Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 527

protokols Nr. 15, 94. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.197
„Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam
Buļļuciems 2229, Jūrmalā”

Izskatot nekustamā īpašuma Matrožu ielā 4, Jūrmalā, kopīpašnieku Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – Iesniedzējas) 2020.gada 21.augusta iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) lietvedībā ar Nr.1.1-39/20S-13753) ar lūgumu paplašināt, ar Domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.197 “Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā”, nodibināto ceļa servitūtu, pašvaldībai piederošajam zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā, par labu nekustamajam īpašumam Matrožu ielā 4, Jūrmalā, Dome konstatē:

Ar Domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.197 “Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā” ir nolemts piekrist ceļa servitūta 180 m2 platībā nodibināšanai zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā, par labu zemesgabalam Matrožu ielā 4, Jūrmalā, saskaņā ar grafisko pielikumu un apstiprināt servitūta līguma projektu.

Iesniedzējas ir vērsušās Domes Pilsētplānošanas nodaļā ar lūgumu izskatīt iespēju sadalīt zemesgabalu Matrožu ielā 4, Jūrmalā, reālās daļās, tā izbeidzot kopīpašuma tiesiskās attiecības.

Ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) 2.6.nodaļā ir noteiktas prasības attiecībā uz piekļūšanu zemes vienībām, kas jāievēro, lai sadalītu divās daļās zemesgabalu Matrožu ielā 4, Jūrmalā.

Saistošo noteikumu Nr.8 26.1.apakšpunkts noteic, ka piebraucamo ceļu pie zemes vienības un piebrauktuves veido, ievērojot šādus nosacījumus - minimālais piebraucamā ceļa un piebrauktuves platums ir 4,5m, un šāds ceļš nedrīkst būt garāks par 50 m, tāpēc, lai sadalītu zemesgabalu Matrožu ielā 4, Jūrmalā, ir nepieciešams paplašināt ceļa servitūta daļu Buļļuciems 2229, Jūrmalā, kas robežojas ar zemesgabalu Matrožu ielā 4, Jūrmalā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Civillikuma 1130., 1131., 1137., 1141., 1147., 1148., 1151., 1156., 1158.panta, 1231.panta 3.punkta, 1232.panta, pamatojoties uz Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 26.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 16.septembra sēdes protokola Nr.1.2-21/10, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.197 “Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā“ (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt Lēmuma 1.punktā skaitli un apzīmējumu „180 m2” ar skaitli un apzīmējumu „245 m2”.

2. Aizstāt Lēmuma 1.pielikumu ar šī lēmuma 1.pielikumu.

3. Aizstāt Lēmuma 2.pielikumu ar šī lēmuma 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 24.septembra lēmumam Nr.527

(protokols Nr.15, 94.punkts)

Pielikums PDF

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 24.septembra lēmumam Nr.527

(protokols Nr.15, 94.punkts)

SERVITŪTA LĪGUMS Nr.___________

2020 .gada_____________ Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.197 „Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā” (turpmāk – ĪPAŠNIEKS), no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – LIETOTĀJI) no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai visi kopā saukti PUSES,

ievērojot, ka:

1) īpašuma tiesības uz zemesgabalu Buļļuciems 2229, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 002 2229, 4423 m2 platībā, ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000482610 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai;

2) īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Matrožu ielā 4, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 002 2207, 2426 m2 platībā, nostiprinātas Vārds Uzvārds uz ½ domājamām daļām un Vārds Uzvārds uz ½ domājamām daļām Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3645,

un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada __._____ lēmumu Nr.____ „Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā” un tam pievienoto 1.pielikumu, izsakot savu gribu, bez maldiem, spaidiem un viltus, noslēdza šādu satura līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo LĪGUMU PUSES nodibina braucamā ceļa reālservitūtu uz ceļu 245 m2 platībā par labu nekustamajam īpašumam Matrožu ielā 4, Jūrmalā, kur kalpojošais nekustamais īpašums ir ĪPAŠNIEKAM piederošais zemesgabals Buļļuciems 2229, Jūrmalā, bet valdošais nekustamais īpašums ir Matrožu ielā 4, Jūrmalā.

1.2. Reālservitūts tiek nodibināts līdz teritorijas plānojuma grozījumiem , saskaņā ar kuru nodibinātais ceļa servitūts kļūst par satiksmes infrastruktūras teritoriju ielu sarkanajās līnijās, kas ir uzskatāms par atceļošu nosacījumu, atbilstoši Civillikuma 1237.panta 4.punktam.

1.3. LĪGUMA 1.1.punktā minētais ceļa posms 245 m2 platībā kopā ar robežu aprakstu apzīmēts servitūta nodibināšanas skicē (pielikums).

1.4. PUSES vienojas, ka zemes platība uz kuru tiek nodibinātas reālservitūta tiesības ir 245 m2.

1.5. Ar LĪGUMA parakstīšanu PUSES piekrīt LĪGUMA 1.1.punktā minētā braucamā ceļa reālservitūta nostiprināšanai zemesgrāmatā un apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai reģistrētu LĪGUMU Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļā.

2. ĪPAŠNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. ĪPAŠNIEKS garantē, ka viņš ir vienīgais zemesgabala Buļļuciems 2229, Jūrmalā, kurā ietilpst braucamais ceļš īpašnieks ar atbilstošām tiesībām noslēgt šo LĪGUMU.

2.2. ĪPAŠNIEKS garantē, ka zemesgabals Buļļuciems 2229, Jūrmalā, nav nekādā citā veidā apgrūtināts vai ieķīlāts, izņemot uz šo brīdi Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000482610 III daļas 1.iedaļā minētos apgrūtinājumus.

2.3. ĪPAŠNIEKS apņemas nelikt šķēršļus LIETOTĀJIEM izmantot nodibināto lietošanas tiesību.

2.4. Noteiktā lietošanas tiesība ir bezatlīdzības.

2.5. ĪPAŠNIEKS apņemas veikt visas darbības, kas saistītas ar piešķirtā servitūta tiesību izlietošanu, ievērojot Civillikumu, Aizsargjoslu likumu un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

2.6. ĪPAŠNIEKAM ir tiesības nodibināto braucamā ceļa servitūtu izbeigt, par to informējot LIETOTĀJUS, ja iestājas 1.2.apakšpunkta nosacījums, kas ir uzskatāms par atceļošu nosacījumu, atbilstoši Civillikuma 1237.panta 4.punktam.

2.7. ĪPAŠNIEKS apņemas sagatavot nostiprinājuma lūgumu servitūta reģistrēšanai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000482610 un izsniedz to LIETOTĀJIEM, kas vienlaikus ir iesniegums attiecīgo datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā.

3. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. LIETOTĀJIEM ir tiesības izlietot Līgumā noteikto servitūtu pilnā apmērā, lietošanas tiesība izlietojama saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.2. LIETOTĀJIEM ir jānodrošina ceļa posma, uz kuru nodibināts reālservitūts (pielikums) kopšana un uzturēšana.

3.3. LIETOTĀJIEM ir pienākums saskaņot ar ĪPAŠNIEKU ceļa uzlabošanu, rekonstrukciju un ar to saistītos projektēšanas darbus.

3.4. LĪGUMU Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3645 reģistrē LIETOTĀJI, pamatojoties uz notāra sagatavotu nostiprinājuma lūgumu.

3.5. LĪGUMU Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000482610, pamatojoties uz ĪPAŠNIEKA sagatavotu nostiprinājuma lūgumu reģistrē LIETOTĀJI.

3.6. Visus izdevumus par servitūta reģistrēšanu zemesgrāmatu nodalījumos sedz LIETOTĀJI.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

4.2. ĪPAŠNIEKAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU, ja iestājas šī LĪGUMA 1.2. un 2.6.punktā minētais nosacījums, PUSES, parakstot šo Līgumu pilnvaro ĪPAŠNIEKU dzēst servitūta apgrūtinājumu arī LIETOTĀJU Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3645.

4.3. Šis parakstītais LĪGUMS apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas šī LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstveidā un tās parakstīs PUSES.

4.4. Visos jautājumos, kas nav regulēti šajā LĪGUMĀ, PUSES vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Domstarpības starp PUSĒM un attiecības, kas saistītas ar šā LĪGUMA izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina tiesā, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.6. LĪGUMS ir saistošs visām PUSĒM, kā arī to pilnvarotajiem, darbiniekiem, saistību un tiesību pārņēmējiem.

4.7. Visi paziņojumi, pieprasījumi, iesniegumi, tai skaitā rēķini, šā LĪGUMA sakarā nosūtāmi rakstveidā uz zemāk minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

4.8. LĪGUMS sastādīts 4 (četros) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar 1(vienu) pielikumu, no kuriem divi eksemplāri paliek LIETOTĀJIEM, viens ĪPAŠNIEKAM, viens Zemesgrāmatu nodaļai. Visiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

ĪPAŠNIEKS:

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ.Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

Edgars Stobovs

LIETOTĀJI:

Vārds Uzvārds, personas kods

_____________________

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds, personas kods

_____________________

Vārds Uzvārds


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF