Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 228

protokols Nr. 7, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.548
“Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās
mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā
“3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020”
un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa
saistību uzņemšanos”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2020.gada 9.maija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 14.punktu, Deju centra “Spektrs” 2021.gada 22.februāra elektroniskā pasta vēstuli par projekta norises termiņa pārcelšanu uz 2021.gada 1. līdz 3.oktobrim (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2021.gada 23.februārī ar Nr.1.1-37/21S-3167), projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” vērtēšanas komisijas 2021.gada 9.marta lēmumu (protokols Nr.3), un Domes 2021.gada 13.maija Izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-22/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.548 “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Atbalstīt projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” projekta “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” norisi 2021.gadā no 1. līdz 3.oktobrim.”

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Uzdot un pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru noslēgt vienošanos par grozījumiem 2020.gada 10.februāra līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5.5/20-189, ievērojot 1.punktā minēto (pielikums).”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 27.maija lēmumam Nr.228

(protokols Nr.7, 13.punkts)

VIENOŠANĀS

par grozījumiem 2020.gada 10.februāra līgumā

par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5.5/20-189

Jūrmalā,

Vienošanās datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – Līdzfinansētājs), kuras vārdā saskaņā Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ___.________ lēmumu Nr.___ “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.548 “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos” rīkojas pašvaldības izpilddirektors E.Stobovs, no vienas puses, un

Biedrība Deju centrs “Spektrs”, reģ. Nr. 40008002226 (turpmāk - Finansējuma saņēmējs), tās direktora Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse / -es),

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada __._________ lēmumu Nr._________ “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.548 “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos”, ievērojot starp Pusēm 2020.gada 10.februārī noslēgtā līguma par līdzfinansējuma saņemšanu Nr.1.2-16.5.5/20-189 (turpmāk – Līgums) 5.2.punktu, Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Līdzfinansētājs līdzfinansē Finansējuma saņēmēja projekta “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes”, kas tiks īstenots no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 3. oktobrim Jūrmalā, Semarah Hotel Lielupe (turpmāk – projekts), aktivitātes saskaņā ar Līgumu, Konkursam iesniegto projekta aprakstu un ieņēmumu un izdevumu tāmi, klātpievienoto Līdzfinansējuma izdevumu tāmi (pielikums; turpmāk – izdevumu tāme), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.”

2. Aizstāt 3.1.18.apakšpunktā vārdus un ciparus “līdz 2020.gada 16.martam” ar vārdiem un cipariem “līdz 2021.gada 6.septembrim”.

3. Aizstāt 3.1.19.apakšpunktā vārdus un ciparus “līdz 2020.gada 19.maijam” ar vārdiem un cipariem “līdz 2021.gada 3.novembrim”.

4. Projekta īstenošanas gadījumā 2021.gada plānotajos termiņos Līdzfinansētājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Finansējuma saņēmēja iesnieguma par projekta īstenošanu un rēķina saņemšanas samaksā Finansējuma saņēmējam līdzfinansējuma daļu saskaņā ar Līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu 2.2.1.apakšpunktu.

5. Šī vienošanās stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

6. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz divām lapām, parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

7. Pušu rekvizīti un paraksti:

Līdzfinansētājs

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr. 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

(paraksts*)

E.Stobovs

Finansējuma saņēmējs

Biedrība Deju centrs “Spektrs”

Reģ. Nr. 40008002226

Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001

Konta Nr. LV94HABA0551047873354

AS “Swedbank”

Kods HABALV22

(paraksts*)

V.Uzvārds

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF