Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 747

protokols Nr. 23, 13. punkts

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu
un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas
īstenošanai vietējā līmenī’’ projekta “Jūrmalas
jauniešu līdzdalības mehānisms” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas attīstības plānā 2018.-2020.gadam noteiktā apakšmērķa AM1 “Jauniešu līdzdalības veicināšana jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā pašvaldības un valsts mērogā, sekmēt jauniešu līdzdalību pārstāvniecības demokrātijā un attīstot jauniešu iesaistīšanos organizācijās, sabiedriskajā un kultūras dzīvē” uzdevuma U1.2. “JIC veidot saikni starp pašvaldības iestādēm un jauniešiem, sekmējot viedokļu, dokumentu un informācijas apmaiņu” pasākumu P1.2.2. “Organizēt pasākumus, kas veicina jauniešu, Domes deputātu un pašvaldību darbinieku sadarbību”, uzdevuma U1.3. “Pašvaldībai sekmēt jauniešu un darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetenču attīstību” pasākumu P.1.3.2. “Nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu pieredzes apmaiņas un neformālās izglītības apmācības par jaunatnes politikas aktualitātēm, par jauniešu dažādiem vecumposmiem, par veselību (veicināšanu, atkarību izraisošo vielu lietošanu u.c.), vardarbību (emocionālo un fizisko) jauniešu vidū un citām aktuālām tēmām”, uzdevuma U 2.1. “Nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informāciju, balstoties uz jauniešu vajadzībām” pasākumu P2.1.4. “Stiprināt JIC kā Jūrmalas jauniešu informācijas punkta darbību pašvaldībā’’, U 5.1.”Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām” atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.182 “Jauniešu informācijas pieejamības nodrošināšana saskaņā ar ikviena pilsētas jaunieša vajadzībām”, kā arī atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam noteikto pasākumu J14 “ Izstrādāt vienotu komunikācijas stratēģiju pašvaldības sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām”, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.561 “Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” otrajā atklātajā projektu konkursā” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2020.gada 19.novembra lēmumu Nr. 2-23/181 “Par finansējuma piešķiršanu projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” īstenošanai”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projektu “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” (turpmāk- projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt jaunatnes politikas attīstību Jūrmalas pilsētā, attīstot ilgtspējīgu starpinstitūciju sadarbības tīklu, lai nodrošinātu kvalitatīvu jauniešu līdzdalības mehānismu pašvaldībā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Stiprināta starpinstitucionālā sadarbība jaunatnes jomā Jūrmalā;

3.2. Notikušas vismaz divas apmācības darbā ar jaunatni iesaistītajiem - tiem, kas strādā ar skolēnu pašpārvaldēm, kas uzlabo iesaistīto kompetenci un inovāciju pielietošanu darbā ar jaunatni;

3.3. Reizi ceturksnī notikušas darbā ar jaunatni iesaistīto informācijas tīkla dalībnieku pieredzes apmaiņas tikšanās;

3.4. Notikušas vismaz 8 skolēnu pašpārvalžu līderu grupas tikšanās un vismaz 2 padziļinātākas apmācības par jauniešu līdzdalību, skolēnu interešu un vajadzību izpēti un līderības prasmēm;

3.5. Īstenots 2 dienu neformālās izglītības seminārs, kurā jaunieši apguvuši komunikācijas, sadarbības, komandas darba, līderības, publiskās runas prasmes;

3.6. Stiprināts esošais jauniešu un pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu līdzdalības mehānisms - sadarbība starp skolēnu pašpārvaldēm, jauniešu domi, Jaunatnes lietu konsultatīvā komisiju un citām pašvaldības un privātā sektora iestādēm;

3.7. Skolēnu pašpārvalžu dalībnieku izveidots metodoloģisks materiāls skolēnu pašpārvalžu koordinatoriem, mentoriem un/vai līderiem, kā organizēt pašpārvaldes darbību, lai nodrošinātu efektīvu un skolēnu vajadzībām atbilstošu līdzdalības mehānismu skolās un pilsētā;

3.8. Īstenota pieredzes apmaiņa un izveidota sadarbība ar citu pašvaldību jaunatnes jomas pārstāvjiem.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2020.gada 28.decembra līdz 2021.gada 8.novembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 3253,70 EUR (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit trīs eiro un 70 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kas 100% apmērā ir valsts budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 325,37 EUR (trīs simti divdesmit pieci eiro un 37 centi) jeb līdz 10% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta.

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF