Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 745

protokols Nr. 23, 10. punkts

Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma
Nr.1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību
ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.310 “Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”” (turpmāk – Lēmums) tika nolemts noslēgt līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003219995 (turpmāk – Sabiedrība), uz trīs gadiem par pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu - sniegt primāros veselības aprūpes un citus deleģēšanas līgumā noteiktos medicīniskos (ārstniecības) pakalpojumus, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, reizē veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, pašvaldībai stratēģiski svarīgā nozarē (turpmāk – uzdevums), deleģēšanu saskaņā ar Lēmuma pielikumu.

Pamatojoties uz Lēmumu, starp Domi un Sabiedrību 2016.gada 7.oktobrī tika noslēgts Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums Nr.1.2-16/1315 (turpmāk – Deleģēšanas līgums).

Ar Domes 2019.gada 26.septembra lēmumu Nr.467 “Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs” tika nolemts pagarināt pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu līdz 2020.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar Sabiedrības iesniegto atskaiti par uzdevuma kvalitātes novērtējuma kritēriju izpildi par 2019.gadu, ņemot vērā Domes atbildīgo struktūrvienību 2020.gada 1.oktobrī veikto pārvaldes uzdevuma izpildes izvērtējumu Nr.1.1-33/831 par pašvaldības deleģētā uzdevuma izpildi, vērtējot uzdevuma izpildē noteiktos kvalitātes kritērijus, ir secināms, ka:

1) Sabiedrībai deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitāti, Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir vērtējusi atbilstoši Deleģēšanas līgumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem;

2) Sabiedrība kopumā ir izpildījusi tai uzticētos pārvaldes deleģētos uzdevumus, veiksmīgi sniedzot primāros veselības aprūpes un citus deleģēšanas līgumā noteiktos medicīniskos (ārstniecības) pakalpojumus, nodrošinot veselības aprūpes pieejamību un attīstību Jūrmalas pilsētā, un vienlaikus nodrošinot pārvaldes uzdevuma kvalitātes kritēriju izpildi;

3) Sabiedrība 2019.gadā sasniegusi plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultatīvos rādītājus, bet atsevišķu plānoto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildē bijušas nebūtiskas novirzes vai arī tie nav sasniegti pilnībā;

4) Sabiedrība 2019.gadā būtiski uzlaboja pacientu apkalpošanas līmeni, paplašinot piedāvāto pakalpojumu klāstu un uzlabojot to kvalitāti, vienlaicīgi Sabiedrība aktīvi pilnveido risinājumus klientu informēšanas jomā.

Ar Domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.406 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”” tika nolemts saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību Sabiedrībā, jo tās darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, komercdarbību veicot stratēģiski svarīgā nozarē, ja kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, reizē nosakot kapitālsabiedrībai šādus vispārējos stratēģiskos mērķus, kuri izriet no autonomās funkcijas izpildes - nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, un ir noteikti “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam” un “Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam”:

1) veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība;

2) veselīga dzīvesveida veicināšana.

Ar Domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”” tika noteikts, ka “Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam” darbības termiņš ir līdz 2022.gada 31.decembrim.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem pašvaldībai ir pienākums pildīt likumā noteiktās autonomās funkcijas, organizēt to izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības, tajā skaitā izveidojot ārstniecības iestādes, un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē.

Sabiedrība ir dibināta, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu Jūrmalas pilsētā atbilstoši pašvaldības autonomajai funkcijai.

Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi.

Kapitālsabiedrība ir patstāvīga neatkarīga struktūra ar nepieciešamajiem personāla resursiem un infrastruktūru, veicot efektīvi veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, kas no sabiedrības interešu viedokļa ir labākais risinājums, kā arī tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

Lai Sabiedrībai būtu iespējams īstenot tai deleģēto pārvaldes uzdevumu, Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (vienotais reģistrācijas numurs 90009649337) par ambulatoro veselības pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, kurā noteikti šo pakalpojumu veidi, apmaksas noteikumi, norēķinu un informācijas apmaiņas kārtība un finanšu apjoms.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības deleģētā uzdevuma izpilde un sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek īstenota komercdarbības veidā, kā arī tiek veikta kvalitatīvi un efektīvi.

Līdz ar to, lai nodrošinātu pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevuma deleģēšanas nepārtrauktību, ņemot vērā, ka 2021.gadā tiek plānots veikt izvērtējumu par pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs””, reizē nosakot kapitālsabiedrībai vispārējos stratēģiskos mērķus, kuri izriet no autonomās funkcijas izpildes, kā arī vienlaicīgi aktualizējot Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju, ir nepieciešams pagarināt Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, un 41.panta pirmo daļu, un Deleģēšanas līguma 8.2.punktu un Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2020.gada 10.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt starp Domi un Sabiedrību 2016.gada 7.oktobrī noslēgto Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.1.2-16/1315 par pašvaldības funkcijā ietilpstoša pārvaldes uzdevuma - sniegt primāros veselības aprūpes un citus deleģēšanas līgumā noteiktos medicīniskos (ārstniecības) pakalpojumus, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, vienlaicīgi veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, pašvaldībai stratēģiski svarīgā nozarē, deleģēšanu līdz 2021.gada 31.decembrim, noslēdzot vienošanos (pielikums).

2. Domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētās vienošanās noslēgšanu.

3. Pilnvarot Domes priekšsēdētāju noslēgt šī lēmuma 1.punktā minēto vienošanos.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai šī lēmuma 1.punktā noteikto vienošanos piecu darbdienu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas publicēt pašvaldības mājaslapā internetā.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 17.decembra lēmumam Nr.745

(protokols Nr.23, 10.punkts)

Vienošanās Nr. _______________

par grozījumu 2016.gada 7.oktobra Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr.1.2-16/1315

Jūrmalā, 2020.gada ___. ____________

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada __.__________ lēmumu Nr._____ “Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”””, rīkojas Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis un

pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”, reģistrācijas Nr. 40003219995, (turpmāk – Sabiedrība), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Gundars Prolis, turpmāk abas kopā sauktas - Puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada __._________ lēmumu Nr.____ “Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”” un 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1315 8.2.punktu, vienojas ( turpmāk – Vienošanās):

1. Izdarīt 2016.gada 7.oktobra noslēgtajā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. 1.2-16/1315 šādu grozījumu:

1.1. Izteikt Līguma 8.1. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Līgums ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim.”.

2. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

3. Vienošanās parakstīta uz vienas lapas divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei viens Vienošanās eksemplārs.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs"

__________________________

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

__________________________

Valdes loceklis

Gundars Prolis


Lejupielāde: DOC un PDF