Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 26.novembrīNr. 667

protokols Nr. 21, 41. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1,
Jūrmalā apstiprināšanu”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 26.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2018.gada 7.maijā, un detālplānojums ir stājies spēkā 2018.gada 8.maijā. Atbilstoši Lēmumam, Īstenotājam detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2022.gada 7.maijam.

Administratīvās apgabaltiesas tiesvedībā atrodas administratīvā lieta Nr.A420215618 Vārds Uzvārds un Jūrmalas aizsardzības biedrības pieteikumos par Lēmuma atcelšanu.

Ar Lēmumu apstiprinātajā detālplānojumā apbūves zona uzrādīta, kā ieteicamā apbūves izvietojuma zona, pamatojoties uz 2013.gada biotopu izpēti. Šobrīd sertificēts dabas eksperts Administratīvajā apgabaltiesā iesniegtajā atzinumā norāda, ka eksperts izvērtē situāciju, kāda tā ir īstenotās lauka apsekošanas laikā – 2020.gadā.

Domē 2020.gada 13.novembrī saņemta sertificēta dabas eksperta Ievas Roves (turpmāk - eksperte) vēstule “Par Eiropas Savienības nozīmes biotopa – Mežainas piejūras kāpas (biotopa kods – 2180) dienvidu robežas un tās buferjoslas uzmērījumu plānu” (reģistrēta ar Nr.1.1-37/20S-18590), kurā norādīts, ka eksperte administratīvās lietas Nr.A420215618 ietvaros ir sagatavojis atzinumu “Par īpaši aizsargājamām sūnu un vaskulāro augu sugām, Eiropas Savienības nozīmes un Latvijā īpaši aizsargājamiem biotopiem Jūras ielā 1, Majoros, Jūrmalas pilsētā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.1300 009 1301” (turpmāk – Atzinums).

Vienlaikus eksperte vēstulē norāda, ka lauka apstākļos kopā ar sertificētiem mērniekiem ir noteikusi precīzu – uzmērītu Eiropas Savienības nozīmes biotopa Mežainas piejūras kāpas (biotopa kods – 2180) dienvidu robežu zemesgabalā Jūras ielā 1, Jūrmalā, kā arī joslu bez apbūves (buferjoslu) gar Eiropas Savienības nozīmes biotopa Mežainas piejūras kāpas (biotopa kods – 2180) dienvidu robežu zemesgabalā Jūras ielā 1, Jūrmalā, attiecīgi detalizējot Atzinumā formulētās rekomendācijas Eiropas Savienības biotopa saglabāšanai. Josla bez apbūves nekustamajam īpašumam Jūras ielā 1, Jūrmalā, iezīmēta Eiropas Savienības biotopa (biotopa kods – 2180) dienvidu robežā un tās buferjoslas uzmērījumu plānā (turpmāk – Plāns). Plānā iezīmētā Eiropas Savienības nozīmes biotopa buferjosla nodrošina zemesgabalā Jūras ielā 1, Jūrmalā, esošā biotopa aizsardzību un saglabāšanu ilgtermiņā.

Domē ir saņemts zemesgabala īpašnieka pilnvarotā pārstāvja 2020.gada 13.novembra iesniegums (Domē reģistrēts ar Nr.1.1-37/20S-18590) ar lūgumu veikt grozījumus Lēmuma pielikumā, ievērojot detālplānojuma īstenotāja vēlmi ievērot vides aizsardzības intereses. Vienlaikus iesniegumā, pamatojoties uz tiesvedības procesu, lūgts pagarināt administratīvā līguma projektā noteikto paredzētās apbūves īstenošanas uzsākšanas termiņu un īstenošanas termiņu par trīs gadiem.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31.panta pirmo un otro daļu detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma izstrādes īstenotāju. Līgumā, ievērojot Administratīvā procesa likuma noteikumus, iekļauj dažādus nosacījumus.

Ievērojot ekspertes ieteikumus un to, ka detālplānojumā apbūves zona uzrādīta kā ieteicamā apbūves izvietojuma zona, detālplānojumu iespējams īstenot, ievērojot 2020.gada biotopu izpētes un ekspertes jaunākās norādes būvprojektā.

Ņemot vērā, ka uz šī lēmuma pieņemšanas dienu administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu uzsāktās tiesvedības rezultātā nav noslēgts, Lēmuma pielikumā nepieciešams izdarīt grozījumus, paredzot, ka detālplānojuma īstenošanas procesā jāievēro ekspertes 2020.gada 14.septembra Atzinuma norādes un secinājumi par plānotās darbības vai pasākuma ietekmi uz konstatēto sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko vērtību, biotopu eksperta un sertificēta mērnieka precīzi noteiktā Eiropas Savienības nozīmes biotopa noteiktā robeža un Eiropas Savienības nozīmes biotopa buferjosla zemesgabalā Jūras ielā 1, Jūrmalā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz zemesgabala īpašnieka pilnvarotā pārstāvja 2020.gada 13.novembra iesniegumu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un 31.panta otro daļu, un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 19.novembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Lēmumā šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.punktā skaitli “2030.” ar skaitli “2033.”

2. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par šo lēmumu ievietošanu Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un publicēt to vietējā pašvaldības laikrakstā.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par grozījumiem Lēmumā publicēšanu oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 26.novembra lēmumam Nr.667

(protokols Nr.21, 41.punkts)

Līgums Nr.__________

 par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2020.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – Dome), kuras vārdā saskaņā ar Domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu” rīkojas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091301, īstenotājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūras sēta", reģistrācijas numurs 40003711924, (turpmāk – Īstenotājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses,

ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.194 ”Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu””, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.194 ”Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada __.______ lēmumu Nr.___ „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu””.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.2. ēku un būvju pārbūves projektēšanu un būvniecību;

1.2.3. piebraucamo ceļu ( nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt septiņu gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2033.gada 30.decembrim;

2.1.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.4. nodrošināt, lai būvniecības laikā netiktu negatīvi ietekmēta Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību kvalitāte, detālplānojuma īstenošanas procesā ievērojot sertificēta dabas eksperta Ievas Roves 2020.gada 14.septembra atzinuma “Par īpaši aizsargājamām sūnu un vaskulāro augu sugām, Eiropas Savienības nozīmes un Latvijā īpaši aizsargājamiem biotopiem Jūras ielā 1, Majoros, Jūrmalas pilsētā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.1300 009 1301” norādes un secinājumus par plānotās darbības un pasākuma ietekmi uz konstatēto sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko vērtību, kā arī ievērot biotopu eksperta un sertificēta mērnieka precīzi noteikto Eiropas Savienības nozīmes biotopa robežu un Eiropas Savienības nozīmes biotopa buferjoslu zemesgabalā Jūras ielā 1, Jūrmalā (pielikums) ;

2.1.5. kompensēt zaudējumus, kas Domei radušies Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.1.6. nekustamā īpašuma Jūras ielā 1, Jūrmalā īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.2.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei.

2.3. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.4. punktā minēto apstākļu dēļ, piecu darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sagatavots uz divām lapām un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens Īstenotājam..


4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jurmala.lv

________________________

/E.Stobovs /

Īstenotājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūras sēta"

reģistrācijas numurs 40003711924

valdes priekšsēdētājs Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese:

Tālrunis:

e-pasts:

__________________________

/V.Uzvārds/


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF