Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 27.maija 228.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2020.gada 29.oktobrīNr. 548

protokols Nr. 19, 17. punkts

Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas
pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls
Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības
ilgtermiņa saistību uzņemšanos

Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada 10.septembrī ir saņēmusi biedrības Deju centrs "Spektrs" (turpmāk – Biedrība) iesniegumu (reģistrēts 2020.gada 10.septembrī ar Nr.1.1-37/20S-14786) par izmaiņām Biedrības 2020.gada plānotajā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” (turpmāk – Projekts) saistībā ar valstī un pasaulē esošo situāciju ar vīrusa Covid-19 izplatību un ceļojumu ierobežošanu.

Saskaņā ar starp Jūrmalas pilsētas domi un Biedrību 2020.gada 10.februārī noslēgto Līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 1.2-16.5.5/20-189 (turpmāk – Līgums) un 2020.gada 6.aprīļa Vienošanos Nr. 1.2-16.5.5/20-459 Biedrība plānoja īstenot Projektu 2020.gadā no 13. līdz 15.novembrim Jūrmalā, Semarah Hotel Lielupe. Saskaņā ar Līguma 2.2.1.apakšpunktu Biedrība ir saņēmusi priekšapmaksu 3 695,21 EUR (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci euro, 21 cents), saskaņā ar Līguma 2.2.2.apakšpunktu Biedrība ir saņēmusi starpmaksājumu 3 695,21 EUR (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci euro, 21 cents), kopējā summā 7 390,42 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro, 42 centi).

Ņemot vērā, ka ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir noteikti publisku pasākumu rīkošanas ierobežojumi un pamatojoties uz likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 7.panta 1.daļu, Biedrība nolēma pārcelt Projekta īstenošanu uz 2021.gadu. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes notiks 2021.gadā no 12. līdz 14.martam Jūrmalā, Semarah Hotel Lielupe. Biedrība lūdz 2020.gadā projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros piešķirto līdzfinansējumu 9 238,02 EUR (deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro, 02 centi) apmērā novirzīt Projekta realizācijai 2021.gadā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta otro daļu, projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” vērtēšanas komisijas 2020.gada 15.septembra lēmumu (protokols Nr.9), Domes 2020.gada 15.oktobra Izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-22/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” projekta “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” norisi 2021.gadā no 12. līdz 14.martam. Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 228.lēmumu

2. Uzņemties 2021.gadā ilgtermiņa saistības 9 238,02 EUR (deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro, 02 centi) projekta “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” īstenošanas finansēšanai.

3. Paredzēt ar ilgtermiņa saistību uzņemšanos saistīto izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.

4. Atbalstīt projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros piešķirtā līdzfinansējuma pārcelšanu 9 238,02 EUR (deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro, 02 centi) apmērā projekta “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” īstenošanai 2021.gadā saskaņā ar apstiprināto tāmi.

5. Uzdot un pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos, ievērojot 1. un 4.punktā minēto, pie Līguma ar Biedrību par precizējumiem projekta īstenošanā (pielikums). Grozīts ar domes 2021.gada 27.maija 228.lēmumu

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 29.oktobra lēmumam Nr.548

(protokols Nr.19, 17.punkts)

VIENOŠANĀS

par grozījumiem 2020.gada 10.februāra līgumā

par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 1.2-16.5.5/20-189

Jūrmalā,

Vienošanās datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – Līdzfinansētājs), kuras vārdā saskaņā Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada ___.oktobra lēmumu Nr.___ “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos” rīkojas pašvaldības izpilddirektors E.Stobovs, no vienas puses, un

Biedrība Deju centrs “Spektrs”, reģ. Nr. 40008002226 (turpmāk - Finansējuma saņēmējs), tās direktora Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse/-es),

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada __._________ lēmumu Nr.___ “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos”, ievērojot starp Pusēm 2020.gada 10.februārī noslēgtā līguma par līdzfinansējuma saņemšanu Nr.1.2-16.5.5/20-189 (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu, Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Līdzfinansētājs līdzfinansē Finansējuma saņēmēja projekta “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020”, kas tiks īstenots no 2021. gada 12. marta līdz 2021. gada 14. martam Jūrmalā, Semarah Hotel Lielupe (turpmāk – projekts), aktivitātes saskaņā ar Līgumu, Konkursam iesniegto projekta aprakstu un ieņēmumu un izdevumu tāmi, klātpievienoto Līdzfinansējuma izdevumu tāmi (pielikums; turpmāk – izdevumu tāme), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.”

2. Aizstāt 3.1.19.apakšpunktā vārdus un skaitļu “līdz 2020.gada 19.maijam” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2021.gada 14.aprīlim”.

3. Puses vienojas, ka Finansējuma saņēmējs līdz 2020.gada 12.novembrim atmaksā Līdzfinansētājam 7 390,42 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro, 42 centi) saskaņā ar projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” vērtēšanas komisijas 2020.gada 15.septembra protokolu Nr.9.

4. Projekta īstenošanas gadījumā, 2021.gada plānotajos termiņos, Līdzfinansētājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Finansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas samaksā Finansējuma saņēmējam 7 390,42 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro, 42 centi), bet ne ātrāk kā 2021.gada 1.februārī.

5. Ja Finansējuma saņēmējs neizpilda 3. punktā noteiktās saistības, zaudē spēku šīs Vienošanās 1. un 2.punkts.

6. Šī vienošanās stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

7. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz divām lapām, parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

8. Pušu rekvizīti un paraksti:

Līdzfinansētājs

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr. 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

E.Stobovs

(paraksts*)

Finansējuma saņēmējs

Biedrība Deju centrs “Spektrs”

Reģ. Nr. 40008002226

Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001

Konta Nr. LV94HABA0551047873354

AS “Swedbank”

Kods HABALV22

V.Uzvārds

(paraksts*)

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


Lejupielāde: DOC un PDF