Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 759

protokols Nr. 23, 26. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
“Jaunlīdači”, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TERRA TOPO”, vienotais reģistrācijas Nr.44103043752 (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 6.novembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/20S-18252 ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma “Jaunlīdači”, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1206 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Jaunlīdači”, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 006 1206 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5889 nostiprinātas vienai personai. Atbilstoši Nekustamā īpašuma pārvaldības sistēmas datiem Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4662 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 006 1206.

Sabiedrība 2020.gada 3.augustā ir saņēmusi Nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada 17.jūnija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/17 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas zemes vienības 2168 m2 un 2494 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts ir saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašnieku.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība “Jaunlīdači”, Jūrmala, atrodas jaukta centra apbūves teritorijā (JC2).

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, 35.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 11.punktu, 14.punktu, 18.1.apakšpunktu, 19.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1. un 28.2.apakšpunktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 4.5.2.4.apakšpunktiem, un 2020.gada 9.decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai “Jaunlīdači”, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1206, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības “Jaunlīdači”, Jūrmalā, ar kopējo platību 4662 m2 reālo sadali, izveidojot divas zemes vienības, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu:

2.1. zemes vienību ar kopējo platību 2494 m2, piešķirot adresi Laipu iela 1A, Jūrmala;

2.2. zemes vienību ar kopējo platību 2168 m2, piešķirot adresi Bražuciema iela 2, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Izveidot zemes vienību Laipu iela 1A, Jūrmalā, ar kopējo platību 2494 m2, kadastra apzīmējums 1300 006 0086, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Laipu ielā 1A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Laipu ielā 1A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 006 0086 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Laipu ielā 1A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Bražuciema iela 2, Jūrmala, ar kopējo platību 2168 m2, kadastra apzīmējums 1300 006 0087, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Bražuciema ielā 2, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Bražuciema ielā 2, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 006 0087 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Bražuciema ielā 2, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Likvidēt zemes vienību un adresi “Jaunlīdači”, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1206.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF