Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 758

protokols Nr. 23, 25. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Tīklu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TERRA TOPO”, vienotais reģistrācijas Nr.44103043752 (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 6.novembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/20S-18245 ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Tīklu ielā 1, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1507 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tīklu ielā 1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 002 1507 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1288 nostiprinātas vienai personai. Atbilstoši Nekustamā īpašuma pārvaldības sistēmas datiem Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3143 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 002 1507, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1507 001 (adrese: Tīklu iela 1, korpuss 1, Jūrmala), dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1507 002 (adrese: Tīklu iela 1, korpuss 2, Jūrmala), saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1507 008 (adrese: Tīklu iela 1, korpuss 1, Jūrmala).

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Tīklu ielā 1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 502 1501 (turpmāk – Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2278 nostiprinātas vienai personai. Būvju īpašums sastāv no vasaras dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1507 003 (adrese: Tīklu iela 1, Jūrmala), siltumnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1507 005 (adrese: Tīklu iela 1, Jūrmala), garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1507 006 (adrese: Tīklu iela 1, Jūrmala).

Sabiedrība 2020.gada 3.augustā ir saņēmusi Nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada 17.jūnija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/16 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot trīs zemes vienības 1060 m2, 1103 m2 platībā un 980 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašnieku.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība Tīklu ielā 1, Jūrmala, atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS20).

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, 35.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 11.punktu, 12.1.apakšpunktu 14.punktu, 18.1.apakšpunktu, 19.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1. un 28.2.apakšpunktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 4.1.20.4.apakšpunktiem, un 2020.gada 17.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Tīklu ielā 1, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1507, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Tīklu ielā 1, Jūrmalā, ar kopējo platību 3143 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1103 m2 platībā un piešķirot adresi Tīklu iela 1C, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 002 0055, atdalot zemes vienības daļu 980 m2 platībā un piešķirot adresi Tīklu iela 1D, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 002 0056, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Tīklu ielā 1, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1060 m2, kadastra apzīmējums 1300 002 0054, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Tīklu ielā 1, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Tīklu ielā 1, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 002 0054 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Tīklu ielā 1, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Tīklu iela 1C, Jūrmala, ar kopējo platību 1103 m2, kadastra apzīmējums 1300 002 0055, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Tīklu ielā 1C, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Tīklu ielā 1C, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 002 0055 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Tīklu ielā 1C, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1507 002 no Tīklu iela 1, korpuss 2, Jūrmala, uz adresi Tīklu iela 1C, Jūrmala.

12. Izveidot zemes vienību Tīklu iela 1D, Jūrmala, ar kopējo platību 980 m2, kadastra apzīmējums 1300 002 0056, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

13. Noteikt, ka zemes vienībai Tīklu ielā 1D, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

14. Zemes vienībai Tīklu ielā 1D, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 002 0056 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

15. Uzdot zemes vienības Tīklu ielā 1D, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

16. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1507 001 no Tīklu iela 1, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Tīklu iela 1D, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF