Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 504

protokols Nr. 15, 71. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Lielupes ielā 28A, Jūrmalā

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktam, zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu. Atbilstoši minētā likuma 9.panta trešajai daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Lielupes ielā 28A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 3606, ar kopējo platību 4026 m2 (turpmāk – Zemes vienība) atrodas administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3606 002, kuras galvenais lietošanas veids ir biroju ēkas (kods 1220), būves tips biroju ēkas (kods 12200101), ar kopējo platību 339,20 m2, transportlīdzekļu tehniskās apskates stacija ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3606 001, kuras galvenais lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251), būves tips ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir līdz 6 m (ieskaitot) (kods 12510101), ar kopējo platību 310,50 m2 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3609 016, kura galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274) ar kopējo platību 21,90 m2 (turpmāk – Ēkas).

No Zemes vienības nodalīta zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3606 8001 1588,00 m2 platībā, uz kuru nostiprināta nomas tiesība. Zemes vienības iznomātajai daļai NĪVKIS reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).

Transportlīdzekļu tehniskās apskates stacija pieņemta ekspluatācijā 2003.gada 28.martā (Akts Nr.03010961300), atkārtoti pieņemta ekspluatācijā pēc rekonstrukcijas 2005.gada 17.augustā (Akts Kods 05015041300). Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) būvvaldes 2013.gada 20.decembra lēmumu Nr.2449 izdota būvatļauja Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Jūrmalas nodaļas ēkas jaunbūves būvniecībai. Administratīvā ēka pieņemta ekspluatācijā 2015.gada 26.maijā (Akts Kods 15037850130000).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.3.1.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496 27.2.1.apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves, ja ēkas nešķērso zemes vienības robežu un zemes plānā ir nodalītās platības, nosakot vairākus lietošanas mērķus, katru nodalīto platību sadala proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo platību attiecībai, uz kurām pamatojas lietošanas mērķu noteikšana un kuras atrodas uz šīs nodalītās platības. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir “Biroju ēkas” (ēkas, kurās notiek no valsts un pašvaldības budžeta finansētas darbības), […] zemei zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903). Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemes vienība atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R2), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir transporta apkalpojošā infrastruktūra, inženiertehniskā infrastruktūra u.c., viens no papildizmantošanas veidiem ir biroju ēku apbūve.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) daļēji neatbilst Ēku galvenajam lietošanas veidam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.3.1.apakšpunktu, 18.punktu, 27.2.1.apakšpunktu, 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Lielupes ielā 28A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 3606, ar kopējo platību 4026 m2 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) uz valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903) 2438 m2 platībā, atstājot spēkā lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) 1588 m2 platībā.

2. Zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3606 8001, 1588 m2 platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF