Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 491

protokols Nr. 15, 58. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Raiņa ielā 36, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.11 Raiņa ielā 36, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3221, kas sastāv no dzīvokļa Nr.11 ar kopējo platību 23,6 m2, kopīpašuma 2360/39080 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 2203 001, tajā skaitā mājas funkcionāli saistīto būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 021 2203 002 un kopīpašuma 2360/39080 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 2203, kura kopējā platība ir 2224 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.11), nostiprinātas 2008.gada 23.septembrī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000015332 11.

Dzīvokļa īpašums Nr.11 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas 2-stāvu dzīvojamās mājas 2.stāvā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 6.novembra rīkojumu Nr.1.1-14/355 izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr.11 un konstatēja, ka telpas ir sliktā tehniskā stāvoklī. Dzīvoklī ir krāsns apkure, kuras lietošanas stāvoklis nav zināms. Dzīvoklī nepieciešams veikt remontu visās telpās, kas ietver sienu, griestu, grīdu remontu. Dzīvoklis jānodrošina ar ugunsdrošības dūmu detektoriem (2020.gada 15.janvāra protokols Nr.8.1-27/1). Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs.

Ievērojot dzīvokļa slikto tehnisko stāvokli, SIA “T.I.P. Būvprojekts” sagatavoja dzīvokļa remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr.11 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 7424,02 EUR apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs. Līdz ar to Dome nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Domes Pilsētsaimniecības un drošības komitejas 2020.gada 15.jūlija sēdē (protokola Nr.1.2-28/1) nolēma uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.11 atsavināšanai.

Dzīvokļa īpašumam Nr.11 ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 18.augustā

VZD kadastrālā vērtība

2020.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 4.septembrī

4 500

5 772

2 456,94

Ievērojot Domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja tie pārsniedz dzīvokļa īpašuma Nr.11 tirgus vērtību, kā arī ievērojot to, ka no dzīvojamā mājā esošajiem 13 dzīvokļu īpašumiem tikai četri dzīvokļi pieder pašvaldībai, Domei nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.11, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Šobrīd par dzīvokļa īpašuma Nr.11 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr.11 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 9.septembra sēdē (protokols Nr.8.2-7/12) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.11 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar Valsts Zemes dienesta datiem par kadastrālo vērtību – 5 772 EUR, izsoles soli – 405 EUR, kas noapaļots līdz vienam veselam EUR un izsoles reģistrācijas maksu - 140 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 9.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/12), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.11 Raiņa ielā 36, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3221, kas sastāv no dzīvokļa Nr.11 ar kopējo platību 23,6 m2, kopīpašuma 2360/39080 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 2203 001 un kopīpašuma 2360/39080 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 2203, kura kopējā platība ir 2224 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.11).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.11:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 5 772 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi euro);

2.2. izsoles soli 405 EUR (četri simti pieci euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.11 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.11 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF