Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 28.oktobra 477.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 413.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 22.aprīļa 168.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2020.gada 29.oktobrīNr. 537

protokols Nr. 19, 4. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumu Nr.476 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Teātra ēka)” un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas (turpmāk – Vērtēšanas komisija) 2020.gada 1.oktobra lēmumu Nr.1.1.2-3/12 “Lēmums par atkāroti precizētā projekta iesnieguma “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/19/I/005) apstiprināšanu”, atbilstoši uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā”, prioritātes P3.3 “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.197 “Teātra attīstība”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējības enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.3.pasākuma “Pasākumi ēku sektorā” aktivitāti 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu”, Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.–2020.gadam uzdevuma 5.1.”Attīstīt kultūras tūrismu Jūrmalā”, pasākumu 5.1.6. “Jūrmalas teātra ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana Muižas ielā 7, Jūrmalā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projektu “Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - samazināt primārās enerģijas gada patēriņu Jūrmalas teātra ēkā, Muižas ielā 7, Jūrmalā par 126,96 kWh/m2, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. paaugstināta Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitāte;

3.2. pilnveidota Jūrmalas teātra ēkas infrastruktūra.

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2019.gada 5.februāra līdz 2022.gada 2.maijam (39 (trīsdesmit deviņi mēneši), tai skaitā: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 477.lēmumu

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 5.februāra līdz 2020.gada 2.novembrim (21 (divdesmit viens) mēnesis);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2020.gada 3.novembra līdz 2022.gada 2.maijam (18 (astoņpadsmit) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 729 288.07 EUR (septiņi simti divdesmit deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi euro un 07 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2021.gada 22.aprīļa 168.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 413.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 477.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 590 802.99 EUR (pieci simti deviņdesmit tūkstoši astoņi simti divi euro un 99 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 28.00% jeb 165 398.97 EUR (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro un 97 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 72.00% jeb 425 404.02 EUR (četri simti divdesmit pieci tūkstoši četri simti četri euro un 02 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 1% (0.74% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 4 378.21 EUR (četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro un 21 cents);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 99% (71.26% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 421 025.81 EUR (četri simti divdesmit viens tūkstotis divdesmit pieci euro un 81 cents);

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 138 485.08 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro un 08 centi).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamā būvprojekta izstrādei un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta līdzekļiem ir 47 117.40 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro un 40 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 29 470.43 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro un 43 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 11 579.74 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit deviņi euro un 74 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 306.04 EUR (trīs simti seši euro un 04 centi);

6.1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības neattiecināmo izmaksu daļa ir 5 761.19 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 19 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, 391 555.38 EUR (trīs simti deviņdesmit viens tūkstotis pieci simti piecdesmit pieci euro un 38 centi) atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021. un 2022.gada budžeta.

6.3. finansējums lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.4.apakšpunktā minēto, ir 132 723.89 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs euro un 89 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir paredzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021. un 2022.gada budžeta. Grozīts ar domes 2021.gada 22.aprīļa 168.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 413.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 477.lēmumu

6.4. priekšfinansējums 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas un 30% apmērā no lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.punktā minēto jeb 5 967.58 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit septiņi euro un 58 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta līdzekļiem.

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam. Projekta izmaksu sadārdzinājuma gadījumā, ja tiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms ne vairāk kā par 1% no kopējām projekta izmaksām, izmaiņas tiek precizētas veicot budžeta grozījumus.

8. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumā noteikto, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās) noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2020.gada 2.novembrim.

9. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Kultūras centru.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2021.gada 22.aprīļa 168.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 413.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 477.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF