Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 501

protokols Nr. 15, 68. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Jomas ielā 44, Jūrmalā

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktam, zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu. Atbilstoši minētā likuma 9.panta trešajai daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Jomas ielā 44, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4014, ar kopējo platību 1760 m2 (turpmāk – Zemes vienība) atrodas veikals ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4014 001, kura galvenais lietošanas veids ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (kods 1230), būves tips tirdzniecības ēkas (kods 12300101), ar kopējo platību 751,90 m2, pagrabs ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4014 006, kura galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274), būves tips kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas, pagrabi un sabiedriskās tualetes (kods 12740201), ar kopējo platību 46,40 m2, kiosks ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4014 007, kura galvenais lietošanas veids ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (kods 1230), būves tips tirdzniecības kioski un segtie stendi (kods 12300102) ar kopējo platību 11,50 m2 (turpmāk – Ēkas). Veikala ēkā ietilpst telpu grupas: veikalu telpas ar lietošanas veidu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa (kods 1230) ar kopējo platību 662,50 m2, divi dzīvokļi ar lietošanas veidu divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (kods 1121) ar kopējo platību 89,40 m2.

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 880 m2 platībā, komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 880 m2 platībā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Noteikumu Nr.496 27.1.apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves, ja ēkas nešķērso zemes vienības robežu un zemes plānā nav nodalīto platību, nosakot vairākus lietošanas mērķus, visu zemes vienības platību sadala proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo platību attiecībai, uz kurām pamatojas lietošanas mērķu noteikšana. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir “Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas”, zemei zem šīm ēkām nosaka lietošanas mērķi komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). Savukārt, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir “Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas”, ir šādas telpu grupas: […] “Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa”, nosaka lietošanas mērķi vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701). Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas publiskās apbūves teritorijā (P29), ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru, kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, biroju ēku apbūve, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve u.c.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 880 m2 platībā un komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 880 m2 platībā daļēji neatbilst Ēku galvenajam lietošanas veidam un telpu grupu lietošanas veidam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 27.1.apakšpunktu, 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Jomas ielā 44, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4014, ar kopējo platību 1760 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 880 m2 platībā un komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 880 m2 platībā uz vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701) 295 m2 platībā, atstājot spēkā lietošanas mērķi komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 1465 m2 platībā.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF