Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 856

protokols Nr. 23, 127. punkts

Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam
2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras
mantojuma izmantošana” projekta “Pārgājienu tūrisma
maršruts gar Baltijas jūras piekrasti
Latvijā un Igaunijā” noslēgumu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.457 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” īstenošanu”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes un biedrības “Vidzemes Tūrisma asociācija” 2017.gada 1.decembrī noslēgto sadarbības līgumu “Par dalību Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta Nr. Est-Lat 22 “Coastal Hiking” (CH): HIKING ROUTE ALONG THE BALTIC SEA COASTLINE IN LATVIA-ESTONIA (Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā-Igaunijā) īstenošanā” Nr.1.2-16.8/1707, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, biedrības “Vidzemes Tūrisma asociācijas” 2020.gada 23.novembra vēstuli Nr.1.1-37/20S-19034 “Par projekta noslēgumu”, 2020.gada 9.decembra Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un kūrortoloģijas komitejas sēdes protokolu Nr.1.2-27/11 un Finanšu komitejas 2020.gada 15.decembra sēdes protokolu Nr.1.2-20/8, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta “Coastal Hiking” (CH): HIKING ROUTE ALONG THE BALTIC SEA COASTLINE IN LATVIA-ESTONIA (Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā-Igaunijā)” (turpmāk – Projekts) īstenošanu kā projekta asociētajam partnerim sadarbībā ar projekta partneri – biedrību “Vidzemes Tūrisma asociācija”, saskaņā ar pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes kā Projekta asociētā partnera Projekta kopējās faktiskās izmaksas 26 862,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi euro, 00 centi), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 26 775,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi), kur:

2.1.1. biedrības “Vidzemes Tūrisma asociācija” finansējums ir 90% jeb 24 097,50 EUR (divdesmit četri tūkstoši deviņdesmit septiņi euro, 50 centi), no kura 22 758,75 EUR (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi euro, 75 centi) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 1 338,75 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit astoņi euro, 75 centi) ir valsts budžeta finansējums;

2.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 2 677,50 EUR (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi euro, 50 centi).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa par Projektā veikto pieredzes apmaiņas braucienu komandējumu dienas naudām, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 87,00 EUR (astoņdesmit septiņi euro, 00 centi).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 17.decembra lēmumam Nr.856

(protokols Nr.23, 127.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Projekta nosaukums

“Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā”

Līguma/vienošanās Nr.

1.2-16.8/1707

Darbības programmas nosaukums:

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana”

Pamata informācija

Projekta mērķis

Izveidot pārgājienu tūrisma maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Harjumaa apriņķim Igaunijā, iekļaujot arī Igaunijas ziemeļu piekrasti. Maršruts iekļausies Eiropas garo distanču kājām gājēju tūrisma maršrutu tīklā kā E9 maršruta sastāvdaļa.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta vadība un koordinēšana

1.11.2017 – 31.01.2020

Tiks nodrošināta projekta vadīšana, atskaišu gatavošana par īstenotajām aktivitātēm, nodrošināts atalgojums 2 cilvēkiem no Vadošā partnera puses – projekta vadītājs un grāmatvedis.

Nodrošināta projekta vadīšana, atskaišu gatavošana par īstenotajām aktivitātēm.

Rezultāts sasniegts

1.11.2017 – 31.01.2020

Tiks organizēti 4 informācijas semināri Latvijā un noslēguma konference Igaunijā.

Noorganizēti 4 informācijas semināri Latvijā un noslēguma konference Igaunijā. Jūrmalas pilsētas domes pārstāvis (1 persona) piedalījās visos semināros.

Rezultāts sasniegts

06.2018.

Tiks organizēts 1 pieredzes apmaiņas brauciens.

Tika noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Nīderlandi. No Jūrmalas pilsētas domes nepiedalījās neviens pārstāvis.

Rezultāts sasniegts daļēji

1.11.2017 – 1.05.2018

Tiks nodrošināta maršruta testēšana, aprakstīšana, vajadzību noteikšana (proporcionāla speciālista apmaksa, kas veica šo pakalpojumu visam Projektam kopumā).

Tika noalgots speciālists un fotogrāfs, kuri vadīja un paši izgāja maršrutu visā garumā, sastādot aprakstus, piezīmes un fotogrāfijas katram posmam, tā turpmākai marķēšanai. Maršruta posma Bulduri – Priedaine - Kleisti apsekošanā piedalījās Jūrmalas pilsētas domes pārstāvis.

Rezultāts sasniegts.

1.11.2017 – 31.01.2020

Mārketings un publicitāte

06. – 08.2018

Maršruta vizuālās identitātes izstrāde (proporcionāla ārpakalpojuma apmaksa).

Tika izstrādāts maršruta zīmols 4 valodās un zīmola vadlīnijas.

Rezultāts sasniegts

06. – 10.2018

Maršruta marķējumu vadlīniju izstrāde un marķējuma izgatavošana (proporcionāla ārpakalpojuma apmaksa).

Tika sastādītas maršruta marķējuma vadlīnijas un izgatavoti trafareti krāsu marķējumam uz kokiem, kā arī atstarojošas uzlīmes un metāla plāksnītes.

Rezultāts sasniegts

1.11.2017 – 31.01.2020

Tiks nodrošināta publicitāte (proporcionāla pakalpojumu apmaksa), t.sk. popularizēšana sociālajos tīklos, publicitāte plašsaziņas līdzekļos, žurnālistu vizīšu organizēšana, promo videoklipu izgatavošana, IT risinājumi un vizualizācija - Interneta kartes, apraksti, fotogaleriju veidošana, maršruti lejupielādes formātā, versija mobilajiem telefoniem, informācijas uzturēšana latviešu, angļu, krievu, vācu un igauņu valodās.

Tika izveidota mājaslapa www.jurtaka.lv vairākās valodās; izgatavoti videoklipi, kurus izmantoja promo-pasākumos. Tika iegādātas maršruta posmu kartes lietošanas tiesības no Jāņa Sētas Tapušas vairākas publikācijas un TV sižeti sākot no projekta sākuma līdz noslēgumam.

Rezultāts sasniegts

01. – 05.2019

Tiks izgatavoti ceļveži "Kājām gar Baltijas jūras piekrasti“ latviešu, angļu, krievu, vācu un igauņu valodās (apt. 10 000 eks); tūrisma kartes "Kājām gar Baltijas jūras piekrasti“ (apt. 10 000 eksemplāri); speciālais maršruta ceļvedis tūrisma aģentūru lietošanai (2 000 eksemplāri angļu un vācu valodās).

Tika izdots vairāk ceļvežu (60 000 gab), pārējie izdevumi, atbilstoši plānam. Izgatavotie izdevumi, izvietoti t.sk. Jūrmalas Tūrisma informācijas centrā. Izdevumos ir ietverta sadaļa ar informāciju par Jūrmalas pilsētu. Materiāli tika izplatīti arī tūrisma izstādēs.

Rezultāts sasniegts

2018 - 2019

Tiks nodoršināta informācijas tulkošana latviešu, angļu, krievu, vācu un igauņu valodās.

Nodrošināta visas informācijas tulkošana priekš mājaslapas un drukātiem materiāliem.

Rezultāts sasniegts

2018 - 2019

Dažādu maršruta posmu karšu izveidošana internetā.

Mājaslapā www.jurtaka.lv ir pieejami visi maršruta posmi, t.sk. Jūrmalas posma 3 daļas (Ragaciems - Jaunķemeri – Dubulti; Dubulti – Lielupe; Lielupe – Priedaine – Vārnukrogs) ar visu objektu aprakstiem.

Rezultāts sasniegts

2018 - 2019

Stenda organizēšana 4 tūrisma gadatirgos. 2 promo-pasākumu organizēšana Hiking Week & Nordic Walking events.

Dalību izstādēs un pasākumus organizēja projekta Vadošais partneris, piedalījās vadošā partnera un reģionu pārstāvji.

Rezultāts sasniegts

Maršruta iezīmēšana dabā

09.2018 – 12.2019

Maršruta marķēšana ar uzlīmēm un mazām norādēm (skaits ir atkarīgs no vadlīijām un apsekojuma rezultātiem). Informatīvo stendu izgatavošana (2 infostendi).

Jūrmalas posma marķēšanai tika izmantotas uzlīmes, metāla plāksnītes, daži koka stabiņi. Marķēšanu nodrošināja Vadošais partneris sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes pārstāvi. Jūrmalā ir izvietoti 2 stendi Bulduros (Vienības prospekta galā pie pludmales) un Priedainē (pie dzelzceļa stacijas).

Rezultāts sasniegts

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

1.11.2017 – 31.01.2020

1.11.2017 – 31.01.2020

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitāte

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

IV/17

I/18

II/18

III/18

IV/18

I/19

II/19

III/19

IV/19

I/20

Projekta vadība un koordinēšana

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mārketings un publicitāte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Maršruta iezīmēšana dabā

x

x

x

x

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā nebija izmaiņu laika grafikā.

Projekta komanda

Aleksandra Stramkale, Mārketinga un ārējos sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļas Tūrisma informācijas centra vadītāja

Secinājumi un priekšlikumi

Ieguvumi no projekta īstenošanas – dabas vērtību un aktīvā tūrisma popularizēšana Jūrmalas iedzīvotāju, viesu un tūristu vidū, piedāvājot jaunu aktīvā tūrisma produktu (marķētu pārgājiena maršruta posmu) ar mārketinga aktivitāšu starpniecību. Tūrisma maršruta aktualitāte īpaši pieaug pandēmijas laikā. Ļoti būtiski projekta dzīvotspējai ir nodrošināt tā ilgtspēju – uzturēt marķējumu, veikt popularizēšanas pasākumus. Nākotnē ieteicams veicināt līdzīgu projektu īstenošanu.


Lejupielāde: DOC un PDF