Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 168

protokols Nr. 5, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas
Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”
īstenošanu”

Saskaņā ar starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, (turpmāk – CFLA) 2020.gada 4.novembrī noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/19/I/005 projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk – projekts) darbības īstenošanu 2.daļas 2.1.19 apakšpunktu noteikts Projekta izmaksu pieauguma gadījumā segt sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem.

2021.gada 19.febuārī noslēdzies 2021.gada 1.februārī izsludinātais Domes iepirkums ar ID Nr.JPD2021/8 par “Būvdarbiem Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai”. Saskaņā ar iepirkuma izvērtējumu un pieņemto 2021.gada 9.aprīļa protokolu Nr.17 līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “BŪVBALSTS” Reģ.Nr.40103531183 ar piedāvāto līgumcenu ar pievienotās vērtības nodokli 685 404.75 euro apmērā.

Projektā plānotās būvdarbu izmaksas kopā sastādīja 627 530.67 euro, sadalījumā par attiecināmām izmaksām 521 305.59 euro un neattiecināmām izmaksām 106 225.08 euro, saskaņā ar būvnieku iesniegto tāmju piedāvājumu attiecināmās izmaksas sastāda 462 378.35 euro, kas veido 58 927.24 euro līdzekļu ekonomiju, neattiecināmās izmaksas sastāda 223 026.40 euro, kas veido 116 801.32 euro līdzekļu sadārdzinājumu. Projekta budžeta ietvaros tiek pārceltas neattiecināmo izmaksu pozīcijas, kurās veidojas līdzekļu ekonomija - autoruzraudzība 576,00 euro, būvuzraudzība 2 978,08 euro, citas izmaksas 2 719,85 euro, neparedzētie izdevumi 20 224,88 euro, kas kopā ar plānoto budžeta būvdarbu pozīciju 106 225,08 euro nodrošina 132 723,89 euro neattiecināmo izmaksu būvdarbiem, kā rezultātā sadārdzinājums veidojas 90 302.51 euro apmērā un sedzams no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2021.gada 17.februārī noslēdzies 2021.gada 3.februārī izsludinātais Domes iepirkums ar ID Nr.JPD2021/10 par “Būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. Saskaņā ar iepirkuma izvērtējumu un plānoto lēmuma pieņemšanu 2021.gada 14.aprīlī līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BŪVĒTIKA” Reģ.Nr. 40103446440 ar piedāvāto līgumcenu ar pievienotās vērtības nodokli 10 485.86 euro apmērā.

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes iepirkumiem Nr.JPD2021/8 un Nr.2021/10, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu ” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 819 590.58 EUR (astoņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro un 58 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 590 802.99 EUR (pieci simti deviņdesmit tūkstoši astoņi simti divi euro un 99 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 28.00% jeb 165 398.97 EUR (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro un 97 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 72.00% jeb 425 404.02 EUR (četri simti divdesmit pieci tūkstoši četri simti četri euro un 02 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 1% (0.74% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 4 378.21 EUR (četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro un 21 cents);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 99% (71.26% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 421 025.81 EUR (četri simti divdesmit viens tūkstotis divdesmit pieci euro un 81 cents);

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 228 787.59 EUR (divi simti divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro un 59 centi).”.

2. Izteikt 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.3. finansējums lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.4.apakšpunktā minēto, ir 223 026.40 EUR (divi simti divdesmit trīs tūkstoši divdesmit seši euro un 40 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir paredzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021. un 2022.gada budžeta.”.

3. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF