Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 764

protokols Nr. 23, 33. punkts

Par debitoru parādu norakstīšanu

Dzīvokļu īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 2. un 3.punkts nosaka dzīvokļa īpašnieka pienākumu segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus šā likuma noteiktajā kārtībā un norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

Starp Jūrmalas pilsētas domi un bezpeļņas organizāciju Jūrmalas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas namsaimnieks” 2002.gada 2.janvārī noslēgts Pilnvarojuma līgums Nr.48 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, starp Jūrmalas pilsētas domi un privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas namsaimnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) 2014.gada 11.februārī noslēgts Pilnvarojuma līgums Nr.1.2-16/194 par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) valdījumā esošo privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanu un Pilnvarojuma līgums Nr.1.2-16/195 par pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanu, kuros noteikts Pārvaldnieka pienākums veikt piedziņas darbības apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda atgūšanai no pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īrniekiem.

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra noteikumi Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, apsaimniekošanas rēķinu samaksas, dzīvojamo telpu īres maksas un maksas par pakalpojumiem debitoru parādu piedziņas un administrēšanas kārtība” noteic kārtību kādā Jūrmalas pilsētas domes atbildīgajai struktūrvienībai jāveic darbības parāda, kas apmaksāts Pārvaldniekam un citiem pārvaldniekiem, atgūšanai no pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īrniekiem.

Veicot Jūrmalas pilsētas domes debitoru parādu piedziņu un administrēšanu, pamatojoties uz informāciju no Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datu bāzes par personu miršanas reģistrācijas faktu, konstatēts, ka piedziņa ir neiespējama:

- apsaimniekošanas maksas un maksas par saņemtajiem pakalpojumiem parādam, kas izveidojies personām patvarīgi, bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas lietojot pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas, par kopējo summu 1203,11 EUR, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu;

- apsaimniekošanas maksas, maksas par saņemtajiem pakalpojumiem un ar parāda piedziņu saistīto izdevumu parādam, kas izveidojies pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īrniekiem, par kopējo summu 16 305,40 EUR, saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu;

- apsaimniekošanas maksas un maksas par saņemtajiem pakalpojumiem parādam, kas izveidojies pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īrniekiem, par kopējo summu 1585,19 EUR, saskaņā ar šī lēmuma 3.pielikumu.

Atbilstoši publisko reģistru datiem, konstatēts, ka personām nav nekustamas mantas, mantinieku un saistību un tiesību pārņēmēju, pret kuriem varētu vērst parāda piedziņu.

Pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 2.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra noteikumu Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, apsaimniekošanas rēķinu samaksas, dzīvojamo telpu īres maksas un maksas par pakalpojumiem debitoru parādu piedziņas un administrēšanas kārtība” 70.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra rīkojuma Nr.1.1-14/300 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaites instrukciju un ieviešanas plāna apstiprināšanu” 7.pielikuma “Prasību uzskaites, tai skaitā nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaites instrukcija” 123.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaitē esošo prasību apmēru (turpmāk – debitoru parādi) precīzu atspoguļošanu bilances uzkaitē, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Transporta un mājokļu komitejas 2020.gada 8.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-26/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaites mirušo personu debitoru parādus par kopējo summu 19 093,70 EUR (deviņpadsmit tūkstoši deviņdesmit trīs euro un 70 centi), atbilstoši šī lēmuma 1., 2. un 3.pielikumam.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 17.decembra lēmumam Nr.764

(protokols Nr.23, 33.punkts)

Parādi, kas izveidojušies, personām patvarīgi, bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas lietojot pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas

Nr.p.k.

Debitora vārds, uzvārds

Personas kods

Miršanas datums

Parāda summa, EUR

Dzīvojamās telpas adrese

Periods, par kuru izveidojies parāds

Darbības, kas veiktas parāda atgūšanai

1.

Olga Buhmastova

190768-10633

07.04.2019.

192.84

Raiņa iela 62-67

01.09.2017.-28.02.2018.

04.04.2018. O.Buhmastovai nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-40/366 un 28.03.2018. rēķins Nr. 595 par zaudējumu atlīdzību;

12.04.2018. nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-40/440 un
10.04.2018. rēķins Nr. 789 par zaudējumu atlīdzību.

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona mirusi, nav konstatēti ienākumi, nekustamais īpašums, nav izsludināta mantojuma atklāšanās.

27.65

01.03.2018.-31.03.2018.

33.40

01.04.2018.-24.04.2018.

Kopā:

253.89

2.

Zigmunds Stepko

290682-11496

04.12.2019.

147.68

Skolas iela 44-50

01.09.2017.-28.12.2017.

28.03.2018. Z.Stepko nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-40/306 un
20.03.2018. rēķins Nr. 511 par zaudējumu atlīdzību.

