Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 760

protokols Nr. 23, 27. punkts

Par zemes vienību Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, un Dzintaru prospektā 58A,
Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “A komanda” vienotais reģistrācijas Nr.40003702692 (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekles 2020.gada 25.novembra iesniegumu (turpmāk – Iesniegums), kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/20S-19188, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1806 un Dzintaru prospektā 58A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1808 (turpmāk – nekustamie īpašumi) apvienošanu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 1806, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1432 nostiprinātas vienai personai. Atbilstoši Nekustamā īpašuma pārvaldības sistēmas (NEKIP) datiem nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1010 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 008 1806, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1806 001 (adrese: Dzintaru prospekts 58, Jūrmala).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dzintaru prospektā 58A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 1808, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1433 nostiprinātas vienai personai. Atbilstoši Nekustamā īpašuma pārvaldības sistēmas (NEKIP) datiem nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 822 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 008 1808, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1808 001 (adrese: Dzintaru prospekts 58A, Jūrmala).

Zemes vienība Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, robežojas ar zemes vienību Dzintaru prospektā 58A, Jūrmala.

Sabiedrība 2020.gada 10.novembrī ir saņēmusi nekustamo īpašumu īpašnieka iesniegumu ar lūgumu veikt zemes vienību apvienošanu.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamo īpašumu tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz tiem nav atklājies mantojums.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 17.1.apakšpunktiem, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 9.punktu, 12.1., 12.2., 18.2.apakšpunktiem, 30.punktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2.5.punkta 16.apakšpunktu, 4.1.11.4.apakšpunktu, un 2020.gada 9.decembra Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, ar kopējo platību 1010 m2, kadastra apzīmējums 1300 008 1806, un Dzintaru prospektā 58A, Jūrmalā, ar kopējo platību 822 m2, kadastra apzīmējums 1300 008 1808, apvienošanu saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt apvienotajai zemes vienībai ar platību 1832 m2 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0222, adresi Dzintaru prospekts 58, Jūrmala.

3. Noteikt zemes vienības Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0222 apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Uzdot zemes vienības Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes vienības teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Likvidēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1808 un zemes vienības adresi Dzintaru prospekts 58A, Jūrmala.

7. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1808 001, no Dzintaru prospekts 58A, Jūrmala, uz adresi Dzintaru prospekts 58, korpuss 1, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF