Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 744

protokols Nr. 23, 9. punkts

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu “Jūrmalas ūdens”
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.172 “Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas Nr.40003275333, 2014.gada 25.aprīlī tika noslēgts līgums Nr.1.1-16/629 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.

Lai nodrošinātu vispārīgās prasības un kārtību ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā un lietošanā, kā arī prasības piesaistīto Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvei saistībā ar veiktajiem ieguldījumiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā, ir nepieciešams noslēgt jaunu pakalpojumu līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ar kapitālsabiedrību, kura sniedz šo sabiedrisko pakalpojumu.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmo daļu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi” 12.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēdes 2020.gada 8.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 17.decembra lēmumam Nr.744

(protokols Nr.23, 9.punkts)

LĪGUMS Nr._______________

PAR SABIEDRISKO ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU

NODROŠINĀŠANU JŪRMALAS PILSĒTĀ

Jūrmalā, 2020.gada ___. _______________

Jūrmalas pilsētas dome , tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu (turpmāk – PAŠVALDĪBA), no vienas puses un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” , reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004.gada 15.aprīlī ar numuru 40003275333, tās valdes priekšsēdētāja ________ personā, valdes locekles __________ personā un valdes locekļa ________personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem un valdes lēmumiem, (turpmāk – PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Puse / Puses,

ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmo daļu un 7.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumus Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēka ekvivalentu, lielāku par 2000””, Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumus Nr.403 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi”, Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada ___.decembra lēmumu Nr.___________ “Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu “Jūrmalas ūdens” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”,

savstarpēji vienojas noslēgt šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Līguma vispārīgie noteikumi un priekšmets:

1.1. PAŠVALDĪBA pilnvaro un PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS apņemas nodrošināt šādu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (turpmāk kopā un atsevišķi – Pakalpojumi):

1.1.1. ūdens ieguvi, uzkrāšanu un sagatavošanu lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligātajām dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām;

1.1.2. ūdens piegādi no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai;

1.1.3. notekūdeņu savākšanu centralizētajās kanalizācijas sistēmās (izņemot notekūdeņu savākšanu lietus kanalizācijas sistēmās) no piederības robežas un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

1.1.4. notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām, tai skaitā virszemes ūdensobjektos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām;

1.1.5. nodrošināt centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu līdz piederības robežai, lai sniegtu pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktus ūdenssaimniecības pakalpojumus;

1.1.6. izmantot un attīstīt pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, lai nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

1.1.7. par saviem līdzekļiem nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu un veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti;

1.1.8. nodrošināt, lai Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta, pašvaldību vai citu publisko finansēšanas avotu finansētajā ūdenssaimniecības projektā plānotie pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai tiktu izveidoti atbilstoši projektā paredzētajam pieslēgumu nodrošinājuma plānam;

1.1.9. glabāt informāciju par piederības robežu, pēc pakalpojumu lietotāja pieprasījuma sagatavot un pakalpojumu lietotājam izsniegt ūdensapgādes sistēmas vai kanalizācijas sistēmas piederības robežu shēmu.

1.2. PAŠVALDĪBA piešķir PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM ekskluzīvas tiesības sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus visā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

1.3. Pakalpojumu lietotāji šā Līguma izpratnē ir fiziskās vai juridiskas personas, kuras saņem Pakalpojumus no PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA.

1.4. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS Līguma izpildi organizē atbilstoši komercdarbības principiem, ciktāl tie attiecināmi uz šā Līguma izpildi, atbilstošajām Eiropas Savienības, Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī sabiedrisko pakalpojum regulatora lēmumiem.

1.5. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA bilancē un pamatkapitālā ir visi nepieciešamie pamatlīdzekļi un aktīvi, lai varētu nodrošināt Pakalpojumu izpildi.

1.6. Maksu par Pakalpojumiem to lietotājiem PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nosaka atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem un patēriņam.

1.7. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto asenizatoru savākto decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto sadzīves notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu pieņemšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, kā arī veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām un veic citas darbības šajā jomā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

1.8. Līguma tekstā lietotie termini ir piemērojami, atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā sniegtajām terminu definīcijām.

2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA pienākumi un tiesības:

2.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA pastāvīgs pienākums ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā nepārtrauktu Pakalpojumu sniegšanu Pakalpojumu lietotājiem, atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām un Līgumā noteiktajai kārtībai, izņemot nepārvaramas varas gadījumus.

2.2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS, sniedzot Pakalpojumus, nodrošina:

2.2.1. Pakalpojumu atbilstību noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem un noslēgtajiem līgumu ar Pakalpojumu lietotājiem noteikumiem;

2.2.2. dzeramā ūdens kvalitāti un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības (Kopienas) tiesību normās noteiktajām prasībām;

2.2.3. ūdens patēriņa uzskaites veikšanu atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām;

2.2.4. Pakalpojumu monitoringa veikšanu atļaujās un normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā;

2.2.5. ūdenssaimniecības attīstības projektu izstrādi un realizēšanu savas kompetences ietvaros, veicot attiecīgu Eiropas Savienības direktīvu prasību ieviešanu;

2.2.6. vides aizsardzības un ūdens resursu ekonomiskas izmantošanas jautājumu risināšanu savas kompetences ietvaros.

2.3. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir pienākums uzturēt un atjaunot Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru, iekārtas un ierīces, savlaicīgi veikt remontus un citus apkopes darbus, būvniecības darbus, lai nodrošinātu sniegto Pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām.

2.4. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS savu finansiālo iespēju robežās izmanto un sekmē efektīvu, ekonomisku un drošu tehnoloģiju un darba paņēmienu ieviešanu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

2.5. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS savas kompetences ietvaros sadarbojas ar valsts vai pašvaldību iestādēm Jūrmalas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras jautājumos, tai skaitā izsniegt tehniskos noteikumus, atzinumus, projektu saskaņojumus teritorijas plānošanas un būvniecības procesā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

2.6. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS reizi gadā līdz 15.aprīlim PAŠVALDĪBĀ iesniedz rakstveida pārskatu par šā Līguma izpildi iepriekšējā kalendārajā gadā, kurā izvērtē Pakalpojuma sniegšanas kvalitāti atbilstoši šādiem kritērijiem un sniedz šādas ziņas:

2.6.1. dzeramā ūdens kvalitāte un dzeramā ūdens kvalitātes rādījumu izmaiņas, salīdzinot ar normatīvajos aktos noteikto;

2.6.2. notekūdeņu kvalitāte un nekaitīgums apkārtējai videi, salīdzinot ar normatīvajos aktos noteikto;

2.6.3. ūdens realizācijas apjoms pārskata gada periodā salīdzinājums ar iepriekšējā pārskata gada rādītājiem;

2.6.4. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas avāriju skaits, bojājumu raksturs un regularitāte;

2.6.5. spēja operatīvi rīkoties avārijas situācijā – vidējais termiņš, kādā tiek novērsti bojājumi, veiktie pasākumi, lai paātrinātu bojājumu novēršanu, un novērstu kaitējuma radīšanu apkārtējai videi, kā arī fiziskām un juridiskām personām;

2.6.6. ūdens zudumi tīklā pārskata gada periodā, to salīdzinājums ar iepriekšējā gada rādītājiem un veiktie pasākumi to samazināšanai, pasākumu raksturs, skaits;

2.6.7. realizētie projekti un pasākumi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas ietvaros (pakalpojuma lietotāju skaita pieaugums, jaunizbūvēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu cauruļvadu kopgarums, u.c.)

2.6.8. iedzīvotāju uzklausīšana sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā, fizisko un juridisko personu pamatoto, nepamatoto sūdzību skaits saistībā ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un problēmas risināšanas operativitāte;

2.6.9. kompetento pārbaudes institūciju konstatēto pārkāpumu, izteikto aizrādījumu, sūdzību skaits, to atkārtojamība;

2.6.10. ziņas par būtiskākajiem šķēršļiem, kas kavējuši sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu augstā kvalitātē, un paredzētajiem uzlabojumiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai;

2.6.11. ziņas par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma apjomu saistībā ar ūdens nodrošināšanu brīvkrānos, strūklakās, ugunsdzēsības hidrantos, kā arī citiem PAŠVALDĪBAS dotajiem uzdevumiem;

2.6.12. ziņas par reģistrētām decentralizētās kanalizācijas sistēmām, pieņemto un attīrīto decentralizēto sistēmu notekūdeņu apjomu.

2.7. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA pienākumi un tiesības noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos, ietverot tiesības noteiktajos gadījumos un kārtībā samazināt vai pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu atsevišķiem Pakalpojumu lietotājiem.

3. PAŠVALDĪBAS pienākumi un tiesības:

3.1. PAŠVALDĪBA uzrauga PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU Pakalpojumu sniegšanas jomās un ir tiesīga rakstveidā pieprasīt no PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA tai nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un paskaidrojumus saistībā ar šā Līguma izpildi, kā arī izvērtēt, sniegt atzinumu un norādījumus par Līguma 2.6.punktā minēto ziņojumu.

3.2. Lai veicinātu kvalitatīvu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un attīstību, PAŠVALDĪBA var sniegt atbalstu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanai atbilstoši normatīvajos tiesību aktos un Eiropas Savienības (Kopienas) tiesību normās noteiktajām prasībām, kā arī var pieņemt nepieciešamos normatīvos tiesību aktus un lēmumus.

3.3. PAŠVALDĪBA var piešķirt pamatlīdzekļus un citus aktīvus, kas tiek lietoti Pakalpojumu sniegšanā izmantojamās infrastruktūras uzturēšanai, ieguldot tos PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA pamatkapitālā un veicot visas nepieciešamās darbības īpašuma tiesību pārejas reģistrēšanai, kā arī finanšu līdzekļus Pakalpojumu sniegšanā izmantojamās infrastruktūras avāriju novēršanai, gadījumos, kad avāriju novēršanas izmaksas nav attiecināmas uz sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem iekļaujamām izmaksām.

3.4. PAŠVALDĪBA iespēju robežās nodrošina PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM informācijas iegūšanu no PAŠVALDĪBAS informācijas sistēmām Līgumā norādīto uzdevumu izpildes nodrošināšanai. Informācija tiek sniegta uz informācijas pieprasījuma pamata, kas iesniedzams attiecīgajam PAŠVALDĪBAS informāciju sistēmas uzturētājam vai administratoram.

4. Pušu atbildība:

4.1 PAŠVALDĪBA atbild par saistībām, ko tā uzņēmusies izpildīt pret PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU saskaņā ar Līgumu.

4.2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir atbildīgs par Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo Līgumu.

4.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir tādi apstākļi, kā zemestrīce, kara darbība, ugunsgrēks, stihiskas nelaimes, iedzīvotāju nemieri, valstī noteikts ārkārtējs stāvoklis, u.c. no Pusēm neatkarīgi apstākļi, kā arī valsts vai pārvaldes institūciju lēmumi un rīcība, kas nepieļauj Līguma noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma parakstīšanas un to iestāšanos neviena no Pusēm neparedzēja un nevarēja paredzēt.

4.4. Puses pēc iespējas ātrāk brīdina viena otru par Līguma 4.3.punktā minēto apstākļu iestāšanos.

5. Norēķinu kārtība, finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi:

5.1. Pakalpojuma finansēšanas avoti var būt šādi:

5.1.1. ienākumi no PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA komercdarbības, tai skaitā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju maksājumiem par attiecīgo pakalpojumu;

5.1.2. valsts un pašvaldības budžeta līdzfinansējums (investīcijas), kas piešķirts PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanai. PAŠVALDĪBA no sava budžeta līdzekļiem piešķirtā finansējuma apjomā palielina PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA pamatkapitālu;

5.1.3. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības struktūrfondu u.c. institūciju finansējums, kas piešķirts PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM Jūrmalas ūdenssaimniecības modernizācijai izstrādāto projektu īstenošanai.

5.2. Lai nodrošinātu Līguma 1.1.punktā noteikto Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos tiesību aktos noteiktajai kvalitātei, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājumu pārmaksas novēršana un atmaksāšana tiek veikta saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.

5.3. Ja PAŠVALDĪBA pieņem lēmumu, kas paredz, ka PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM nav jāsniedz Līgumā noteiktie Pakalpojumi, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir pienākums atmaksāt PAŠVALDĪBAI to Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti), saņemot šajā Līgumā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura nebija un atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem nevarēja tikt atskaitīta līdz Līguma darbības termiņa beigām.

5.4. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM nav tiesības izmantot ieņēmumus no maksas par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar tā komercdarbību vai cita veida darbību, kas nav saistīta tieši ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā sponsorēšanu, ziedošanu vai labdarību, izņemot normatīvajos tiesību aktos noteiktos gadījumus un kārtību.

5.5. PAŠVALDĪBA veic norēķinus ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU par izdevumiem, kas tam radušies saistībā ar ūdens nodrošināšanu brīvkrānos un strūklakās atbilstoši faktiskam patēriņam, kas fiksētas ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA uzstādīto komercuzskaites mēraparātu. Par ūdens nodrošināšanu ugunsdzēsības hidrantos, kā arī ar par citiem PAŠVALDĪBAS dotajiem uzdevumiem, Puses nosaka atsevišķu kārtību, kādā veicami norēķini, ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM radušies šādi izdevumi.

6. Līguma termiņš, spēkā stāšanās un izpildes kārtība

6.1. Līgums stājas spēkā 2021.gada 1.javārī un ir noslēgts uz 10 (desmit) gadiem.

6.2. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu, ja par to ir pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums.

6.3. Puses konstatē, ka šis Līgums faktiski ir 2014.gada 25.aprīlī starp Pusēm noslēgtā līguma Nr.1.1-16/629 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu turpinājums un tādēļ minētā līguma Nr.1.1-16/629 2.7.punktu nav pamata piemērot.

6.3. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līgumā grozījumus.

6.4. Ar priekšlikumiem par Līguma grozījumiem Puses viena otru iepazīstina:

6.4.1. ne vēlāk kā divus mēnešus pirms grozījumu izdarīšanas;

6.4.2. ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms grozījumu izdarīšanas, ja grozījumi saistīti ar Līguma termiņa izmaiņām.

6.5. Visi Līguma grozījumi, stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

7. Citi noteikumi:

7.1. Līgumā iekļauti nosacījumi, kādus PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

7.2. Līgums ir noslēgts un tā saturs ir iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jautājumi, kas nav paredzēti Līgumā, tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc Līguma parakstīšanas, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, tad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesas ceļā.

7.4. Ja Līguma darbības laikā kāds no Līguma noteikumiem kļuvis nepiemērojams, tas nekādi nevar ietekmēt vai ierobežot citu Līguma noteikumu spēkā esamību un piemērojamību. Puses apņemas šādā gadījumā veikt visas nepieciešamās un iespējamās darbības, lai atjaunotu spēku zaudējušā Līguma noteikuma darbību. Ja tas nav iespējams, Puses vienojas un nosaka citus noteikumus, kuri aizvieto spēku zaudējušo Līguma noteikumu.

7.5. Līgums sagatavots un parakstīts uz septiņām lapām divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PAŠVALDĪBAS un otrs – pie PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA.

Pušu paraksti un rekvizīti:

PAŠVALDĪBA:

Jūrmalas pilsētas dome

juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala

reģistrācijas numurs: 90000056357

konts: LV64PARX0002484572167

tālrunis: 67093800

Priekšsēdētājs:

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS:

SIA „Jūrmalas ūdens”

juridiskā adrese: Promenādes iela 1a, Jūrmala

reģistrācijas numurs: 40003275333

konts: LV33UNLA0010000508442

tālrunis: 67811362

Valde :


Lejupielāde: DOC un PDF