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona mirusi, nav konstatēti ienākumi, nekustamais īpašums, nav izsludināta mantojuma atklāšanās.

3.

Grigorijs Isačenkovs

100152-13009

24.01.2019.

387.20

Valkas iela 3-2

01.09.2017.-28.02.2018.

27.03.2018. G.Isačenkovam nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-40/300 un 20.03.2018. rēķins Nr. 539 par zaudējumu atlīdzību; 12.04.2018. nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-40/417 un
11.04.2018. rēķins Nr. 824 par zaudējumu atlīdzību;

07.05.2018. nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-40/549 un
02.05.2018. rēķins Nr. 1110 par zaudējumu atlīdzību;

09.08.2018. nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-40/969 un
06.08.2018. rēķins Nr. 6115 par zaudējumu atlīdzību;

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona mirusi, nav konstatēti ienākumi, nekustamais īpašums, nav izsludināta mantojuma atklāšanās.

125.32

01.03.2018.-31.03.2018.

104.80

01.04.2018.-30.04.2018.

101.32

01.05.2018.-14.05.2018.

Kopā:

718.64

4.

Sergejs Baženovs

130474-13009

31.07.2019.

48.40

Valkas iela 3-16

06.06.2019.-30.06.2019.

22.07.2019. S.Baženovam nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-39/4101 un 18.07.2019. rēķins Nr. 5935 par zaudējumu atlīdzību.

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona mirusi, nav konstatēti ienākumi, nekustamais īpašums, nav izsludināta mantojuma atklāšanās.

28.88

01.07.2019.-31.07.2019.

5.62

01.07.2019.-31.07.2019.

Kopā:

82.90

Kopējais norakstāmais parāds EUR

1203.11

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 17.decembra lēmumam Nr.764

(protokols Nr.23, 33.punkts)

Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īrnieku parādi (Pilnvarojuma līgumi nosaka par pienākumu Pārvaldniekam veikt darbības parāda piedziņai)

Nr.p.k.

Debitora vārds, uzvārds

Personas kods

Miršanas datums

Parāda summa par apsaimniekošanas maksu un saņemtajiem pakalpojumiem, EUR

Dzīvojamās telpas adrese

Periods, par kuru izveidojies parāds

Pārvaldnieka veiktās piedziņas darbības atbilstoši ar Jūrmalas pilsētas domi noslēgtajiem pilnvarojuma līgumiem

Datums, kad Jūrmalas pilsētas dome veikusi parāda samaksu Pārvaldniekam

Darbības, kas veiktas parāda atgūšanai

1.

Mihails Paņins

290457-11519

04.06.2019.

4951.63

Skolas iela 37-4

01.02.1997.-30.09.2013.

Jūrmalas pilsētas tiesas spriedums civillietā Nr. C17145213;

zvērināta tiesu izpildītāja R.Kučinska 20.01.2015. akts Nr. 18 par piedziņas neiespējamību.

30.12.2015.

01.10.2018. M.Paņinam nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-40/1285, 25.09.2018. rēķins Nr. 6882 par zaudējumu atlīdzību.

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona ir mirusi,

nav konstatēti ienākumi, nekustamais īpašums, nav izsludināta mantojuma atklāšanās.

2.

Agnese Rosso

150175-11512

26.01.2019.

2.85

(izdevumi, kas saistīti ar parāda piedziņu)

Ķeguma iela 7-3

01.08.2007.-31.01.2009.

Jūrmalas pilsētas tiesas spriedums civillietā Nr. C17085709;

zvērināta tiesu izpildītāja R.Kučinska 26.03.2015. akts Nr. 81 par piedziņas neiespējamību.

30.12.2015.

28.11.2018. A.Rosso nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-40/1576, 22.11.2018. rēķins Nr. 7402 par zaudējumu atlīdzību.

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona ir mirusi,

nav konstatēti ienākumi, nekustamais īpašums.

3.

Ruslans Dovgaņs

190785-11493

10.12.2019.

143.88

(izdevumi, kas saistīti ar parāda piedziņu)

Ķeguma iela 7-16

01.07.2005.- 31.01.2009.

Jūrmalas pilsētas tiesas spriedums civillietā Nr. C17085509;

zvērināta tiesu izpildītāja R.Kučinska 26.03.2015. akts Nr. 80 par piedziņas neiespējamību.

30.12.2015.

28.11.2018. R.Dovgaņam nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-40/1553, 22.11.2018. rēķins Nr. 7414 par zaudējumu atlīdzību.

08.11.2019. brīdinājums Nr. 1.1-39/6056.

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona ir mirusi,

nav konstatēti ienākumi, nekustamais īpašums.

4.

Viktors Akmens

200780-11497

06.08.2019.

1780.58

Valkas iela 3-18

01.05.2012.- 31.10.2014.

Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama spriedums civillietā Nr. C17088015;

zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša 03.03.2017. akts Nr. 242/053/2017-AKT par piedziņas neiespējamību.

13.06.2017.

14.02.2019. V.Akmenam nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-39/912, 12.02.2019. rēķins Nr. 321 par zaudējumu atlīdzību.

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona ir mirusi,

nav konstatēti ienākumi, nekustamais īpašums, nav izsludināta mantojuma atklāšanās.

5.

Olga Buhmastova

190768-10633

07.04.2019.

4127.02

Slokas iela 57a-12

01.12.2011.- 01.04.2014.

Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama spriedums civillietā Nr. C33508716;

zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša 08.03.2018. akts Nr. 123/053/2018-AKT par piedziņas neiespējamību.

22.06.2018.

05.07.2018. O.Buhmastovai nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-40/811, 28.06.2018. rēķins Nr. 5589 par zaudējumu atlīdzību.

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona ir mirusi,

nav konstatēti ienākumi, nekustamais īpašums, nav izsludināta mantojuma atklāšanās.

6.

Vladimirs Matvejevs

110354-11496

21.10.2019.

3051.21

Skolas iela 23-23

01.09.2014.- 27.10.2015.

Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama spriedums civillietā Nr. C33529916;

zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša 08.03.2018. akts Nr. 115/053/2018-AKT par piedziņas neiespējamību.

09.08.2018.

14.08.2018. V.Matvejevam nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-40/1011, 09.08.2018. rēķins Nr. 6228 par zaudējumu atlīdzību;

19.08.2019. brīdinājums Nr.1.1-39/4616 par zaudējumu atlīdzību.

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona ir mirusi,

nav konstatēti ienākumi, nekustamais īpašums, nav izsludināta mantojuma atklāšanās.

7.

Zigmunds Stepko

290682-11496

04.12.2019.

1349.90

Skolas iela 44-50

01.07.2013.- 31.03.2016.

Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama spriedums civillietā Nr. C33536516;

zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša 08.03.2018. akts Nr. 187/053/2018-AKT par piedziņas neiespējamību.

26.09.2018.

03.10.2018. Z.Stepko nosūtīts brīdinājums Nr. 1.1-40/1314, 01.10.2018. rēķins Nr. 6925 par zaudējumu atlīdzību;

30.09.2019. brīdinājums Nr.1.1-39/5380 par zaudējumu atlīdzību.

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona ir mirusi,

nav konstatēti ienākumi, nekustamais īpašums, nav izsludināta mantojuma atklāšanās.

8.

Gjuļa Alijeva

010883-11529

26.01.2019.

898.33

Raiņa iela 62-32

01.05.2016.- 31.03.2017.

Rīgas rajona tiesas spriedums civillietā Nr. C33432418.

12.04.2019.

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona mirusi, nav izsludināta mantojuma atklāšanās.

Kopējais norakstāmais parāds EUR

16 305.40

3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 17.decembra lēmumam Nr.764

(protokols Nr.23, 33.punkts)

Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īrnieku parādi (Pilnvarojuma līgumi noslēgti starp dzīvojamo telpu īpašnieku kopību un citu pārvaldnieku)

Nr.p.k.

Debitora vārds, uzvārds

Personas kods

Miršanas datums

Parāda summa, EUR

Dzīvojamās telpas adrese

Periods, par kuru izveidojies parāds

Darbības, kas veiktas parāda atgūšanai

1.

Viktors Petrovs

110657-11529

01.08.2018.

1293.58

Talsu šoseja 31 k-9-43

01.05.2013.- 31.12.2013.

10.10.2014. un 01.03.2016. Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēti oficiālie paziņojumi uzaicinājumi V.Petrovu nokārtot saistības.

19.01.2018. V.Petrovam nosūtīts brīdinājums Nr.1.1-40/72 par zaudējumu un tiesāšanās izdevumu piedziņu.

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona mirusi, nav izsludināta mantojuma atklāšanās.

2.

Jānis Priede

080646-11529

11.07.2019.

141.02

Slokas iela 65 k-2-24

01.10.2017.- 31.01.2018.

21.11.2017. J.Priedem nosūtīts brīdinājums Nr.1.1-40/946 par rēķinu apmaksu; 21.12.2017. brīdinājums Nr.1.1-40/1063 par rēķinu apmaksu; 27.03.2018. brīdinājums Nr.1.1-40/282 par rēķinu apmaksu; 11.03.2019. brīdinājums Nr.1.1-39/1408 par dzīvojamās telpas parādu.

Parāda piedziņa nav iespējama, jo persona mirusi, nav izsludināta mantojuma atklāšanās.

150.59

01.12.2018.- 11.07.2019.

Kopā:

291.61

Kopējais norakstāmais parāds EUR

1585.19


Lejupielāde: DOC un PDF