Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 494

protokols Nr. 15, 61. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3846, kas sastāv no dzīvokļa Nr.24 ar kopējo platību 21 m2, kopīpašuma 2093/80156 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3716 002 un kopīpašuma 2093/80156 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3716, kura kopējā platība ir 666 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.24), nostiprinātas 2009.gada 22.decembrī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5666 24.

Dzīvokļa īpašums Nr.24 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas 4-stāvu dzīvojamās mājas 3.stāvā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 6.novembra rīkojumu Nr.1.1-14/355 izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr.24 un konstatēja, ka dzīvoklī elektrības instalācija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Gaitenī un virtuvē uz grīdas ir atlīmējušās, vietām bojātas veca ražojuma linoleja plāksnes. Gaitenī un istabā uz sienām nolietotas, vietām atplēstas un pelējušas tapetes. Nepieciešams uzlikt ūdens skaitītājus, veikt remontu visās telpās (sienām, griestiem, grīdām), kā arī jāveic elektroinstalācijas un santehnikas nomaiņa. Nepieciešams uzlikt ugunsdrošības detektorus un veikt logu nomaiņu (2019.gada 23.oktobra apsekošanas akts Nr.8.1-27/33). Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs.

Ievērojot dzīvokļa slikto tehnisko stāvokli, SIA “T.I.P. Būvprojekts”, sagatavoja dzīvokļa remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr.24 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 10 304,51 EUR apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs. Līdz ar to Dome nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Domes Pilsētsaimniecības un drošības komitejas 2020.gada 15.jūlija sēdē (protokola Nr.1.2-28/1) nolēma uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.24 atsavināšanai.

Dzīvokļa īpašumam Nr.24 ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 18.augustā

VZD kadastrālā vērtība

2020.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 4.septembrī

14 800

6 263

4 701,75

Ievērojot Domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja tie ir tuvi dzīvokļa īpašuma Nr.24 tirgus vērtībai, kā arī ievērojot to, ka 85% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļiem jau ir privatizēti (no 32 dzīvokļiem pašvaldībai pieder 5 dzīvokļi), Domei nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.24, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Šobrīd par dzīvokļa īpašuma Nr.24 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr.24 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 9.septembra sēdē (protokols Nr.8.2-7/12) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.24 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 14 800 EUR, izsoles soli – 1036 EUR un izsoles reģistrācijas maksu - 140 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 9.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/12), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3846, kas sastāv no dzīvokļa Nr.24 ar kopējo platību 21 m2, kopīpašuma 2093/80156 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3716 002 un kopīpašuma 2093/80156 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3716, kura kopējā platība ir 666 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.24).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.24:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 14 800 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti euro);

2.2. izsoles soli 1036 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit seši euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.24 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.24 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF