Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 29.oktobrīNr. 588

protokols Nr. 19, 74. punkts

Par nekustamajiem īpašumiem krasta kāpu aizsargjoslā
un to pārņemšanu pašvaldības īpašumā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 3.septembrī saņemts valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk - VNĪ) iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-19/20S-14422) ar lūgumu izvērtēt nepieciešamību un bez atlīdzības pašvaldības īpašumā pārņemt valstij piederošos nekustamos īpašumus krasta kāpu aizsargjoslā pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Izskatot saņemto iesniegumu, Dome konstatē:

Nr.

p.k.

VNĪ piedāvātais īpašums

Atļautā izmantošana saskaņā ar Teritorijas plānojumu

Būves

Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums

Nomas tiesības saskaņā ar zemesgrāmatu ierakstiem

1

7.līnija 1A (1300 007 1001)

Dabas un apstādījumu teritorija (DA3); Transporta infrastruktūras teritorija (TR1)

1300 007 1001 002 (lapene) Finanšu ministrijas īpašums; Jūrmalas pilsētas domes bilancē atrodas gājēju/velo celiņš

Nr.6022

-

2

Dzintaru prospekts 27 (1300 008 1202)

Jauktas centra apbūves teritorija (JC54)

1300 008 1202 001 (bērnudārzs), 1300 008 1202 003 (lapene)

Nr.5323

Nomas līgums ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību līdz 26.06.2026.

3

Majori 1904 (1300 009 1904)

Dabas un apstādījumu teritorija (DA6)

1300 009 1904 001 (paviljona pamati)

Nr.100000427416

-

4

Melluži 0153 (1300 014 0153)

Dabas un apstādījumu teritorija (DA3)

1300 014 0153 001 (nomas paviljona – pamati); 1300 014 0153 002 (vasaras kafejnīcas – pamati)

Nr.100000004294

-

5

5.līnija 1A (1300 007 1404)

Publiskās apbūves teritorija (P4)

1300 007 1404 001 (nomas – tirdzniecības paviljons)

Nr.100000001799

Nostiprināta nomas tiesība ar termiņu līdz 2035.gada 13.martam

6

Baznīcas iela 2B (1300 010 0104)

Detālplānojums - 2005.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.29 “Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai Dubultos starp Slokas ielu, apbūvi Liedaga ielā, Baznīcas ielu un pludmali apstiprināšanu”

1300 010 0104 001 (Paviljons-nomas punkts un kafejnīca)

Nr.100000000852

Nostiprināta nomas tiesība uz nekustamo īpašumu līdz 2027.gada 30.aprīlim

7

Kāpu iela 155/157 (1300 017 1401)

Publiskās apbūves teritorija (P56)

1300 017 1401 001; 1300 017 1401 002; 1300 017 1401 003; 1300 014 1401 005

Nr.6902;

Īpašuma tiesības uz ēku 1300 017 1401 007 nostiprinātas SIA “Rentals” nodalījumā Nr.100000555081

Nostiprināta nomas tiesība uz nekustamo īpašumu līdz 2052.gada 14.maijam

8

Gulbenes iela 1A (1300 008 1205)

Publiskās apbūves teritorija (P4)

1300 008 1205 001 (pludmales viesu apkalpes paviljons)

Nr.100000063204

Nostiprināta nomas tiesība uz īpašumu līdz 2131.gada 31.maijam

9

Jaunķemeru ceļš 2 (1300 025 0205)

Publiskās apbūves teritorija (P41)

1300 025 0205 001 (Nomas punkts)

Nr.100000074258

-

10

Madonas iela 3 (1300 008 1610)

Jauktas centra apbūves teritorija (JC54)

1300 008 1610 001 (Kafejnīca-pamati)

Nr.100000041750

-

11

Bulduri 1116 (1300 007 1116)

Dabas un apstādījumu teritorija (DA3)

-

Nr.100000079523

Nomas līgums līdz 18.07.2023. nav reģistrēts Zemesgrāmatā

12

Bulduri 1407 (1300 007 1407)

Dabas un apstādījumu teritorija (DA3); Transporta infrastruktūras teritorija (TR1)

Jūrmalas pilsētas domes bilancē atrodas gājēju/velo celiņš

Nr.100000079526

-

13

Kaugurciems 1103 (1300 019 1103)

Dabas un apstādījumu teritorija (DA3)

-

Nr.6888

-

14

Brikšķu iela 14 (1300 019 4307)

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS15)

1300 019 4307 001; 1300 019 4307 002, ēku piederība nav zināma

Nr.100000099524

-

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2020.gada 25.maija vēstulē Nr.1-132/4685 Finanšu ministrijai ir sniegusi skaidrojumu, ka Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkta aizliegums Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (turpmāk – krasta kāpu aizsargjosla) un pludmalē atsavināt valsts vai pašvaldības īpašumā esošu zemi kopsakarībā ar krasta kāpu aizsargjoslas izveidošanas mērķi Aizsargjoslu likuma 6.pantu, neierobežo valsts īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā to autonomo funkciju veikšanai un otrādi, jo tiesību normas mērķis ir ierobežot krasta kāpu aizsargjoslā esošas zemes nonākšanu privātīpašumā. Ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likumu publiskas personas (Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona un atvasinātas publiskas personas (tai skaitā, pašvaldības) darbojas saskaņā ar publisko tiesību principiem. Līdz ar to īpašumu tiesību pāreja starp publiskām personām (valsti un pašvaldību) neapdraud Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktā minētā aizlieguma neievērošanu un zemes nonākšanu privātpersonas īpašumā.

Nekustamajos īpašumos Madonas iela 3, Jūrmalā, Brikšķu iela 14, Jūrmalā, esošā apbūve ir ar nenoskaidrotu piederību, līdz ar to nav iespējams izvērtēt šo īpašumu funkcijas piemērotību pašvaldības funkciju īstenošanai.

Nekustamajam īpašumam Kāpu ielā 155/157, Jūrmalā, īpašuma tiesības uz ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 017 1401 007, nostiprinātas SIA “Rentals” uz zemes nomas laiku līdz 2052.gada 14.maijam, kā arī ir spēkā esoša būvatļauja šīs ēkas būvniecībai.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmajā daļā noteikts, ka Valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā. Ministru kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā nosaka, kādu atvasinātas publiskas personas funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā ir noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas kādas pašvaldībai ir īstenojamas.

Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 4. un 10.punktu un 21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 21.oktobra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist pārņemt no Finanšu ministrijas bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamos īpašumus 7.līnija 1A, Jūrmalā, Majori 1904, Jūrmalā, Melluži 0153, Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā, Bulduri 1116, Jūrmalā, Bulduri 1407, Jūrmalā, Kaugurciems 1103, Jūrmalā, pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšanai).

2. Piekrist pārņemt no Finanšu ministrijas bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu Dzintaru prospektā 27, Jūrmalā, pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu - gādāt par iedzīvotāju izglītību.

3. Piekrist pārņemt no Finanšu ministrijas bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamos īpašumus Baznīcas iela 2B, Jūrmalā, Gulbenes ielā 1A, Jūrmalā, pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu - sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu.

4. Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1., 2. un 3.punktā minēto nekustamo īpašumu pārņemšanu, tai skaitā spēkā esošos nomas līgumus, pēc Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas, pašvaldības īpašumā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF