Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 359.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 547.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 12.janvārīNr. 11

protokols Nr. 1, 22. punkts

Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības
plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā ir noteikta viena no pašvaldības autonomajām funkcijām, proti, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).

2009.gada 11.jūnijā tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Domes) lēmums Nr.407 „Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam apstiprināšanu”, ar kuru tika apstiprināta Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam.

Pamatojoties uz SIA „Excolo Latvia” 2014.gadā izstrādāto noslēguma ziņojumu „Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam starpposma novērtējums un rekomendāciju izstrāde”, tika konstatēts, ka nepieciešams izstrādāt jaunu vietējā līmeņa vidēja termiņa kultūrpolitikas plānošanas dokumentu laika periodam līdz 2020.gadam, kas atbilst Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktajām prasībām.

Saskaņā ar, starp Domi un Latvijas Kultūras akadēmiju, 2016.gada 27.jūnijā noslēgto Pakalpojuma līgumu Nr.1.2-16.4.3/848 ir izstrādāts Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāns 2017.-2020.gadam, kas atbilst Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktajām prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8.pantu, un ņemot vērā Apvienotās Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 11.janvāra komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-31/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plānu 2017.-2020.gadam (turpmāk – Plāns), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1 Noteikt Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim. Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 547.lēmumu

2. Uzdot Domes Kultūras nodaļai Plāna īstenošanu un ieviešanu, tai skaitā:

2.1. novērtēt un aktualizēt sasniedzamo rādītāju datus, salīdzinot ar iepriekšējo gadu rezultātiem (reizi gadā);

2.2. sagatavot priekšlikumus Plāna rīcības plāna aktualizēšanai, jaunu rīcības virzienu un uzdevumu definēšanai;

2.3. sagatavot pārskatu par Plāna rīcības plāna izpildi (reizi gadā);

2.4. saņemt Domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu par Plāna aktualizēto redakciju un Plāna aktualizēto redakciju apstiprināt Domes sēdē (reizi gadā).

3. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai sadarbībā ar Revīzijas un audita nodaļu, nodrošināt Plāna īstenošanas uzraudzību.

4. Uzdot Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt Jūrmalas pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze” paziņojumu par Plāna apstiprināšanu. Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 359.lēmumu

5. Saskaņā ar Domes struktūrvienību un iestāžu uzdevumiem pēc kompetences uzdot Plāna īstenošanu - Domes Kultūras nodaļai, Jūrmalas kultūras centram, Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai, Jūrmalas Mākslas skolai, Jūrmalas Mūzikas skolai, Jūrmalas pilsētas muzejam, Jūrmalas teātrim, Dzintaru koncertzālei, Domes Labklājības pārvaldei, Domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļai, Projektu ieviešanas nodaļai un Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai, Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai, Domes Pilsētplānošanas nodaļai un Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļai un Tūrisma nodaļai (atbilstoši Plāna rīcības plānā noteiktajam).

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram. Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 359.lēmumu

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Domes 2009.gada 11.jūnija lēmums Nr.407 „Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam apstiprināšanu”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums DOCX Ir grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 547.lēmumu Ir grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 359.lēmumu