Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 497

protokols Nr. 15, 64. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Bulduru prospektā 29, Jūrmalā

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktam, zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu. Atbilstoši minētā likuma 9.panta trešajai daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Bulduru prospektā 29, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1502, ar kopējo platību 3619 m2 (turpmāk – Zemes vienība) atrodas telefona centrāle, pasts ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1502 001, kuras galvenais lietošanas veids ir sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas (kods 1241), katlu māja ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1502 002, kuras galvenais lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251), garāža ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1502 003, kuras galvenais lietošanas veids ir garāžu ēkas (kods 1242), administratīvā ēka-noliktava ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1502 004, kuras galvenais lietošanas veids ir biroju ēkas (kods 1220), transformātors ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1502 005, kura galvenais lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251), garāža ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1502 006, kuras galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274), nojume ar kadastra apzīmējumu 1300 007 1502 007, kuras galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274) (turpmāk – Ēkas).

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) būvvaldes 2014.gada 30.septembra lēmumu Nr.1979 ir pārreģistrēta 2008.gada 7.maijā izdotā būvatļauja Nr.17-j mazstāvu daudzdzīvokļu ēku kompleksa būvniecībai Bulduru prospektā 29, Jūrmalā. Ar Domes būvvaldes 2019.gada 22.oktobra lēmumu Nr.2398 pagarināts būvatļaujas derīguma termiņš līdz 2022.gada 30.septembrim.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.3.1.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496 26.1.apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās trīs, četru vai piecu stāvu ēkas galvenais lietošanas veids ir “Triju vai vairāku dzīvokļu mājas” […] zemei zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām […] nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702). Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC61), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir biroju ēku apbūve, savrupmāju apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve u.c.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) neatbilst izsniegtajā būvatļaujā paredzētajam Ēku galvenajam lietošanas veidam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.3.1.apakšpunktu, 18.punktu, 26.1.apakšpunktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Bulduru prospektā 29, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 1502, ar kopējo platību 3619 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) uz trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF