Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 07.05.2018. Stājas spēkā 08.05.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 26.novembra 667.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2018.gada 26.aprīlīNr. 194

protokols Nr. 6, 49. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1,
Jūrmalā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.589 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr. 589) zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, ir izstrādāts detālplānojums (turpmāk – detālplānojums). Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2451.1.apakšpunkts.

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta ar mērķi izvērtēt būvniecības iespējas un būves izvietojumu zemesgabalā, detalizēt apbūves nosacījumus, precizējot apbūves rādītājus un apbūves zonu.

Atbilstoši Domes 2017.gada 17.augusta lēmumam Nr.398 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, par detālplānojumu ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti viena iedzīvotāju vēstule ar priekšlikumiem un iebildumiem par detālplānojuma redakciju. Detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokolā ir norādīts izstrādātāja viedoklis un komentāri par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem.

Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un saņemtos institūciju atzinumus un saskaņojumus, konstatēts, ka nav nepieciešams veikt detālplānojuma pilnveidošanu. Detālplānojuma saskaņošanas procesā veikti tehniski labojumi un precizējumi detālplānojuma redakcijā, kas nemaina kopējo koncepciju un neprasa papildu teritorijas attīstības risinājumus, līdz ar to veiktie precizējumi uzskatāmi par nebūtiskiem

Detālplānojums zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.589 un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Noteikumu Nr.628 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.februāra atzinumu (protokols Nr. Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091301. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

2. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotāju par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091301, īstenošanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā.

3. Noteikt, ka atbilstoši saskaņotajiem administratīvā līguma noteikumiem, detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091301, paredzēto apbūvi jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2033.gada 30.decembrim. Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 667.lēmumu

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091301, apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091301, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091301, apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091301, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.aprīļa lēmumam Nr.194

(protokols Nr.6, 49.punkts)
Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 667.lēmumu

Līgums Nr.__________

 par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2020.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – Dome), kuras vārdā saskaņā ar Domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu” rīkojas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091301, īstenotājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūras sēta", reģistrācijas numurs 40003711924, (turpmāk – Īstenotājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses,

ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.194 ”Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu””, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.194 ”Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada __.______ lēmumu Nr.___ „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu””.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.2. ēku un būvju pārbūves projektēšanu un būvniecību;

1.2.3. piebraucamo ceļu ( nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt septiņu gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2033.gada 30.decembrim;

2.1.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.4. nodrošināt, lai būvniecības laikā netiktu negatīvi ietekmēta Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību kvalitāte, detālplānojuma īstenošanas procesā ievērojot sertificēta dabas eksperta Ievas Roves 2020.gada 14.septembra atzinuma “Par īpaši aizsargājamām sūnu un vaskulāro augu sugām, Eiropas Savienības nozīmes un Latvijā īpaši aizsargājamiem biotopiem Jūras ielā 1, Majoros, Jūrmalas pilsētā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr.1300 009 1301” norādes un secinājumus par plānotās darbības un pasākuma ietekmi uz konstatēto sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko vērtību, kā arī ievērot biotopu eksperta un sertificēta mērnieka precīzi noteikto Eiropas Savienības nozīmes biotopa robežu un Eiropas Savienības nozīmes biotopa buferjoslu zemesgabalā Jūras ielā 1, Jūrmalā (pielikums) ;

2.1.5. kompensēt zaudējumus, kas Domei radušies Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.1.6. nekustamā īpašuma Jūras ielā 1, Jūrmalā īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.2.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei.

2.3. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.4. punktā minēto apstākļu dēļ, piecu darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sagatavots uz divām lapām un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens Īstenotājam..


4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jurmala.lv

________________________

/E.Stobovs /

Īstenotājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūras sēta"

reģistrācijas numurs 40003711924

valdes priekšsēdētājs Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese:

Tālrunis:

e-pasts:

__________________________

/V.Uzvārds/


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF