Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 526

protokols Nr. 15, 87. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Turaidas ielā 17, Jūrmalā

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktam, zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu. Atbilstoši minētā likuma 9.panta trešajai daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Turaidas ielā 17, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 0117 (kadastra numurs 1300 009 5108), ar kopējo platību 15462 m2 (turpmāk – Zemes vienība) atrodas:

1. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 0090 001, kuras galvenais lietošanas veids ir Triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122), būves tips Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas (kods 11220103), kopējā platība 19261,60 m2;

2. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 0117 001, kuras galvenais lietošanas veids ir Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274), kopējā platība 7,20 m2;

3. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5105 003, kuras galvenais lietošanas veids ir Viena dzīvokļa mājas (kods 1110), kopējā platība 236,60 m2, (turpmāk – Ēkas).

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 1579 m2 platībā un komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 13883 m2 platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas 2017.gada 27.janvāra lēmumu Nr.152 akceptēta būvniecības iecere viesnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 0090 001, lietošanas veida maiņai bez pārbūves no Viesnīcas ēkas (kods 1211) uz Triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122).

Saskaņā ar 2017.gada 31.jūlija Būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2017-4046 (1675) veikta dzīvojamās mājas (ēkas kadastra apzīmējums 1300 009 5105 003) pārbūve. Dzīvojamās mājas Turaidas ielā 17, Jūrmalā, būvniecības 1.kārta pieņemta ekspluatācijā 2018.gada 19.oktobrī (Akts Kods 18 04469 0130000).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.3.1.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496 27.1.punkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves un ēkas nešķērso zemes vienības robežu un zemes plānā nav nodalīto platību, nosakot vairākus lietošanas mērķus, visu zemes vienības platību sadala proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo platību attiecībai, uz kurām pamatojas lietošanas mērķu noteikšana. Saskaņā ar noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras, esošās trīs, četru vai piecu stāvu ēkas galvenais lietošanas veids ir „Triju vai vairāku dzīvokļu mājas” […] zemei zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām […] nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702); apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „Viena dzīvokļa mājas” […] zemei zem šīm dzīvojamām mājām […] nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) Zemes vienība atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC10), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir: izglītības un zinātnes iestāžu apbūve; sociālās aprūpes iestāžu apbūve; tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve; biroju ēku apbūve; tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; rindu māju apbūve; daudzdzīvokļu māju apbūve; sporta ēku un būvju apbūve; dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve. Saistošo noteikumu Nr.8 6.4.apakšpunkts paredz, ka teritorijas neatbilstoša izmantošana ir izmantošana, kas neatbilst Teritorijas plānojumā noteiktai atļautajai izmantošanai, bet ir likumīgi uzsākta līdz Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim, tas ir, zemes vienībā atrodas ekspluatācijā nodotas būves. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.8 7.punktam nekustamā īpašuma īpašnieks ir tiesīgs turpināt neatbilstošu izmantošanu, bet jebkuru jaunu būvniecību un cita veida izmantošanu veic tā, lai nepalielinātu neatbilstību šo saistošo noteikumu prasībām.

Zemes vienībai iepriekš noteiktie un NĪVKIS reģistrētie lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 1579 m2 platībā un komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 13883 m2 platībā, daļēji neatbilst Ēku galvenajiem lietošanas veidiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.3.1.apakšpunktu, 18.punktu, 27.1.apakšpunktu un 2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kuros veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 6.4.apakšpunktu, 7.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Turaidas ielā 17, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 0117, ar kopējo platību 15462 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 1579 m2 platībā un komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 13883 m2 platībā uz trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) ar platību 15272 m2, atstājot spēkā lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) ar platību 190 m2.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF