Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 756

protokols Nr. 23, 23. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Matrožu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Recta Prim”, vienotais reģistrācijas Nr.44103140193 (turpmāk – Sabiedrība) iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2020.gada 2.decembrī ar Nr.1.1-37/20S-19517, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Matrožu ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 2207 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Matrožu ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 2207, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3645 nostiprinātas divām personām. Nekustamais īpašums Matrožu ielā 4, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 2426 m2 platībā.

Sabiedrība 2020.gada 19.oktobrī un 2020.gada 21.oktobrī ir saņēmusi Nekustamā īpašuma kopīpašnieces un otras kopīpašnieces pilnvarotās personas (pilnvara iereģistrēta 2020.gada 21.oktobrī Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Lindas Damanes aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1450), iesniegumus ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada 16.oktobra darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/34 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas zemes vienības 1213 m2 un 1213 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts saskaņots ar Nekustamā īpašuma kopīpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, 35.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 11., 14., 19.punktiem, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1. un 28.2.apakšpunktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 4.1.15.4.apakšpunktiem, un 2020.gada 9.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Matrožu ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 2207, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Matrožu ielā 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 2426 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1213 m2 platībā un piešķirot adresi Matrožu iela 2, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 002 0060, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Matrožu ielā 4, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1213 m2, kadastra apzīmējums 1300 002 0061, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Matrožu ielā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Matrožu ielā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3645 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 002 0061 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Matrožu ielā 4, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Matrožu iela 2, Jūrmalā, ar kopējo platību 1213 m2, kadastra apzīmējums 1300 002 0060, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Matrožu iela 2, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Matrožu iela 2, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Matrožu iela 2, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF