Jūrmala, platība būs 497 m2, zemes vienības Lienes ielā 4124, Jūrmala, platība būs 6284m2.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība Lienes ielā 14, Jūrmalā, atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC60), zemes vienība Lienes iela 4124, Jūrmala, atrodas Transporta infrastruktūras teritorijā (TR1).

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.1., 17.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1, un 28.2.apakšpunktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 15.2., 4.5.60., 4.7.1.punktiem un 2020.gada 16.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienību Lienes ielā 14, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 5303 un Lienes ielā 4124, Jūrmalā, kas ietver minēto zemes vienību robežu pārkārtošanu.

2. Apstiprināt zemes vienības Lienes ielā 14, Jūrmalā, ar kopējo platību 574 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 77 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lienes ielā 4124, Jūrmalā, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Lienes ielā 14, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 497 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Lienes ielā 14, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve (kods: 0801).

5. Atcelt zemes vienībai Lienes ielā 14, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4726 III.daļas 1.iedaļas ierakstos Nr.1.1., 2.1. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Zemes vienībai Lienes ielā 14, Jūrmalā, nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Noteikt, ka zemes vienības Lienes ielā 4124, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 6284 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Lienes ielā 4124, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods: 1101).

9. Atcelt zemes vienībai Lienes ielā 4124, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000004276 III.daļas 1.iedaļas ierakstos ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

10. Zemes vienībai Lienes ielā 4124, Jūrmalā, nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF