Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 29.oktobrīNr. 547

protokols Nr. 19, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11
“Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna
2017.-2020.gadam apstiprināšanu”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmuma Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” 2.punktu Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa ir sagatavojusi pārskatu par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības rīcības plāna 2017.-2020.gadam Rīcības plāna (turpmāk – Rīcības plāns) izpildi par laika posmu no 2017.gada – 2019.gadam, izvērtējot sasniedzamo rādītāju datus, un sagatavojusi priekšlikumus Rīcības plāna aktualizēšanai, jaunu rīcības virzienu un jaunu sasniedzamo rādītāju datu definēšanai. Lai pilnvērtīgi būtu iespējams izvērtēt Rīcības plāna 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums” īstenošanu, ir nepieciešams šī rīcības virziena rezultatīvos rādītājus papildināt ar Jūrmalas pilsētas muzeja kā kultūras un vēstures mantojuma institūcijas darbību raksturojošiem radītājiem. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 5.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 6.jūlija rīkojuma Nr.1.1-14/20-181 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru politikas plānošanas dokumentu darbības termiņu pagarinājumu un jaunu nozaru politikas plānošanas dokumentu izstrādi” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 1.1punktu šādā redakcijā:

“1.1 Noteikt Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim.”

1.2. Izteikt Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam sadaļu 6.6. “Jūrmalas kultūrvides attīstības rīcības plāns” jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

1.3. Izteikt Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam sadaļu 6.7. “Rezultātu novērtēšanai sasniedzamie rādītāji” jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam pārskatu par laika posmu 2017. – 2019.gadam (3.pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 29.oktobra lēmumam Nr.547

(protokols Nr.19, 16.punkts)

Jūrmalas kultūrvides attīstības aktualizētais rīcības plāns 2017.-2022.gada 31.decembrim

1.Rīcības virziens

Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana.

Uzdevumi

Pasākumi

Termiņš vai periods

Atbildīgā(-s) institūcija(-s)

Finanšu avoti

Darbības rezultāts

U1.1: Rosināt un atbalstīt radošu un oriģinālu kultūras piedāvājumu integrēšanu pilsētvidē; akcentēt apkaimju vizuālo un saturisko identitāti.

P1.1.1. Pilsētvides unikalitātes veidošana ar mākslas darbu un vides objektu palīdzību.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras organizācijām

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Radīta Jūrmalas dzelzceļa staciju vizuālā identitāte.

Dzelzceļa stacijas integrētas Jūrmalas kultūras dzīvē.

Finansiāli atbalstīti tēlniecības un pilsētvides objektu izveide un uzstādīšana.

P1.1.2. Mellužu estrādes un Piena paviljona/bāra ēkas atjaunošana, t.sk. teritorijas labiekārtošana.

2017

Jūrmalas pilsētas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa, Būvniecības projektu vadības nodaļa, Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības ņemtie kredītlīdzekļi, ES un cits ārējais finansējums, Valsts finansējums

(SAM 5.5.1.)

Atjaunots vietējas nozīmes kultūras piemineklis un veikta teritorijas labiekārtošana.

Nodrošināta kultūras pakalpojumu, t.sk. brīvdabas kino, pieejamība; nodrošināts apmeklējumu skaita pieaugums.

P1.1.3. Radoši risinājumi pilsētas apkaimju vizuālai un saturiskai marķēšanai

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras organizācijām

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Izstrādāti un ieviesti vienota dizaina informācijas stendi un norādes.

P1.1.4. Katras pilsētas teritorijas identitātes specifikai atbilstoša vides noformējuma izveide valsts un pilsētas svētkos.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras organizācijām

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Jūrmalas un apkaimju identitāti apliecinoša vides noformējuma nodrošinājums svētkos.

P1.1.5. Mākslinieku un radošo iniciatīvu teritoriāla koncentrēšana, mākslinieku kvartāla izveide.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras organizācijām

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Attīstīta mākslinieciskai jaunradei labvēlīga, radoša vide noteiktā Jūrmalas pilsētas daļā.

P1.1.6. Unikālu un oriģinālu radošo aktivitāšu nodrošinājums kultūras un mākslas organizācijās, kā arī radošām izpausmēm adaptētās citās pilsētas vietās.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras organizācijām

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets,

Valsts Kultūrkapitāla fonds un citi finanšu avoti

Nodrošinātas unikālas un oriģinālas radošas aktivitātes kultūras un mākslas organizācijās, kā arī radošām izpausmēm adaptētās citās pilsētas vietās.

P1.1.7. Mākslas skolas pedagogu un audzēkņu iesaiste pilsētas noformējuma veidošanā un pasākumu programmās.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras organizācijām

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Mākslas skolas pedagogu un audzēkņi iesaistīti pilsētas noformējuma veidošanā un pasākumu programmās.

U1.2. Stiprināt bibliotēku lomu kā apkaimju izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrus.

P1.2.1. Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Jūrmalā.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas Centrālā bibliotēka

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināts lietotāju un izsniegumu skaita pieaugums.

U1.2.2. Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana, aktivizējot bibliotēkas kā tikšanās vietas apkaimju iedzīvotājiem.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas Centrālā bibliotēka

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Pasākumu apmeklētāju skaita pieaugums.

U1.2.3. Metodiskā centra funkciju nodrošināšana filiālēm.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas Centrālā bibliotēka

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināti tālākizglītības pasākumi un konsultācijas.

U1.2..4. Jūrmalas kultūrvēstures izpēte un atraktīva popularizēšana.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas Centrālā bibliotēka

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināti kultūrvēstures izpētes pasākumi.

U1.3.: Nodrošināt  mūžizglītības un radošuma attīstīšanas iespējas jūrmalniekiem.

U1.3.1. Daudzveidīgu amatiermākslas un interešu izglītības iespēju nodrošināšana Jūrmalas iedzīvotājiem.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināta iedzīvotāju dalība amatiermākslas un interešu izglītības kolektīvos.

U1.3.2. Jūrmalas radošo kolektīvu dalība pilsētas, nacionāla un starptautiska mēroga pasākumos (ārpus Dziesmu un deju svētku kustības).

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Jūrmalas amatiermākslas kolektīvu dalība pasākumos (ārpus Dziesmu un deju svētku kustības).

U1.3.3. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju radošo kultūras iniciatīvu atbalstīšana, līdzfinansējot un līdzorganizējot dažādu žanru kultūras pasākumus specifiskām iedzīvotāju auditorijām.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Atbalstīti iedzīvotāju iniciatīvas projekti.

U1.3.4. Jūrmalas radošo kolektīvu koncertuzvedumu un izrāžu veidošana (t.sk. Jūrmalas teātra iestudējumi).

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Radošo kolektīvu koncertuzvedumi un izrādes.

U1.3.5. Mūžizglītības piedāvājuma attīstīšana Jūrmalas kultūrizglītības iestādēs

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas Mākslas skola, Jūrmalas Mūzikas vidusskola

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināts mūžizglītības programmu piedāvājums un izglītojamo skaita ikgadējs pieaugums

U1.3.6. Kultūrizglītojošu pasākumu veidošana ģimenēm, bērniem un jauniešiem, senioriem.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināti kultūrizglītojoši pasākumi ģimenēm, bērniem un jauniešiem, senioriem.

U1.3.7. Interaktīvu līdzdalības formu attīstība kultūras pasākumos

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināts līdzdalības kultūras pasākumu piedāvājums visās kultūras un mākslas organizācijās

2. rīcības virziens

Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība Jūrmalā: kvalitatīva un sistemātiska kultūras piedāvājuma veidošana dažādām mērķauditorijas grupām vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā

Uzdevumi

Pasākumi

Termiņš vai periods

Atbildīgā(-s) institūcija(-s)

Finanšu avoti

Darbības rezultāts

U.2.1. Rīkot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras norises konkrētiem auditorijas segmentiem (jūrmalniekiem, vietēja mēroga un starptautiskiem tūristiem) katrā sezonā).

P2.1.1. Nodrošināt dažādu mērķauditorijas segmentu vajadzībām atbilstošas profesionālās mākslas pieejamību Jūrmalā.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm, Dzintaru koncertzāle, citi kultūras operatori

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, privātais finansējums, Valsts Kultūrkapitāla fonds un citi finanšu avoti

Nodrošināts projektu konkurss Profesionālās mākslas pieejamībai, nodrošināts mērķauditoriju vajadzībām atbilstošs piedāvājums.

P2.1.2. Dzintaru koncertzāles konkurētspējas stiprināšana nacionālā un starptautiskā mērogā (t.sk. ilgtermiņa finanšu instrumenta nodrošināšana starptautisko mākslinieku piesaistei).

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Dzintaru koncertzāle

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, privātais finansējums, Valsts Kultūrkapitāla fonds un citi finanšu avoti

Koncertu skaits, apmeklētāju skaits.

P2.1.3. Jūrmalu kā kūrortpilsētu pozicionējošu ikgadēju profesionālās mākslas festivālu un pasākumu rīkošana vai līdzfinansēšana

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm, Dzintaru koncertzāle, citi kultūras operatori

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, privātais finansējums, Valsts Kultūrkapitāla fonds un citi finanšu avoti

Nodrošināti festivāli un pasākumi un ikgadējs apmeklētāju skaita pieaugums.

P2.1.4. Kultūras centru piedāvājuma daudzveidošana, tajā skaitā ar mērķauditorijas iesaisti.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, privātais finansējums, Valsts Kultūrkapitāla fonds un citi finanšu avoti

Nodrošināti pasākumi un ikgadējs apmeklētāju skaita pieaugums.

U2.2. Nostiprināt Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitāti un konkurētspēju

P2.2.1. Valsts svētku un atceres dienu rīkošana pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, tai skaitā Latvijai-100 atzīmēšana.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināti pasākumi un ikgadējs apmeklētāju skaita pieaugums

P2.2.2. Jūrmalas kā Aspazijas un Raiņa pilsētas tēla nostiprināšana

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Ar Aspazijas un Raiņa dzīvi un jaunradi saistītu artefaktu izmantošana pilsētas zīmološanas aktivitātēs.

P2.2.3. Gadskārtu svētku, pilsētas svētku un dažādām sabiedrības mērķgrupām domātu pasākumu rīkošana, nostiprinot Jūrmalas zīmolu vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, privātais finansējums, Valsts Kultūrkapitāla fonds un citi finanšu avoti

Nodrošināti pasākumi un ikgadējs apmeklētāju skaita pieaugums

P2.2.4. Nacionāla un starptautiska mēroga konferenču, semināru, konkursu rīkošana vai līdzfinansēšana, veidojot Jūrmalu par pievilcīgu konferenču pilsētu.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm, citi operatori

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, privātais finansējums, Valsts Kultūrkapitāla fonds un citi finanšu avoti

Nodrošināti pasākumi un ikgadējs apmeklētāju skaita pieaugums

P2.2.5. Jūrmalas kā festivālu pilsētas tēla nostiprināšana.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm, citi operatori

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, privātais finansējums, Valsts Kultūrkapitāla fonds un citi finanšu avoti

Pilsētā notikuši festivāli.

U2.3. Attīstīt starptautisko sadarbību, popularizējot Jūrmalu kā Baltijas lielāko kūrortpilsētu ar kvalitatīvu kultūras piedāvājumu.

P2.3.1.Kultūras sadarbības attīstīšana ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām un citiem starptautiskiem partneriem.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Mārketinga un ārējo saka pārvaldes Ārējo sakaru un protokolu nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Notikuši kopīgi pasākumi un vizītes pie starptautiskiem partneriem.

P2.3.2. Starptautisku un pārrobežu projektu attīstīšana kultūras jomā (projektu izstrāde, finansējuma piesaiste).

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Izstrādāti un atbalstīti starptautiski un pārrobežu projekti, diversificēti piesaistītā finansējuma avoti

P2.3.3. Sadarbība ar tūrisma operatoriem, dalība tūrisma izstādēs, popularizējot kultūras piedāvājumu Jūrmalā.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm, Dzintaru koncertzāle

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Notikusi sadarbība ar tūrisma operatoriem, dalība tūrisma izstādēs; dažādām mērķauditorijām popularizēts kultūras piedāvājumu Jūrmalā.

U2.4. Iesaistīt kultūrizglītības audzēkņus un pasniedzējus Jūrmalas unikalitātes veidošanā.

P2.4.1.Jūrmalas Mākslas skolas un Jūrmalas Mūzikas skolas iesaiste jaunas auditorijas veidošanā ar izstādēm un koncertiem.

2017-2022

Jūrmalas Mūzikas vidusskola, Jūrmalas Mākslas skola

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Jūrmalas Mākslas skolas un Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņi un skolotāji iesaistīti jaunas kultūras auditorijas veidošanā

3. rīcības virziens

Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana.

Uzdevumi

Pasākumi

Termiņš vai periods

Atbildīgā(-s) institūcija(-s)

Finanšu avoti

Darbības rezultāts

U3.1. Nodrošināt Latvijas Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību.

P3.1.1. Telpu nodrošināšana Dziesmu un deju svētku mēģinājumiem, skatēm un koncertiem.

2017-2022

Jūrmalas kultūras centrs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināta amatiermākslas kolektīvu darbība.

P3.1.2. Dziesmu un deju kolektīvu materiālās bāzes nodrošināšana.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, Valsts finansējums

Nodrošināta amatiermākslas kolektīvu darbība.

Nodrošināta valsts mērķdotācija.

Nodrošināts finansējums tautas tērpu un materiālu iegādei.

P3.1.3. Jūrmalas kolektīvu līdzdalības nodrošināšana Latvijas dziesmu un deju svētkos.

2017-2020

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, privātais finansējums, citi finansējuma avoti

Nodrošināta Jūrmalas amatiermākslas kolektīvu dalība Latvijas dziesmu un deju svētkos.

P3.1.4. Jūrmalas kolektīvu līdzdalības nodrošināšana Latvijas dziesmu un deju svētku procesā (dalība skatēs, nacionāla un reģionāla mēroga pasākumos u.tml.)

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināta Jūrmalas amatiermākslas kolektīvu dalība skatēs, nacionāla un reģionāla mēroga pasākumos.

Iegūta augsta kvalifikācija skatēs.

P3.1.5. Dziesmu un deju svētku kustības pasākumu atbalsts.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas kultūras centrs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, privātais finansējums, citi finansējuma avoti

Sarīkotie pasākumi Jūrmalā.

U3.2. Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā.

P3.2.1. Jūrmalas pilsētas muzeju pamatdarbības nodrošināšana, krājuma papildināšana un saglabāšana, veidojot atbilstošus glabāšanas apstākļus, krājuma izpēte un popularizēšana.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas muzejs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, Valsts Kultūrkapitāla fonds

Nodrošināta krājuma uzturēšana.

P3.2.2. Muzeju krājuma pieejamības veicināšana, veicot krājuma digitalizāciju, izstāžu un tematisku izdevumu veidošanu.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas muzejs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, Valsts Kultūrkapitāla fonds

Nodrošināta krājuma pieejamība – izstādes, digitalizētas krājuma vienības, tematiski izdevumi.

P3.2.3. Jūrmalas pašvaldības muzeju rīkotie tematiskie pasākumi, izstādes auditorijas paplašināšanai.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas pilsētas muzejs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, Valsts Kultūrkapitāla fonds un citi finansējuma avoti, t.sk. sponsori.

Noorganizēti tematiskie pasākumi.

P3.2.4. Jūrmalas pilsētas muzeju sadarbības ar izglītības iestādēm un muzejpedagoģiskā darba attīstīšana.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas pilsētas muzejs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Izveidotas muzejpedagoģiskās programmas.

Notikušas sadarbības ar skolām.

U3.3. Izstrādāt mantojumā balstītus kultūrtūrisma produktus un pakalpojumus.

P3.3.1. Jaunu pakalpojumu (vēsturiski izglītojošas, radoši izzinošas, aktīvā tūrisma programmas, tematiski pasākumi u.tml.) ieviešana vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, īpaši skolēnu-tūristu un ģimeņu piesaistei.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas muzejs, Dzintaru koncertzāle, Jūrmalas teātris

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Izveidotas izglītojošās un tūrisma programmas.

Noorganizēti pasākumi konkrētām mērķgrupām.

P3.3.2. Amatu prasmju apguves darbnīca Jūrmalas brīvdabas muzejā.

2020-2022

Jūrmalas pilsētas muzejs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, Valsts Kultūrkapitāla fonds

Nodrošināta regulāra amatu prasmju apguves darbnīcas darbība.

P3.3.3. Ar izcilām personībām – jūrmalniekiem – saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana, kultūras tūrisma produktu veidošana (izstādes, pilsētvides objekti, pasākumi).

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, kultūras iestādes

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Izveidoti pasākumi, izstādes, pilsētvides objekti saistīti ar izcilām personībām – jūrmalniekiem.

P3.3.4. Koka arhitektūras kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Pilsētplānošanas nodaļa, Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa, kultūras iestādes

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Izveidoti koka arhitektūras kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanas pasākumi.

P3.3.5. Mantojumā balstītu dizaina produktu izstrāde, intelektuālie suvenīri, ar izcilām personībām – jūrmalniekiem – saistītu suvenīru izstrāde.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa, Administratīvi juridiskā pārvaldes Administratīvā nodaļa, Jūrmalas pilsētas muzejs, citi operatori

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, citi finansējuma avoti

Attīstīto partnerību skaits dizaina produktu izstrādei.

4. rīcības virziens

Sadarbība Jūrmalā: kultūrvides attīstībā iesaistīto dalībnieku sadarbības veicināšana.

Uzdevumi

Pasākumi

Termiņš vai periods

Atbildīgā(-s) institūcija(-s)

Finanšu avoti

Darbības rezultāts

U.4.1. Attīstīt sadarbību starp dažādām pašvaldības kultūras un citām iestādēm, ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras piedāvājuma veidošanā un pieejamības veicināšanā.

P4.1.1. Nevalstisko organizāciju un citu operatoru iesaiste apkaimju piederības sajūtas veidošanā un mehānisms tā nodrošināšanai –iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Organizētie projekti.

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss un atbalstīto projektu skaits.

P4.1.2. Mazākumtautību iesaiste apkaimju kultūras dzīvē.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Labklājības pārvalde, nevalstiskās organizācijas

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināta mazākumtautību biedrību iesaiste pilsētas pasākumos.

P4.1.3. Sadarbības veidošana starp apkaimēm un to aktivitātēs iesaistītajiem spēlētājiem.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm, citi operatori, tai skaitā nevalstiskās organizācijas

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Sadarbības gadījumu skaits.

Nodrošināta informācijas aprite.

P4.1.4. Informācijas nodrošināšana par apkaimju kultūras pasākumu norises vietām un pasākumiem

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināta informācija mājas lapā un citos informācijas kanālos.

P4.1.5. Starpinstitucionālās sadarbības ar citiem saistītiem sektoriem: tūrismu, kultūrizglītību, uzņēmējiem u.c. iniciēšana. (Konsultatīva padome vai kas cits?)

2017

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Izstrādāts un īstenots sadarbības modelis.

U4.2. Stiprināt kultūras nozares darbinieku kapacitāti un profesionālo izaugsmi.

P4.2.1. Kultūras nozares darbinieku profesionālās izaugsmes atbalsta programma

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināta kultūras darbinieku dalība tālākizglītības semināros, konferencēs, apmācības, radošie komandējumi u.tml.

P4.2.2. Konkursa „Gada balva kultūrā" rīkošana, novērtējot Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves spilgtākos notikumus pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, citi finansējuma avoti

Ikgadēji sarīkots konkurss „Gada balva kultūrā”.

P4.2.3. Mūža stipendijas izciliem kultūras un sabiedriskiem darbiniekiem.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošinātas mūža stipendijas izciliem kultūras un sabiedriskiem darbiniekiem.

U4.3. Nodrošināt informācijas pieejamību atbilstoši kultūras auditorijas vajadzībām.

P4.3.1. Kultūras pasākumu aktuālās informācijas regulāra izvietošana interneta resursos un plašsaziņas līdzekļos.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Pašvaldības publicitātes materiālos izvietota informācija.

P4.3.2. Dažādu sabiedrības grupu vajadzību kultūras jomā apzināšana.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Īstenotas diskusiju u.c. pasākumu ar auditorijas iesaisti.

Pašvaldības pasūtītā Jūrmalas iedzīvotāju aptaujā par Jūrmalas pilsētas domes darbu iekļauti jautājumi par kultūras nozari.

P4.3.3. Kultūras pasākumu reklāmas un mārketinga materiālu izdošana (ikmēneša pasākumu bukleti, afišas u.c.).

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm, Dzintaru koncertzāle

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Sagatavoti un izdoti reklāmas un mārketinga izdevumi.

P4.3.4. Nostiprināt koordināciju un saziņu starp Kultūras pārvaldi un tās struktūrvienībām.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar kultūras iestādēm

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Regulāri organizētas sanāksmes un citi saziņas veidi.

U4.4. Stiprināt kultūras procesu nozīmi pilsētas attīstības politikā un plānošanas dokumentos.

P4.4.1. Attīstības plānošanas dokumentu precizēšana, fiksējot kultūras vietu pilsētas attīstības dažādu nozaru attīstības stratēģijās.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Izstrādāti labojumi pilsētas attīstības plānošanas dokumentos.

P4.4.2. Kultūras ietekmes novērtējums, pētījums.

2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Veikts kultūras ietekmes pētījums.

5. rīcības virziens

Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana

Uzdevumi

Pasākumi

Termiņš vai periods

Atbildīgā(-s) institūcija(-s)

Finanšu avoti

Darbības rezultāts

U5.1. Attīstīt kultūras tūrismu Jūrmalā.

5.1.1.1. Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, tai skaitā autostāvvietas izbūve un jaunas ēkas izbūve administratīvām un apmeklētāju vajadzībām.

2018

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa, Būvniecības projektu vadības nodaļa, Kultūras nodaļa, Jūrmalas pilsētas muzejs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, ES struktūrfondi

Materiālā kultūras mantojuma saglabāšana un pieejamības veicināšana Jūrmalas brīvdabas muzejā, attīstot infrastruktūru.

P5.1.2. Jūrmalas pilsētas muzeja 3. kārtas īstenošana

2018-2022

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa, Būvniecības projektu vadības nodaļa, Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa, Jūrmalas pilsētas muzejs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Jūrmalas pilsētas muzeja 3.kārtas renovācija.

P.5.1.3. Jūrmalas kultūras centra infrastruktūras pilnveide, tajā skaitā Jūrmalas Mākslinieku nama infrastruktūras uzlabošana.

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa, Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Jūrmalas kultūras namapiebūves projektēšana un būvniecība. Jūrmalas Mākslinieku nama renovācija.

P5.1.4. Jūrmalas mākslas telpas izveide – projekta izstrāde.

2018-2022

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa, Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Izveidota izstāžu zāle un rezidenču centrs.

P5.1.5. Kauguru kultūras nama infrastruktūras pilnveide.

2017-2020

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa, Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Kauguru kultūras nama piebūves projektēšana un būvniecība.

P5.1.6. Jūrmalas teātra ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana Muižas ielā 7, Jūrmalā (ITI SAM 4.2.2.).

2017-2021

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa, Projektu ieviešanas nodaļa, Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Pārbūvēts Jūrmalas teātra vestibils un jumts, iebūvēts lifts un īstenoti pasākumi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

U5.2. Aktualizēt kūrorta un tikšanās vietas tēlu.

P5.2.1. Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana (SAM 5.5.1.)

2017-2021

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa, Būvniecības projektu vadības nodaļa, Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, Kultūras ministrija SAM 5.5.1.

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa atjaunošana, saglabājot tā pamatfunkciju un nodrošinot jaunradītu pakalpojumu - tūrisma informācijas punkta, galerijas un skatu platformas pieejamību, veicinot apmeklējumu skaita pieaugumu.

U5.3. Labiekārtot publisko telpu.

P5.3.1. Jaunrades parka un Jauniešu mājas izveide Kauguros (ITI SAM 3.3.1.).

2016-2022

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa, Projektu ieviešanas nodaļa, Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa, Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, ņemtie kredītlīdzekļi, ES un cits ārējais finansējums, Valsts finansējums

Izbūvēta atpūtai, mazo un vidējo komersantu komercdarbības īstenošanai nepieciešamā infrastruktūra, kā arī Jauniešu mājas izbūve uzņēmējdarbības vides attīstībai, jauniešu nodarbinātībai un brīvā laika pavadīšanai.

P5.3.2. Jūrmalas 6 bibliotēku infrastruktūras pilnveide.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa, Projektu ieviešanas nodaļa, Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa, Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Pilveidota Jūrmalas sešu bibliotēku infrastruktūra.

U5.4. Veidot uz nākotni orientētu pilsētas pārvaldību, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu

P5.4.1. Sabiedriskā centra Valtera prospektā 54, Jūrmalā attīstība

2017-2018

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa, Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Izveidots sabiedriskais centrs.

U5.5. Attīstīt daudzveidīgu kultūras vidi.

P5.5.1. Dubultu kultūras un izglītības centrs Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā

2017

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa, Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets, ņemtie kredītlīdzekļi

Izbūvēta Jūrmalas Mūzikas skolas un Jūrmalas Centrālās bibliotēkas ēka.

U5.6. Veicināt kultūras pakalpojumu pieejamību apkaimju iedzīvotājiem.

P5.6.1. Transporta nodrošināšana atsevišķu pasākumu apmeklēšanai.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Nodrošināts transports vietējiem iedzīvotājiem atsevišķu pasākumu apmeklēšanai.

P5.6.2. Izstrādāt cenu politiku pašvaldības kultūras pasākumu apmeklējumam, sabalansējot maksas un bezmaksas piedāvājumu, kā arī nodrošinot kultūras darbiniekiem pašvaldības kultūras organizāciju biļešu atlaižu politiku.

2017-2022

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets

Izstrādāta un īstenota cenu politika.

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 29.oktobra lēmumam Nr.547

(protokols Nr.19, 16.punkts)

Rezultātu novērtēšanai sasniedzamie rādītāji

Rīcības virziens / rādītāja nr.p.k.

Rādītājs

Rādītāja vērtība 2015. gadā

Prognozētā rādītāja vērtība 2022. gadā

Datu avots

1.

Radošā Jūrmala

1.1.

Lasītāju kopskaits Jūrmalas pilsētas bibliotēkās

9 239

12 500

Latvijas digitālā Kultūras karte

1.2.

Izsniegumu kopskaits Jūrmalas pilsētas bibliotēkās

424 193

520 000

Latvijas digitālā Kultūras karte

1.3.

Pasākumu skaits Jūrmalas kultūras centrā un tā struktūrvienībās kopā, t.sk.

336

303

Latvijas digitālā Kultūras karte

maksas

188

155

bezmaksas

148

148

1.4.

Amatiermākslas kolektīvu skaits Jūrmalas kultūras centrā un struktūrvienībās kopā

28

25

Jūrmalas Kultūras centrs

1.5.

Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits Jūrmalas kultūras centrā un struktūrvienībās kopā

800

750

Jūrmalas Kultūras centrs

2.

Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība Jūrmalā

2.1.

Dzintaru koncertzāles pasākumu skaits kopā, t.sk.

131

140

Dzintaru koncertzāle

Nomas pasākumu skaits

70

70

Dzintaru koncertzāles rīkotie pasākumi

61

70

2.2.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības projektu konkursā atbalstītu un īstenotu projektu skaits profesionālās mākslas pieejamības veicināšanai

14

8

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

2.3.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības projektu konkursa profesionālās mākslas pieejamības veicināšanai finansējuma apjoms (EUR)

136 046

100 000

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

3.

Jūrmalas kultūras mantojums

3.1.

Jūrmalas pilsētas muzeja un filiāļu izstāžu skaits

39

40

Latvijas digitālā Kultūras karte

3.2.

Jūrmalas pilsētas muzeja un tā filiāles - Jūrmalas Brīvdabas muzeja krājuma vienību skaits

65565

75200

Latvijas digitālā Kultūras karte

3.3.

Jūrmalas pilsētas muzeja un tā filiāles- Jūrmalas Brīvdabas muzeja krājuma eksponēto vienību skaits.

1902

5500

Latvijas digitālā Kultūras karte

3.4.

Jūrmalas pilsētas muzeja un tā filiāles Jūrmalas Brīvdabas muzeja krājuma digitalizēto vienību skaits

19141

31300

Latvijas digitālā Kultūras karte

4.

Sadarbība Jūrmalā

4.1.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības projektu konkursā atbalstītu un īstenotu iedzīvotāju iniciatīvas projektu skaits.

20

7

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

4.2.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības projektu konkursa līdzfinansējuma apjoms iedzīvotāju iniciatīvas projektiem (EUR).

59 758

20 000

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa

5.

Kultūras pieejamība Jūrmalā

5.1.

Apmeklētāju kopskaits Jūrmalas pilsētas bibliotēkās

163 296

165 000

Latvijas digitālā Kultūras karte

5.2.

Dzintaru koncertzāles apmeklētāju skaits

180 000

170 000

Dzintaru koncertzāle

5.3.

Apmeklējumu skaits Jūrmalas Kultūras centrā un tā struktūrvienībās kopā

137 667

137 000

Latvijas digitālā Kultūras karte

5.4.

Jūrmalas pilsētas muzeja un filiāļu apmeklētāju skaits

60 093

75 000

Latvijas digitālā Kultūras karte

5.5.

Apmierinātība ar kultūras dzīvi Jūrmalā (%)

81*

85

Jūrmalas pilsētas domes pasūtītā Jūrmalas iedzīvotāju aptauja par attieksmi pret Jūrmalas pilsētas domes darbu

* Pētījums: Attieksme pret Jūrmalas pilsētas domes darbu. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju aptauja 2016.gada aprīlis. Pētījuma veicējs: Pētījumu centrs SKDS

https://jurmala.lv/files/pasvaldiba/iedzivotaju_aptauja_jurmala_2016.pdf


Pielikums Nr.3 PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF