Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 772

protokols Nr. 23, 42. punkts

Par zemesgabala (starpgabala) Dzintari 2912, Jūrmalā,
atsavināšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dzintari 2912, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2912, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 008 2912, ar kopējo platību 159 m2, nostiprinātas 2018.gada 14.septembrī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000581890 (turpmāk – zemesgabals).

Zemesgabals pieguļ trīs zemesgabaliem:

- zemesgabalam Krāslavas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2906, ar kopējo platību 1198 m2, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Vārds Uzvārds Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4987 (zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601));

- zemesgabalam Krāslavas ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2909, ar kopējo platību 833 m2, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Vārds Uzvārds Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5220 (zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601));

- zemesgabalam Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2910, ar kopējo platību 1444 m2, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Vārds Uzvārds - 283/500 d.d. un Vārds Uzvārds – 217/500 d.d. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5988 (zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS11) un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, kur galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve. Ņemot vērā, ka zemesgabala platība ir 159 m2, būvniecība uz zemesgabala nav iespējama.

Zemesgabala apgrūtinājumi:

- zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- zemesgabals atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā;

- zemesgabals atrodas ūdensgūtnes ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā;

- ievērot Krāslavas ielas sarkanās līnijas (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada 23.oktobra izziņa Nr.14-2/75). Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 1.panta 11.punkta “a” apakšpunktā noteikto, zemesgabals klasificējams kā zemes starpgabals, jo tā platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību.

Domē 2020.gada 19.oktobrī saņemts zemesgabalam piegulošā zemesgabala Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā, kopīpašnieku Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds ierosinājums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā Nr.1.1-39/20S-17068) par zemesgabala iegādi un tā pievienošanu sev piederošajam zemesgabalam. Minētajam ierosinājumam pielikumā pievienoti zemesgabalu Krāslavas ielā 2, Jūrmalā, īpašnieces Vārds Uzvārds un Krāslavas ielā 2A, Jūrmalā, īpašnieces Vārds Uzvārds 2020.gada 15.oktobra iesniegumi, kuros zemesgabalam piegulošo zemesgabalu īpašnieces neiebilst, ka zemesgabals (zemes starpgabals) tiek atsavināts un pievienots zemesgabalam Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā. Iepriekš minētās personas saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, kā zemes īpašnieki, kura zemei piegul zemes starpgabals ir tiesīgas ierosināt zemesgabala (zemes starpgabala) atsavināšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 5.punktu zemes vienības projektē ar kompaktu konfigurāciju un likvidē starpgabalus, ja tas ir iespējams. Ievērojot zemesgabala novietojumu, un to, ka zemesgabals (zemes starpgabals) ne šobrīd, ne nākotnē nav nepieciešams pašvaldības un tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, Domei nav šķēršļi zemesgabala atsavināšanai.

Lai likvidētu zemes starpgabalu, zemesgabals atsavināms zemesgabalam piegulošā zemesgabala īpašniekiem. Ievērojot iepriekš minēto, šajā gadījumā pirmpirkuma tiesības uz zemesgabala (zemes starpgabala) atsavināšanu var izmantot zemesgabala Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā, īpašnieki (atbilstoši viņiem piederošajām kopīpašuma daļām), kuru zemei piegul attiecīgais zemesgabals.

Atsavināšanas likuma 37.panta piektā daļa noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu nosūta tām atsavināšanas paziņojumu. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA "Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 10.novembrī

VZD kadastrālā vērtība

2020. gada l. janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 30.novembrī

16 200

3 610

91,06

Sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” zemesgabala novērtēšanas izdevumi ir 302,50 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 2.decembra sēdē (protokola Nr.8.2-7/15) izskatīja jautājumu par zemesgabala atsavināšanu un nolēma to atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu un nosacīto cenu noteikt 16 503 EUR saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” noteikto tirgus vērtību, kas palielināta par novērtēšanas izdevumiem un noapaļota līdz veselam EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 2.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/15), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 9.decembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu (zemes starpgabalu) Dzintari 2912, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2912, (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 008 2912), ar kopējo platību 159 m2 (turpmāk – zemesgabals).

2. Apstiprināt zemesgabala nosacīto cenu 16 503 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti trīs euro).

3. Atzīt zemesgabala Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā, īpašniekus – Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds, personas kods, atbilstoši viņiem piederošajām kopīpašuma daļām, par zemesgabala pirmpirkuma tiesīgajām personām.

4. Noteikt, ka zemesgabals tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu, samaksu veicot viena mēneša laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas brīža.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt zemesgabala Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā, īpašniekiem – Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds zemesgabala atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums).

6. Ja šā lēmuma 3.punktā minētā zemesgabala īpašnieki viena mēneša laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas brīža sniedz atbildi un lūdz noslēgt zemesgabala pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu, atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemesgabala pirkuma līguma (2.pielikums) noslēgšanu.

7. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt 6.punktā minēto pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 17.decembra lēmumam Nr.772

(protokols Nr.23, 42.punkts)

Zemesgabala Dzintari 2912, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 008 2912 ,

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Dzintari 2912, Jūrmalā

1.2.

Kadastra numurs

1300 008 2912

1.3.

Kadastra apzīmējums

1300 008 2912

1.4.

Objekta sastāvs

kopējā platība 159 m2

1.5.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2018.gada 14.septembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000581890

1.6.

Objekta apgrūtinājumi

- zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu;

- valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un objekti;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (4 m2);

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (61 m2);

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumam (23 m2);

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (63 m2).

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada __. ______ lēmums Nr._____ “ Par zemesgabala (starpgabala) Dzintari 2912, Jūrmalā, atsavināšanu”.

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.1

Zemesgabala Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā,

283/500 d.d. īpašnieks

Vārds Uzvārds (turpmāk – Persona Nr.1)

2.1.2.

Zemesgabala Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā,

217/500 d.d. īpašnieks

Vārds Uzvārds (turpmāk – Persona Nr.2)

2.2.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2005.gada 13.oktobrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5988.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta pirkuma maksa (nosacītā cena)

16 503 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti trīs euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pārdošana ar tūlītēju samaksu

3.4.

Pirkuma maksa

16 503 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti trīs euro)

3.4.1.

Personai Nr.1

Objekta – 283/500 d.d.

Pirkuma maksa

9340,70 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit euro un 70 centi)

3.4.2.

Personai Nr.2

Objekta – 217/500 d.d.

Pirkuma maksa

7162,30 EUR (septiņi tūkstoši viens simts sešdesmit divi euro un 30 centi)

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) ar 2020.gada __________lēmumu Nr.___ “ Par zemesgabala Dzintari 2912, Jūrmalā, atsavināšanu ” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un trīs nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajām personām (turpmāk - Personas). Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad Personas ar savu parakstu apliecinājušas, ka šo Paziņojumu saņēmušas.

4.2. Personām rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta pirkuma samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.1. un attiecīgi 3.4.2. apakšpunktiem, Paziņojuma 6.sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Domē ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personu puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personu atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Personas kopā ar Apliecinājumu ir iesniegušas Domē Paziņojuma 6.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.1. un 3.4.2. apakšpunktiem, uzskatāms, ka Personas ir devušas piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Personas ir iesniegušas Paziņojuma pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6.sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6.sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.1. un 3.4.2. apakšpunktiem.

4.6. Personas ir atbildīgas par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personām Objekta pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.1. un 3.4.2. apakšpunktiem.

4.8. Ja Personas neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par Objekta turpmāko izmantošanu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircēji iegūst ar īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, Pircēju pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pirkuma līguma un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēju īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Ar Objekta pirkuma līguma un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi Pircējiem ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par īpašuma faktisko lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Apliecinājums pirkt Objektu saskaņā ar Atsavināšanas paziņojumu (Pielikums).

6.2. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4.1. un attiecīgi 3.4.2. apakšpunktos norādītā maksājuma samaksu.

6.3. Ja personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).


Pielikums

Zemesgabala Dzintari 2912, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka vēlos pirkt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Dzintari 2912, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2912, kas sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 008 2912, kopējā platība 159 m2, samērīgi sev piederošajai zemesgabala Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2910, daļai,

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada _____________ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala Dzintari 2912, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Esmu informēts, ka iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu pārzinis Jūrmalas pilsētas dome. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 67093849, personasdati@jurmala.lv. Vairāk informācijas jurmala.lv.

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20__viņiem ada ____.________________________


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 17.decembra lēmumam Nr.772

(protokols Nr.23, 42.punkts)

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 20__.gada ___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada ______ lēmumu “Par zemesgabala (starpgabala) Dzintari 2912, Jūrmalā, atsavināšanu”, no vienas puses, un

________________________, personas kods ______________(turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada __._______ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala (starpgabala) Dzintari 2912, Jūrmalā, atsavināšanu” , savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – zemesgabalu Dzintari 2912, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2912, zemes vienības ar kadastra apzīmējums 1300 008 2912, ar kopējo platību 159 m2 , samērīgi sev piederošajai zemesgabala Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2910, daļai.

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2018.gada 14.septembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000581890.

1.4. OBJEKTAM piegulošā zemesgabala īpašuma tiesības uz zemesgabala Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 2910, ____ daļu PIRCĒJAM nostiprinātas 2005.gada 13.oktobrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5988.

1.5. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

OBJEKTA pirkuma maksa ir 16 503 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti trīs euro), no kuras, samērīgi sev piederošajai zemesgabala Krāslavas ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2910, daļai, ___________________EUR, PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai un kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 20__.gada ______________.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

5.3. PIRCĒJS, parakstot Līgumu apliecina, ka ir informēts, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus, t .sk. Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros.

5.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.5. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā .

5.6. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES .

5.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams reģistrācijai zemesgrāmatā, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.9. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

PIRCĒJS

_______________________

Personas kods: ____________

Deklarētā adrese: ____________

____________________


Pielikums

20__.gada _____________

Pirkuma līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 20__.gada __._________ noslēgto Pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora _________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada ____.______ lēmumu “Par zemesgabala (starpgabala) Dzintari 2912, Jūrmalā, atsavināšanu”, nodod un

________________________, personas kods _____________, pārņem savā valdījumā zemesgabalu Dzintari 2912, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2912, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 008 2912, kopējā platība 159 m2 (turpmāk – zemesgabals).

_________________________, _______________, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms zemesgabala stāvoklis un viņš pieņem zemesgabalu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams reģistrācijai zemesgrāmatā.

NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_____________________

PIEŅEM

__________________________

Personas kods ____________

Deklarētā adrese: ____________

___________________


Lejupielāde: DOC un PDF