Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 29.oktobrīNr. 555

protokols Nr. 19, 24. punkts

Par vienotas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem par
saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu maksu par saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem darbiniekiem visās Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumu kopējo vidējo ēdināšanas pakalpojuma maksu, kas noteikta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 29.jūnija instrukciju Nr.1 ”Kartība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no Jūrmalas pilsētas pašvaldībā apstiprinātiem maksājumiem, maksas pakalpojumiem un ar tiem saistītie izdevumi, un metodika apstiprināto maksājumu izcenojumu noteikšanai un apstiprināšanai”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta “g” apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 15.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-22/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku ēdināšanu saskaņā ar pielikumu.

2. Šī lēmuma izpildi kontrolēt attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam.

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

3.1. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmums Nr.466 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Katrīna””;

3.2. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmums Nr.465 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis””;

3.3. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmums Nr.472 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Madara””;

3.4. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmums Nr.468 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Mārīte””;

3.5. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmums Nr.470 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš””;

3.6. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmums Nr.467 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Austras koks””;

3.7. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmums Nr.469 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Podziņa””;

3.8. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmums Nr.474 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte””;

3.9. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmums Nr.419 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā “Taurenītis””;

3.10. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmums Nr.476 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš””.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 29.oktobra lēmumam Nr.555

(protokols Nr.19, 24.punkts)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku ēdināšanas cenrādis

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (euro) *

1.

Ēdināšanas pakalpojumi darbiniekiem, t.sk:

1.1.

Brokastis

1 porcija

0.72

1.2.

Pusdienas

1 porcija

1.81

1.3.

Launags

1 porcija

0.72

*Papildus pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms ievērojot likumā “Pievienotās vērtības nodokļa likums” noteikto kārtību.


Lejupielāde: DOC un PDF