Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 492

protokols Nr. 15, 59. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0974, kas sastāv no dzīvokļa Nr.83 ar kopējo platību 33 m2, kopīpašuma 330/63141 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3101 001, kopīpašuma 330/63141 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3101, kura kopējā platība ir 5268 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.83), nostiprinātas 2019.gada 12.februārī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5902 83.

Dzīvokļa īpašums Nr.83 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas 5-stāvu dzīvojamās mājas 5.stāvā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 6.novembra rīkojumu Nr.1.1-14/355 izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, apsekoja dzīvokļa īpašumu Nr.83 un konstatēja, ka dzīvoklī nepieciešams veikt remontu visās telpās, kas ietver sienu, griestu, grīdu remontu. Virtuvē, vannas istabā un tualetē jāveic ūdens pievadu pārbaudi, ja nepieciešams, veicot to nomaiņu. Nepieciešams uzlikt ugunsdrošības dūmu detektorus (2019.gada 11.decembra protokols Nr.8.1-27/35). Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs.

Ievērojot dzīvokļa slikto tehnisko stāvokli, SIA “T.I.P. Būvprojekts” sagatavoja dzīvokļa remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr.83 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 14 310,44 EUR apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs. Līdz ar to Dome nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Domes Pilsētsaimniecības un drošības komitejas 2020.gada 15.jūlija sēdē (protokola Nr.1.2-28/1) nolēma uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.83 atsavināšanai.

Dzīvokļa īpašumam Nr.83 ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 18.augustā

VZD kadastrālā vērtība 2020.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2020.gada 4.septembrī

19 000

9 846

5 925,72

Ievērojot Domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja tie ir tuvi dzīvokļa īpašuma Nr.83 tirgus vērtībai, kā arī ievērojot to, ka 98% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļiem jau ir privatizēti (no 112 dzīvokļiem pašvaldībai pieder 2 dzīvokļi), Domei nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.83, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Šobrīd par dzīvokļa īpašuma Nr.83 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr.83 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 9.septembra sēdē (protokols Nr.8.2-7/12) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.83 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 19 000 EUR, izsoles soli – 1330 EUR un izsoles reģistrācijas maksu - 140 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 9.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/12), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0974, kas sastāv no dzīvokļa Nr.83 ar kopējo platību 33 m2, kopīpašuma 330/63141 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3101 001 un kopīpašuma 330/63141 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3101, kura kopējā platība ir 5268 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.83).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.83:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 19 000 EUR (deviņpadsmit tūkstoši euro);

2.2. izsoles soli 1330 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.83 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.83 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF